Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2018.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti közterület.

(2) A Rendelet 3. §-a a következő 4. ponttal egészül ki, és a 3. § 5-6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. Kioszk: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja szerinti kioszk.
5. Közterületi értékesítés: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban Kertv.) 2. § 14. pontja szerinti közterületi értékesítés.
6. Mozgóbolt: a Kertv. 2. § 17. pontja szerinti mozgóbolt."

(3) A Rendelet 3. § 8-9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"8. Reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 11/F. § 3. pontja szerinti reklám.
9. Reklámhordozó: a Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerinti reklámhordozó."

(4) A Rendelet 3. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Út: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja szerinti út".

(5) A Rendelet 3. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontja szerinti üzlet.”
"14. Útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás."

2. § (1) A Rendelet 5. § (3) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:)

"a) közterületre 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, cégtábla és üzletfelirat elhelyezésére,
b) kioszk elhelyezésére,
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:)

"l) reklámhordozóra és reklámhordozót tartó berendezésre,”

(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:)

"r) útbaigazító hirdetményre."

3. § A Rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

"e) a használat mértékét, az elfoglalt terület vízszintes vetületét, valamint reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégtábla és üzletfelirat esetében a hirdetési felület nagyságát,”

4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a köztisztasági előírásokat, valamint a 7. § szerinti hozzájárulásokban előírt követelményeket.”

5. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közterület-használati engedély lejártával az engedélyes a közterületet saját költségén, minden kártalanítási igény támasztása nélkül, eredeti állapotára helyreállítani köteles, kivéve, ha az engedélyes a közterület-használat engedélyezése iránt a korábbi engedély hatályának lejárta előtt újabb kérelmet nyújt be, és az engedélyező hatóság a közterület-használatot a korábbi engedély hatályának lejártát követő naptól engedélyezi.”

6. § A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A Rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a „hirdetőtáblák” szövegrész helyébe a „reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés” szöveg,

b) 7/A. § j) pontjában a „településképi bejelentés igazolásának” szövegrész helyébe a „ tudomásulvételről szóló határozat” szöveg,

c) 10. § (3a) bekezdésében a „Hirdetőtábla és hirdetőberendezés” szövegrész helyébe a „Reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Rendelet

c) 18. §-a, valamint

d) 20. §-a

e) 23/A § (1) bekezdésében az „és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.