Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.28.) önkormányzati rendelete

A házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 04. 01

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§

A rendelet hatálya Árpádhalom Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2.§

E rendelet alkalmazásában:

(1)  Anyakönyvi esemény: házasságkötés.

(2)   Hivatali helyiség:

  • Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalmi Kirendeltségének Tanácskozó Terme 6623 Árpádhalom, Petőfi S. u. 17.

(3)   Hivatali munkaidő: Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


3.§

(1) Az anyakönyvi eseményeket általános szabályként a Hivatal hivatalos helyiségeiben és hivatali munkaidőben kell megtartani.

4.§


(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli közreműködését a jegyzőtől – kérelem indoklásával – kell kérelmezni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, hogy:

- a leendő helyszínen a jogszabályi és technikai feltételek biztosítottak,

- az esemény arra méltó ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik.


Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


5.§

(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes.

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes.


6.§


(1) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt szabadidő illeti meg.


Záró rendelkezések


7.§

(1)  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.


(2) A rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.
Szarka Attila                                                                dr. Vida Bernadett

                        polgármester                                                                           jegyző


Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2017. március 28.


dr. Vida Bernadett

jegyző