Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (IV.11.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 12

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Az egyeztetésben résztvevők köre


1. §


Nagycenk Nagyközség közigazgatási területének belterületein illetve külterületén történő településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken lakóhellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, valamint a községben bejegyzett, az érintett településrészen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyház (a továbbiakban együtt: partnerek).

II.

Általános rendelkezések

2. §


 (1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága, oly módon, hogy mindez hatékony módon segítse a település fenntartható fejlődését.

(2) E rendelet hatálya Nagycenk Nagyközség közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásában közreműködő partnerekre terjed ki.
III.

A tájékoztatás módja

3. §

(1) Partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott dokumentumok és eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik:


Dokumentum

(valamint módosításaik)

Egyeztetésének és elfogadásának

eljárási szabályai

Egyeztetési szakasz

„előzetes tájékoztatási szakasz”

„véleményezési szakasz”

1. Településfejlesztési koncepció

1.1. Korm. rend. 30. § szerint

van

partnerségi egyeztetés

van

partnerségi egyeztetés

2. Integrált településfejlesztési stratégia - ITS

2.1. Korm. rend. 31.§ szerint

nincs partnerségi egyeztetés

van

partnerségi egyeztetés

3. Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv -TSZT, helyi építési szabályzat - HÉSZ)

3.1. Teljes eljárás a Korm. rend. 36-40. § szerint

van

partnerségi egyeztetés

van

partnerségi egyeztetés

3.2. Egyszerűsített eljárás a Korm. rend. 41. § szerint

nincs partnerségi egyeztetés

van

partnerségi egyeztetés

3.3. Tárgyalásos eljárás a Korm. rend. 42. § szerint

nincs partnerségi egyeztetés

nincs partnerségi egyeztetés


(2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján 3 naptári nappal korábban. a tájékoztató megjelenése előtt.

(3) A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját és a javaslatok, vélemények beadásának határidejét.

(4) A tájékoztató az: önkormányzat honlapján illetve munkaidőben az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, illetve az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 nap időtartamig.

IV.

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

4. §


 (1) A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt írásos formában az önkormányzati hivatal titkárságán a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon, a véleményezési szakaszban 30 napon, illetve az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül lehet benyújtani.

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(3) A partner a 3. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban. Meg kell jelölnie továbbá az eljárás további szakaszaiban a részvételi szándékát.

(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz véleményezési – szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

(5) A partner a véleményezési szakaszban a meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét. A jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet meg kell jelölnie.

(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és azokat a polgármester a tervező felé továbbítja.

(7) Valamennyi véleményt a Korm. rend. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

V.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. §


(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész – a tervezők, illetve az illetékes bizottság közreműködésével – javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. rend. 39. § (2) bekezdésében meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.VI.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök


6. §

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott formában kifüggesztésre kerül Nagycenk Nagyközség Önkormányzat hivatali (Jegyzői) irodájában, illetve felkerül a település honlapjára.


VII.

Záró rendelkezések

7. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.