Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

A Bessenyei Ferenc Művészeti Díjról

Hatályos: 2018. 01. 20 - 2020. 02. 03

1. Általános rendelkezés

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, néptánc, vers- és prózamondás kategóriákban az ország, a magyar nemzet művészeti életében nyújtott kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére - amely méltón képviseli Bessenyei Ferencnek, a kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művésznek, Hódmezővásárhely Díszpolgárának szellemiségét – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotási hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

2. A Díj alapítása

2. § (1) Amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, instrumentális zene, kórus, néptánc, vers- és prózamondás kategóriákban az ország, a magyar nemzet művészeti életében nyújtott kimagasló, példamutató tevékenység – amely méltón képviseli Bessenyei Ferenc szellemiségét – elismerésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapítja a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat.

(2) A díj olyan személyeknek, közösségeknek adományozható, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, a magyar nemzet és nyelv fennmaradásáért folytatott munkában, harcban kimagasló teljesítményt nyújtanak/nyújtottak, és ily módon Bessenyei Ferenc szellemiségében tevékenykednek, az ő munkáját folytatják. A díj az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, instrumentális zene, kórus, néptánc, vers- és prózamondás kategóriákban kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély, csoport részére adományozható. Az adományozott díjat minden évben legfeljebb két pályázó (1 személy és 1 csoport) kaphatja meg. Amennyiben valamely kategóriában nem áll rendelkezésre megfelelő jelölés, úgy egy kategóriában kettő díj osztható ki.

3. § (1) A díj leírása: A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott oklevelet és plakettet adományoz, amely Bessenyei Ferenc portréját ábrázolja.

(2) A díjjal együtt a díjazott csoport részére nettó 1.500.000,- Ft, a díjazott személy részére szintén nettó 1.500.000,-Ft pénzjutalom kerül átadásra. E rendelkezést első alkalommal a 2018. évben folyósított pénjutalmakra kell alkalmazni.

4. § (1) A Díj adományozására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult.

(2) Díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között. Polgármester eltérő döntésének hiányában az ünnepélyes átadásra a Magyar Kultúra Napján, január 22-én kerül sor.

 (3) A díj adományozására minden év november 1-jéig lehet javaslatot tenni, melyet írásban kell eljuttatni a jegyző részére, aki továbbítja a jelen rendelet 1. számú függelékében meghatározott tagokból álló Bíráló Bizottság felé. A díj adományozására érkező javaslatokat a Bíráló Bizottság rangsorolja és terjeszti az év utolsó rendes Közgyűlése elé.

(4) A díj adományozására bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) A javasolt személy főbb adatait

b) Az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismertetését.

(5) A díjak adományozásával kapcsolatos költségekről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik. A díjak az általános szabályok szerint adókötelesek.

(6) Az adományozást igazoló oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(7) A díj visszavonására - a kitüntetések visszavonására érvényes jogszabályok szerint – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult.

(8) A díj visszavonására mindazok javaslatot tehetnek, akiknek az adományozásra kezdeményezési joguk van.

(9) A pénzjutalom nem vonható vissza.

3. Záró Rendelkezések


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a “Bessenyei Ferenc Művészeti Díj” alapításáról szóló 28/2008. (5.30.) Kgy. rendelet.


                         Hegedűs Zoltán s.k.                                             Dr. Korsós Ágnes s.k.

                         alpolgármester                                                       címzetes főjegyző

                    polgármesteri jogkörben