Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28- 2017. 09. 28
Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában meghatározott feladatkörében,

a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3-7. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

illetve Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(1) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati támogatásban részesülő szervezet köteles minden tárgyév december 1. napjáig az előző tizenkettő hónapról szóló tevékenységéről adatszolgáltatást teljesíteni a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére.”

  

2. §


Gyöngyös város sportjáról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(1) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati támogatásban részesülő személy vagy szervezet köteles minden tárgyév december 1. napjáig az előző tizenkettő hónapról szóló tevékenységéről adatszolgáltatást teljesíteni a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére.”


3. §


Az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) E rendelet hatálya a helyi szervezetekre, az intézményekre, a magánszemélyekre, valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.”4. §


Az R3. 2. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van. Nem részesülhet sport-és kulturális célú támogatásban az a pályázó, aki vagy amely a külön önkormányzati rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti.”


5. §


Az R3. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő nyugdíjas szervezetek programjai és működésük támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.”


6. §


Az R3. 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő média tevékenységet folytató gazdasági társaságok működésének támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.”


7. §


Az R3. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen az egyházak saját programjainak támogatása, továbbá az egyházi ingatlanok felújítási, karbantartási (átalakítás, építés, bővítés), működési költségeihez való hozzájárulás. A részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.”


8. §


(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Hatályát veszti

a) az R1. 7/A. §-a,

b) az R2. 5/A- §-a,

c) az R3. 13. § (1) és (2) bekezdése.