Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban ÖR.) 3. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása során:

c) fogyatékos:)

„cf) aki korábban rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesült, és részére jelenleg öregségi nyugdíjat folyósítanak,”

 1. Az ÖR. 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása során:

„h) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. életévét nem töltötte be.”


2. §


Az ÖR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell személyesen benyújtani, vagy a Polgármesteri Hivatal címére postai, illetve elektronikus úton eljuttatni.”


3. §


Az ÖR. 8. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (1) A kérelmező szociális körülményeinek vizsgálata céljából környezettanulmányt kell készíteni, ha a benyújtott okiratok vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján a szociális rászorultság tekintetében kétely merül fel.

(2) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás, a beiskolázási támogatás, a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása, a gyógyszerutalvány, a lakbértámogatás, valamint az ünnepekhez kapcsolódó támogatás összegét.”


4. §


Az ÖR. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ (1) Lakhatási támogatás egy hónapra megállapítható összege, a kérelmező háztartásában egy főre jutó jövedelem és a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyság alapján kerül megállapításra. A támogatás összege

   a)      amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, 6.000,- Ft,

   b)      amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az a) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, 5.000,- Ft,

   c)      amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az b) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, 4.000,- Ft,

   d)      amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az c) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, 3.000,- Ft.

(2) Amennyiben a lakott lakás nagysága meghaladja az elismert lakásnagyság mértékét, a támogatás összege az (1) bekezdésben maghatározott támogatási összeg és a lakott lakás alapterületének hányadosa, szorozva a 3.§ (1) bekezdés szerinti elismert lakásnagysággal.

(3) A támogatás

 a)          áram díjához,


 • a gázfogyasztás díjához,
 • a távhőszolgáltatási díjhoz,
 • a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
 • a lakbérhez,
 • a közös költséghez,
 • a tüzelőanyag költségeihez, és
 • a különszolgáltatási díjhoz

állapítható meg az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

(4) Lakbértámogatásban, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakbérrendelet) 8. § (1) bekezdés szerinti kedvezményben részesülő személy részére lakhatási támogatás a (3) bekezdés f) pontja szerinti jogcímhez nem állapítható meg.”


5. §


Az ÖR. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha

   a)      a támogatással érintett közüzemi díj, lakbér számla valamelyike nem a kérelmező, vagy vele életvitelszerűen egy háztartásban élő házastársa, gyermeke, szülője nevére szól,

   b)      a jogosult, vagy háztartásának bármely tagja már rendelkezik megállapított lakhatási támogatással,

   c)      a lakhatási támogatás iránti kérelem elutasításra, vagy a megállapított lakhatási támogatás megszüntetésre került, az elutasító vagy megszüntető döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül kivéve, ha

ca)       a kérelmező részéről az Önkormányzat közigazgatási területen belüli lakcímváltozás történt,

cb)       a kérelmező háztartásában tartós jövedelemváltozás következett be, vagy

cc)       közeli hozzátartozója elhunyt és eltemettetésének költségeit viselte, vagy erre köteles volt,

   d)      a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő személy vagyonnal rendelkezik,

   e)      a lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.”


6. §


Az ÖR. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra való jogosultságot – amennyiben arra okot adó körülmény felmerül – a támogatás folyósításának időtartama alatt bármikor felül lehet vizsgálni. A felülvizsgálat során a folyósított gondozási támogatás összegét a jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni.”


7. §


 1. Az ÖR. 31. § (2) bekezdés c) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás, illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha az adós)

„c) magántulajdonú lakása esetében a hátralékkezelési támogatás alá vont lakása a támogatás megállapítását követően, annak időtartama alatt elidegenítésre kerül, vagy haszonélvezeti joga, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó használatra való jogosultsága megszűnik,”

 1. Az ÖR. 31. § (3) bekezdés b) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hátralékkezelési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve a támogatott a kapott támogatást köteles visszafizetni az Önkormányzat részére, amennyiben)

„b) a hátralékkezelési tanácsadást nem veszi igénybe.”


8. §


Az ÖR. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

   a)      egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 275%-át,

   b)      2 fős család esetében a nyugdíjminimum 225%-át,

   c)      3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 200%-át.”9. §


Az ÖR. 39. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendkívüli települési támogatás megállapításához a 7.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell)

„a) a 36.§ (3) bekezdése szerinti támogatás megállapításához három hónapnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,”


10. §


Az ÖR. 9./A alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


„9/A. Beiskolázási támogatás

42/A. § (1) A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre vonatkozóan beiskolázási támogatás folyósításáról dönthet. Beiskolázási támogatás a tárgyévre vonatkozóan akkor kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület legkésőbb május 31. napjáig – az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kerete függvényében – döntést hozott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés esetén a beiskolázási támogatást a 42/B. – 42/E. §-okban meghatározott feltételekkel lehet megállapítani.


42/B. § (1) Beiskolázási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek

   a)      6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában, vagy

   b)      18. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában

tanul.

(2) Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, akinek önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt gyermeke oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

(3) A beiskolázási támogatás megállapításának további feltétele, hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogosult

   a)      a tárgyév július 31. napjáig legalább egy alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesült, vagy

   b)      saját jogán vagy gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.


