Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(X.21.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 21 - 2017. 10. 22

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(X.21.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.10.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Amennyiben a kérelmező alkalmi rendezvény, felvonulás céljára kéri az engedély kiadását, köteles 50.000 Ft/nap összegű közterület használati óvadékot fizetni a közterületet kezelő szervezetnek. A közterület kezelője az óvadékot, vagy az óvadékból fennmaradt részt a kérelmezőnek a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthető megszűntnek, ha a kérelmező ezen önkormányzati rendeletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett.

(2) Amennyiben a kérelmező ezen önkormányzati rendeletben meghatározott valamely kötelezettségének nem tesz eleget – ideértve különösen a közterület tisztán tartására és helyreállítására vonatkozó kötelezettségét –, a közterület kezelője az általa elvégzett munka ellenértékét jogosult az óvadékból fedezni.

(3) A közterület kezelője az óvadék összegére kamatot nem fizet.”

2. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem kell használati díjat, használati óvadékot fizetni:

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentők, valamint a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése, javítási és fenntartási munkálatok végzése során,

b) közművek, köztisztasági létesítmények elhelyezése, javítási és fenntartási munkálatok során,

c) Szarvas Város Önkormányzata által szervezett városi rendezvény közterület használata során,

d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok építési, felújítási munkálatai során,

e) ha a közterület használója köznevelési, felsőoktatási intézmény, önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy bevett egyház,

f) ha közterületet közvetlen életveszély elhárítására veszik igénybe,

g) ha a közterület-használat kerékpártároló elhelyezését szolgálja.”

(2) Az R. 17. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Nem kell használati óvadékot fizetni annak a kérelmezőnek, aki a közterületet kezelő szervvel a közterület helyreállítására szerződést köt.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. október 22. napjával.