Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2017. 03. 02

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Pénzbeni és természetbeni települési támogatásként nyújtható:

a) lakásfenntartási támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) otthon-támogatás,

d) krízis-támogatás,

e) gyógyszerköltség támogatás

f) fűtési támogatás

g) újszülöttek támogatása,

h) óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása, mely

ha) óvodáztatási támogatás

hb) alapoktatási támogatás

hc) középoktatási támogatás

hd) felsőoktatási támogatás

i)  temetési támogatás”


2. §


A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A 2. § (3) bekezdésében a) – b) pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat a Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91. szám alatti székhelyű „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szociális Szolgálat) biztosítja. A c) pontban és a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat a Tapolca, Nyárfa u. 3. székhelyű Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) biztosítja.


3. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A 2. § (3) bekezdés a) – b) pontjaiban meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szociális Szolgálat vezetőjénél kell kezdeményezni. A c) pontban és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat kérelem nélkül, rendeltetésénél fogva biztosítja. 


4. §


(1) A Rendelet II. Fejezet, Pénzbeli és természetbeni települési támogatás 4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. Lakásfenntartási támogatás”


(2) A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8. § (1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, albérlet vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz, ha egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg 57 ezer Ft).


(2) A támogatás hat hónapra állapítható meg, kezdete a kérelem benyújtását követő hónap első napja.


(3) A lakásfenntartási támogatás összege egyszemélyes háztartás esetén 15. 000 Ft, egyéb esetben 30. 000 Ft.


(4) A havi víz- és áramfogyasztásnak el kell érnie a támogatás egy hónapra eső összegét, ellenkező esetben lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg.


(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez, mely az 1. melléklet, csatolni szükséges a háztartás címére szóló legutóbbi víz- és áramszámlát.”


5. §


(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, és családjukban az egy főre számított havi családi jövedelem, nem haladja meg az 50. 000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 60. 000 Ft-ot.”


(2) A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) Összegét a rászorultsághoz igazodóan, egyéni elbírálás alapján kell megállapítani, mely személyenként és alkalmanként legalább 5. 000 Ft és legfeljebb 30. 000 Ft lehet.”


(3) A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(6) A rendkívüli települési támogatás személyenként, egy naptári évben megállapítható összege, nem haladhatja meg a 60. 000 Ft-ot.”


(4) A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(7) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő. Felhasználásának biztosításában a Szociális Szolgálat közreműködhet.”  


(5) A Rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(8) A rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (2. melléklet) csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről a jövedelemnyilatkozatot (2. melléklet), és igazolni kell a körülményt, amely a rendkívüli települési támogatás megállapítását indokolja.”


6. §


A Rendelet 10. § (8) bekezdésében szereplő „(2. melléklet)” szöveg helyébe „(3. melléklet)„ szöveg lép.


7. §


A Rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(8) A krízis-támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (2. melléklet) csatolni kell kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni körülményeiről a nyilatkozatot (4. melléklet), és számlával vagy egyéb módon igazolni kell annak a körülménynek a fennállását, ami a kamatmentes kölcsön megállapítását indokolhatja.”


8. §


A Rendelet a 11. §-t követően az alábbi 7/A. ponttal és 11/A. §-al egészül ki:


„7/A. Gyógyszerköltség támogatás


11/A. § (1) Jövedelemtől függetlenül jogosult gyógyszerköltség támogatásként települési támogatásra az a személy, akinek három egymást követő hónapban a betegségére kiváltott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nevére szóló, számlával igazolt költsége, meghaladja a család egy főre eső jövedelmének a 15 %-át.


(2) A benyújtott számlák alapján nyújtott támogatás összege a havi gyógyszerköltség fele, legfeljebb azonban 30. 000 Ft.


(3) Gyógyszerköltség támogatás nem állapítható meg annak, aki közgyógyellátási jogosultsággal rendelkezik.


(4) A gyógyszerköltség támogatás megállapítására irányuló kérelemhez, mely az 5. melléklet, csatolni szükséges a kérelem benyújtását megelőző három hónap gyógyszerfelhasználásáról kiállított, névre szóló számlát.„


9. §


A Rendelet a 11/A. §-t követően az alábbi 7/B. ponttal és 11/B. §-al egészül ki:


„7/B. Fűtési támogatás


11/B. § (1) A Képviselő-testület fűtési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások fűtéséhez, ha a háztartás egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 70. 000 Ft-ot, egyedülálló személynél a 80. 000 Ft-ot.


(2) A fűtési támogatás összege esetenként 50. 000 Ft, egyszemélyes háztartásnál 30. 000 Ft, mely a megállapítását követően akkor fizethető ki a jogosultnak, miután bemutatta a határozatban szereplő összeggel azonos, vagy azt meghaladó összegű tüzelő megvásárlását tartalmazó, a nevére kiállított számlát. Földgázzal vagy árammal történő fűtés esetén a fűtési idényre vonatkozó, a határozatban megállapított összegű támogatást elérő, vagy meghaladó gáz-, illetve áramszámlákat kell bemutatni.   


(3) A fűtési idény kezdete előtt megvásárolt tüzelőről kiállított számla, a következő aktuális fűtési idényben vehető figyelembe, a támogatás megállapításánál.


(4) A támogatás egy naptári évben fűtési idényenként, egy alkalommal adható.


(5) A család jövedelmi körülményeinek igazolásához csatolni kell a háztartás címére szóló fizetővendéglátó tevékenységből származó, előző évi jövedelem igazolását. Ennek hiánya a jogosultság megállapítását nem teszi lehetővé.


(6) A fűtési támogatás megállapítására irányuló kérelem az 6. mellékleten kezdeményezhető.”


10. §


(1) A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás összege 50.000 Ft.


(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás összege 50.000 Ft.


11. §


A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékéről, megfizetésének módjáról külön rendeletben foglaltak az irányadók.


(2) Az ebéd szállításáért megállapított díjat szállítási helyenként kell megfizetni. 


12. §


A Rendelet V. Fejezet Gyermekvédelmi Szolgáltatások 13. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„13. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás”


13. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,  2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


(2) A Rendelet 5. és 6. melléklettel egészül ki.14. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
                                            Balassa Balázs                                                         Lutár Mária

                                              polgármester                                                              jegyző