Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2022. 07. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről

2022.07.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. §2 E rendelet hatálya a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaidején túl, valamint a hivatali helyiségen kívül lefolytatott házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítésére irányuló eljárásokra, továbbá a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § (1)3 Hivatali helyiség: Gyöngyös Városi Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (3200 Gyöngyös, Fő tér 8. szám alatti házasságkötő terem), illetve mozgáskorlátozott házasulandó, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személy és azok hozzátartozója esetén kérelemre a Gyöngyös Városi Önkormányzat akadálymentesített díszterme (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).

(2)4 Hivatali munkaidő: a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő.

(3) Többletszolgáltatás: az anyakönyvi eseménynek a hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása, egyedi igényekhez igazodó ünnepi beszéd, szülőköszöntés, gyertyagyújtáshoz és homokszóráshoz kapcsolódó kísérő szöveg összeállítása, versmondás, továbbá díszes emléklap kiállítása, átadása.

3. § (1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16 órától 18 óráig, pénteki napon 14 órától 18 óráig, szombati napon 10 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható.

(2) Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény lebonyolítására való alkalmasságáról, annak figyelembe vételével, hogy az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbulhat, továbbá a személyes adatok és a házassági lap megfelelő védelme biztosított legyen.

(3) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

4. § (1)5 Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén ellentételezésként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 38 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.

(2)6 Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása esetén ellentételezésként 19 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.

(3)7 A házasulandók, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotának orvosi véleménnyel igazolt fennállása esetén az anyakönyvi 5 esemény hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő megtartása során a többletszolgáltatás díjmentes.

(4)8 A (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára készpénzátutalási megbízáson kell befizetni, melynek megtörténtét az anyakönyvvezetőnél az anyakönyvi eseményt megelőző 5 napon belül igazolni kell. Az anyakönyvvezető az erről készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága visszautalja.

5. § (1)9 Hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt – kivéve a 4. § (3) bekezdésében szabályozott esetet – anyakönyvi eseményenként bruttó 31 000 Ft illeti meg. Amennyiben a hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseményre munkaidőn túl kerül sor, úgy a közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett illeti meg a díjazás.

(2)10 Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díjazás illeti meg. A díjazás mértéke anyakönyvi eseményenként bruttó 12 000 Ft.

6. § (1) E rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.