Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Az Év Vásárhelyi Vállalkozása elismerésről

Hatályos: 2017. 06. 15 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

Az elismerés adományozásának rendje

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a település gazdasági, társadalmi fejlődése, valamint a város versenyképességének növelése, helyi munkanélküliség csökkentése, helyi civil közösség megerősítése érdekében tett tevékenység elismerésére "Az Év Vásárhelyi Vállalkozása" elismerést (továbbiakban: Elismerés) alapít.

2. §

Az Elismerés azon egyéni vagy társas vállalkozás részére adományozható, amely legalább egy év lezárt gazdasági évvel rendelkezik és Hódmezővásárhelyen székhelye vagy telephelye található, vagy olyan munkát végzett amely a város gazdasági, kulturális, közművelődési, fejlődését segíti, helyi civil közösségek működését kiemelten támogatja, a város fejlesztési és intézmény működtetési feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárult, foglalkoztatáspolitikájával tevékenyen segítette a helyi munkanélküliség csökkentését, foglalkoztatás fenntartását, illetőleg a gazdasági életben egyéb módon a város jó hírnevét öregbítette.

3. §

(1) Az Elismerés adományozására írásban indokolással bárki javaslatot tehet. A javaslatot úgy kell megtenni, hogy minden év október 15. napjáig megérkezzen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

(2) A jegyző minden év szeptemberében felhívja a lakosság figyelmét a jelölés lehetőségéről a helyi médiumokon keresztül.

(3) Az Elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Mezőgazdasági,- Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) véleményezi és terjeszti elő, legkésőbb a novemberi rendes közgyűlési ülésére.

(4) Az Elismerés odaítéléséről minősített többséggel a Közgyűlés dönt.

4. §

(1) Az Elismerés átadására a Vállalkozók Napjára tekintettel a decemberi Közgyűlésen kerül sor.

(2) Az Elismeréssel külön erre a célra kiállított oklevél és emlékplakett jár.

(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(4) Az oklevél tartalmazza:

  • az adományozó megjelölését,
  • a kitüntetett nevét,
  • az adományozás jogcímét,
  • az adományozásról szóló határozat számát és keltét,
  • a polgármester és a jegyző aláírását.

5. §

Az Elismerés évente adható egy vállalkozás részére.

6. §

Az Elismerés adományozásáról szóló határozat egy példányát - a kitüntetett vállalkozás bemutatásával - a megyei levéltárnak kell átadni és a Város honlapján közzé kell tenni.

7. §

Három éven belül ugyanannak a vállalkozásnak az Elismerés nem adományozható.

8. §

Nem javasolható az Elismerésre az a vállalkozás, akinek vezető tisztségviselőjét a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta, illetve aki bűncselekményt követett el. További kizáró ok, ha a vállalkozásnak lejárt adótartozása van, csőd-,végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll. Előbbiekről a Bizottság az előkészítő eljárás folyamán az érintettet nyilatkoztatja.

9. §

Az Elismeréssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint a nyilvántartás vezetését a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája látja el.

II. Érdemtelenség

10. §

Az Elismerés visszavonható, ha az Elismerésben részesített vállalkozás érdemtelenné válik. Erre vonatkozóan indokolással ellátott kezdeményezést tehet az, aki egyébként az adományozásra is javaslattal élhet. Az Elismerés érdemtelenség címén történő visszavonásáról a Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés Elismerés visszavonásáról szóló határozata egy példányát meg kell küldeni az érintettnek és a Levéltárnak. A visszavonás tényét a nyilvántartáson át kell vezetni és a honlapon közzé kell tenni.

III. Értelmező rendelkezés

11. §

Érdemtelenségi ok, ha a vállalkozás vezető tisztségviselőjét, illetve az egyéni vállalkozót a Bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta.

IV. Záró rendelkezés

12. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Év Vásárhelyi Vállalkozása Elismerésről szóló 37/2010. (11.13.) önkormányzati rendelet.