Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2017(I.27.)

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2023. 11. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2017(I.27.)

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet

2023.11.01.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdésének a) pontjában valamint 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és ügykezelőire (a továbbiakban: köztisztviselő) illetve a 10. §-ban meghatározott esetben azok hozzátartozóira terjed ki.

(2) [1] A rendelet előírásait - az 5. § kivételével - a polgármesterre és a főállású alpolgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A rendeletben szabályozottak részletes feltételeit a hivatal közszolgálati szabályzatában a jegyző állapítja meg.

(4) A rendeletben szabályozottak fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg.

(5) A rendeletben szabályozott juttatások és támogatások a részmunkaidőben alkalmazott köztisztviselőt munkaidejével arányosan illetik meg, amitől a munkáltató jogkör gyakorlója a köztisztviselő javára eltérhet.

(7) [2] E rendelet alkalmazásában a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző, a jegyző és a főállású alpolgármester vonatkozásában a polgármester, a polgármester esetén a Képviselő-testület.

[1] Módosította a 13/2021 (VIII.10.) önkormányzati rendelet
[2] Módosította a 13/2021 (VIII.10.) önkormányzati rendelet

A juttatások és a támogatások fedezete

2. § ( 1 ) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

( 2 ) A hivatal költségvetésében szociális és egyéb támogatások, juttatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

A juttatások fajtái

3. § (1) A köztisztviselő részére

a) családalapítási támogatás,

b) szociális támogatások:

ba) temetési segély

bb) szociális segély

c) illetményelőleg,

d) egészségügyi juttatásként szemüvegtérítés

e) képzési, továbbképzési támogatás tanulmányi szerződés formájában

adható.

(2) Köztisztviselő hozzátartozója részére

a) temetési támogatás adható.

Családalapítási támogatás

4. § (1) Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek adott költségvetési évben gyermeke született. A támogatás feltétele, hogy a köztisztviselő: a gyermekével egy háztartásban éljen,

(2) [1] A családalapítási támogatás összege: gyermekenként az illetményalap 100 %-a

[1] Módosította a 2/2018 (II.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018.február 8-tól

Szociális támogatások

5. § (1) A köztisztviselőnek a következő szociális támogatások adhatóak:

a) temetési segély,

b) szociális segély.

6. § (2) Temetési segély adható annak a köztisztviselőnek, aki vér szerinti rokona, házas vagy élettársa eltemettetéséről gondoskodott. Temetési segély nem adható annak a köztisztviselőnek, aki az önkormányzat szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján ugyanazon temetési költségek tekintetében - saját maga, vagy hozzátartozója temetési segélyben részesült

(3) [1] A temetési segély mértéke házas, vagy élettárs , illetve vele közös háztartásban élő vér szerinti rokon esetén az illetményalap 100 %-a, míg egyéb vér szerinti rokon esetén az illetményalap 80 %-a.

[1] Módosította a 2/2018 (II.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018.február 8-tól

7. § (1) Szociális segély adható annak a köztisztviselőnek, aki átmenetileg az eddigi életkörülményeit negatívan befolyásoló rendkívüli élethelyzetbe került, s ennek következtében időszakosan anyagi gondokkal küzd. Az említett rendkívüli élethelyzetbe kerülés indokai lehetnek például: egészségügyi állapottal kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykezelés költségei), elemi csapás stb.

(2) A szociális segély mértéke alkalmanként maximum az illetményalap 150 %-a lehet. (A segély konkrét összegéről a jegyző dönt.)

(3) [1]A szociális segély egy évben maximum 5 alkalommal adható ugyanazon személy részére.

[1] Módosította a 13/2021 (VIII.10.) önkormányzati rendelet

Illetményelőleg

8. § (1) A legalább 6 hónapos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező, határozatlan időre, vagy legalább 1 éves határozott időre kinevezett köztisztviselők átmeneti anyagi gondjaik enyhítésére bruttó illetményének 150 %-áig illetményelőleget igényelhet.

(2) [1] Az illetményelőleg visszafizetését úgy kell megállapítani, hogy az az igénybevétel évében megtörténjen.

(3) [2] A visszafizetés ideje 6 hónap, kivéve ha:

a) a határozott idejű szerződés esetén annak letelte 6 hónapnál hamarabb következik be, akkor maximum a szerződés lejártáig,

b) az illetményelőleg felvételére az első félévben kerül sor, abban az esetben lehetőség van 6 hónapnál hosszabb visszafizetésre is amennyiben éven belül megtörténik az illetményelőleg teljes összegű visszafizetése.

[1] Módosította a 13/2021 (VIII.10.) önkormányzati rendelet
[2] Kiegészítette a 13/2021 (VIII.10.) önkormányzati rendelet

Szemüvegtérítés

9. § (1) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi biztonsági követelményeiről szóló előírások alapján a képernyő előtti munkavégzést folytató köztisztviselők 2 évente szemüvegtérítésben részesülnek

(2) A szemüveg térítés mértéke a térítés évében érvényes köztisztviselői illetményalap összege.

A köztisztviselők képzésének, továbbképzésének támogatása

10. § (1) A polgármesteri hivatal szakember-ellátottsága, munkatársai szakmai felkészültségének érdekében tanulmányi szerződés köthető.

(2)

Temetési támogatás

11. § A közszolgálati jogviszonyban lévő köztisztviselő halála esetén a köztisztviselőnek házastársa (ideértve az élettársat is) vagy gyermeke (ideértve az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket is) vagy szülője (ideértve az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőt is)- aki az eltemetésről gondoskodott - igazolt temetési költségeihez az illetményalap másfélszeresének(150 %-ának) megfelelő összegű támogatás jár. Ebben az esetben nem jár a temettető részére a rendkivüli települési temetési támogatás.

12. § (1) A 4-11 §-ban meghatározott juttatások odaítélésének részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint az esetleges visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatal vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

(2) [1] A 4-11 §-ban meghatározott juttatások esetén a támogatás, juttatás összege nettóban értendő, függetlenül attól, hogy az adott kifizetést járulék fizetés terheli-e vagy sem.

[1] Kiegészítette a 2/2018 (II.87.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018.II.08-tól.

Vezetői illetménypótlék

13. § (1) Az önkormányzat hivatalának osztályvezetői megbízással rendelkező vezető köztisztviselője részére a vezető alapilletményének 10%-a, mértékű vezetői illetménypótlék jár.

(2) A már megállapított vezetői illetménypótlék nem csökkenthető.

Érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése

13/A. § Az érettségi végzettségű köztisztviselők egységesen 10 % mértékű illetménykiegészítésre jogosultak..

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba. A rendelet 13. §.(1) bekezdésének rendelkezését 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 15/2001 (X.29) valamint azt módosító 4/2010 (III.05.) KT rendeletek .

Trencsényi Imre sk Bakosiné Márton Mária sk
polgármester jegyző