42/C. § (1) A beiskolázás költségeinek csökkentésére - a 42/B. §-ban foglaltaktól eltérően - a tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között beiskolázási támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő is, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

   a) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,

   b) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 200 %-át.

és a beiskolázás költségeit nem, vagy nehézségek árán tudja előteremteni.

(2) A kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően – a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén csatolni kell a gyermek (gyermekek) elhelyezéséről szóló dokumentumok másolatát.


42/D. § (1) A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, illetve fiatal felnőttenként egyszeri 10.000,- Ft, amely évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre.

(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.


42/E. § A 42/A. § - 42/D. § vonatkozásában a szülőre vonatkozó szabályokat a törvényes képviselőre is alkalmazni kell.”


11. §


 1. Az ÖR. 43.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően – csatolni kell a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatának, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén a gyermek (gyermekek) elhelyezéséről szóló dokumentumok másolatát.”

 1. Az ÖR. 43.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás vonatkozásában a szülőre vonatkozó szabályokat a törvényes képviselőre is alkalmazni kell.”


12. §


 1. Az ÖR. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Havi rendszeres gyógyszerkiadásainak enyhítésére gyógyszerutalványban részesül az az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

   a)      egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 300%-át,

   b)      2 fős család esetében a nyugdíjminimum 200%-át,

   c)      3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 150%-át.”

(2) Az ÖR. 52. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Gyógyszerutalvány ugyanazon kérelmező részére havonta legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.”


13. §


Az ÖR. 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gyógyszerutalvány összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség összegét. A gyógyszerutalvány összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni az éves keret összegének időarányos felhasználására, ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.”


14. §


Az ÖR. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

 „(4) A gyógyszerutalványt legalább 50,- Ft-os címletekben kell kiadni.”


15. §


Az ÖR. 57. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakbértámogatásra az a személy jogosult, aki az Önkormányzat vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság tulajdonában álló lakás bérlője, és az általa bérelt lakás után a lakbérrendelet szerint a szociális helyzet alapján megállapított, vagy költségelven megállapított lakbért fizet, továbbá”


16. §


Az ÖR. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakbértámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra állapítható meg azzal, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésével – ide nem értve azt az esetet, ha a bérleti jogviszony a lakásrendelet 11. § (5) bekezdése szerint megújításra kerül – a támogatásra való jogosultság is megszűnik.”


17. §


 1. Az ÖR. 1.§ a) pontjában a „továbbiakbanT:” szövegrész helyébe az „továbbiakban” szövegrész lép.
 2. Az ÖR. 14.§ (3) bekezdésében az „a bérleti jogviszony időtartama a lejáratot követően meghosszabbításra kerül” szövegrész helyébe az „a bérleti jogviszony a lejáratot követően a lakásrendelet 11. § (5) bekezdése szerint megújításra kerül” szövegrész lép.
 3. Az ÖR. 24.§ (1) a) pontjában a „a 250 %-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” szövegrész lép.
 4. Az ÖR. 31. § (2) bekezdés b) pontjában a „felmondásra kerül” szövegrész helyébe a „megszűnik” szövegrész lép.
 5. Az ÖR. 34. § (1) a) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „500%-át” szövegrész lép.
 6. Az ÖR. 34. § (4) bekezdésében az „a hátralékkezelési szolgáltatást megállapító határozat” szövegrész helyébe az „a megállapító határozat” szövegrész lép.
 7. Az ÖR. 35. § (1) b pontjában az „igazolásokat” szövegrész helyébe az „eredeti igazolásokat” szövegrész lép.
 8. Az ÖR. 37. § (4) bekezdésében az „eltemettetéséről gondoskodott” szövegrész helyébe az „eltemettetésének költségeit viselte” szövegrész lép.
 9. Az ÖR. 43. § (2) bekezdésében a „20.000,-Ft” szövegrész helyébe a „30.000,-Ft” szövegrész lép.
 10. Az ÖR. 55. §-ában a „nem régebbi igazolását” szövegrész helyébe az „nem régebbi eredeti igazolását” szövegrész lép.
 11. Az ÖR. 63. §-ában a „nem számít” szövegrész helyébe az „nem számít bele” szövegrész lép.


18. §


Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 111.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„111.§ (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó kérelmeket írásban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy a Szociális Főosztály Lakásügyi Osztályán, illetve postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani, vagy ügyfélfogadási időben a Szociális Főosztály Lakásügyi Osztályán jegyzőkönyvbe mondani.

(2) Amennyiben e rendelet szerint a kérelmező (pályázó) olyan okirat benyújtására köteles (különösen anyakönyvi kivonat, tulajdoni lap másolat), amelyet a Polgármesteri Hivatal ingyenesen be tud szerezni, a kérelmező (pályázó) az okirat azonosításához szükséges adatok megadásával igényelheti, hogy az eljárás során az okiratot a Polgármesteri Hivatal szerezze be.”


19. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


20. §


Hatályát veszti az ÖR. 5.§-a, 31. § (1a) bekezdése és 58. § (2) bekezdése.Dr. Tahon Róbert

jegyző


Wintermantel Zsolt

polgármester
Záradék


A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. szeptember 29. napján
Dr. Tahon Róbert

jegyző