Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet és más, a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) a 2. §-t megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Adóköteles

   a)     a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény, és

   b)     a Htv. 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó.”


2. §


Az ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az építményadó alapja

   a)     a Htv. 15. § a) pontja alapján az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

   b) az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében a Htv. 15/A. §-a szerinti adóalap.”


3. §


Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építményadó évi mértéke – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1.850 Ft/m2.

(2) Az építményadó évi mértéke – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1.594 Ft/m2, ha

   a)   az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott társasházi albetétként szereplő építmény hasznos alapterülete nem éri el az 500 m2–t,

   b)   az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő adóköteles építmények együttes hasznos alapterülete nem éri el az 500 m2–t.”4. §


Az ÖR. a 4. §-t követően a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében az építményadó évi mértéke a Htv. 15/A. §-a szerinti adóalap után

   a)     belterületi ingatlanon elhelyezett reklámhordozó esetében 12.000 Ft/m2,

   b)     külterületi ingatlanon elhelyezett reklámhordozó esetében 11.500 Ft/m2.”


5. §


Az ÖR. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

   a)     a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m2–t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület  esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület  esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,

   b)   a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m2–t meg nem haladó nagyságú része.”


6. §


Az ÖR. 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A telekadó évi mértéke)

„c)       a 2015. március 17-én hatályos Fővárosi Szabályozási Keretterv 1. melléklet Területfelhasználás tervlapján VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 335 Ft/m2.”


7. §


(1) A talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TdR.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 5. §-a és 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni, köbméterben.”

 (2) A TdR. 10. §-ában az „adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.


8. §


(1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.

 (2) Az idegenforgalmi adóról szóló 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet 11. §-ában az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.


9. §


Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


10. §


Hatályát veszti az önkormányzati adóhatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés lehetőségéről szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.


Dr. Tahon Róbert

jegyző


Wintermantel Zsolt

polgármesterZáradék


A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 1. napjánDr. Tahon Róbert

jegyző