Kunfehértó Község Képviselő-testületének 5/2017 (II.23..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2017. 02. 24 - 2018. 10. 26

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016, (VI.29.) önkormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint  49.§ 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


1. Általános rendelkezések 


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.


(2)    A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.


(3)   A gyermekek védelmét Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja.


2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


2. §


(1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a)    család- és gyermekjóléti szolgálat 
b)    családok átmeneti otthona.


(2)    A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.


(3)    A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.


2. Gyermekjóléti szolgáltatás 


3. §

Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése és 94/A. §-a figyelembevételével a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) útján látja el, feladatok átadás-átvételi megállapodás alapján.


3. Családok átmeneti otthona


4. §


(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a családok átmeneti otthona ellátást a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.


(2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által biztosított (1) bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét, a fizetendő térítési díjat Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének gyermekvédelmi rendelete tartalmazza.


4. Gyermekétkeztetés


5. §


(1) Az Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként a  fenntartásában lévő Mosolyvár Óvoda  konyhája útján biztosítja. 


(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 


(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat a 8.§ szerint biztosít.


5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


6.§


 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból   azok a gyermeket gondozó családok, akik időszakosan  létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és létfenntartásukról -  átmenetileg  - önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni.


(2)  Rendkívüli  gyermekvédelmi   támogatásban az a család részesülhet, ahol az egy főre    jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj  legkisebb  összegét.


(3)  Gyermekét egyedül nevelő  személy esetében  a  jövedelem  nem  haladja  meg  a    mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át.


7.§


 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás összege alkalmanként maximum 5.000.-Ft  lehet.


(2)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  megállapítása  a polgármester hatáskörébe   tartozik. Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület saját hatáskörben az (1) bekezdésben jelzett összeghatárnál nagyobb összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is megállapíthat.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő eset:

a) krónikus hosszantartó betegség

b) baleset

c) rendkívüli élethelyzet8.§


 (1)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a)  a család jövedelmét igazoló iratokat

b) a gyermek iskolalátogatási igazolását


(2)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást  készpénzben, a kedvezményezett, vagy meghatalmazottja részére kell kifizetni.


(3)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadása vásárlási utalvánnyal, vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.  Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodószer, ruhanemű és tüzelő vásárlására jogosítja fel.


(4)  A megállapított és folyósított támogatásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


Gyermekétkeztetési támogatás


9. §


(1) Gyermekétkeztetési támogatásban az a kunfehértói lakóhellyel rendelkező 18. éven aluli 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban rész vevő tanuló részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.


(2) A támogatás összege: az étkeztetést biztosító intézmény által megállapított térítési díjnak maximum 50 %-a lehet.


10.§


  1. A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.


(2)A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a)a család jövedelmét igazoló iratokat,

b)a gyermek iskolalátogatási és a napi térítési díj igazolását


(3)  A megállapított támogatást kizárólag az étkezést biztosító intézmény részére lehet átutalni.                       


6. Záró rendelkezések 


11.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


(2) Hatályát veszti

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendelet

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2003. (III.31.) önkormányzati rendelet

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 11/2005. (X.19.) önkormányzati rendelet

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 13/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 20/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 25/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet

g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) önkormányzati rendeletet módosító 6/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet

h) a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2016. (VI.29.)Kunfehértó, 2017. február 22.                               Huszár Zoltán                                                    Kristóf Andrea

        polgármester                                                             jegyző 


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2017. február 23.Kristóf Andrea

Jegyző1.sz. melléklet az 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethezA gyermekétkeztetés intézményi térítési díja(1) Óvodai tízórai                                                                      65,- Ft/fő/nap


(2) Óvodai ebéd                                                                      185,- Ft/fő/nap


(3) Óvodai uzsonna                                                                   65,- Ft/fő/nap


(4) Általános iskolai tízórai                                                        58,- Ft/fő/nap


(5) Általános iskolai ebéd                                                        209,- Ft/fő/nap          

  

(6) Általános iskolai uzsonna                                                     58,- Ft/fő/nap          Az intézményi térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz