Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 05 - 2017. 04. 05

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 16./A. §-al egészül ki.


„16/A. § (1) A Szociális Szolgálat által megállapított házi segítségnyújtás személyi gondozás személyi térítési díjának és a házi segítségnyújtás szociális segítés személyi térítési díjának 50 %-át a Képviselő-testület alanyi jogon járó támogatásként nyújtja a gondozottaknak.


(2) A Szociális Szolgálat a havi gondozásért fizetendő térítési díjhoz nyújtott támogatás összegéről számlát állít ki, melyet az önkormányzat havonta utal.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
                           Balassa Balázs                                                                                  Lutár Mária

                             polgármester                                                                                        jegyző