Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 01- 2020. 04. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. §-ában foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítása során a (3) bekezdés szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumainak megalkotás és módosítása a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

(3) A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a.) Keszthelyen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b.) azon keszthelyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek, melyek tevékenysége Keszthely településfejlesztésével összefüggésbe hozható,

c.) Keszthelyen bejegyzett, területileg érintett civil szervezetek,

d.) Keszthelyen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e.) Keszthelyen működő elismert egyházak,

f.) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.


II. A PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI


    A tájékoztató közlése, a véleményezés lehetőségei és módja


2.§ (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.keszthely.hu honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével a honlapon, a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál lévő hirdetőtáblán és a város közterületi hirdetőtábláin (a továbbiakban: hirdetőfelületek), valamint a Balatoni Krónika c. helyi lapban tájékoztatja a partnereket, illetőleg lakossági fórumot tart.

(2) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőfelületeken, a www.keszthely.hu honlapon, valamint a Balatoni Krónika c. helyi lapban kerül meghirdetésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.

(3) A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett tájékoztató elérhetőségét legalább a véleményezés időtartamáig biztosítani kell.


3.§ Amennyiben a hirdetőfelületeken történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség e dokumentumokba történő betekintésre.


4.§ (1) A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra vonatkozóan papír alapon vagy elektronikusan.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a lakossági fórumon szóban elhangzott érdemi véleményt tartalmazó, jegyzőkönyvben rögzített észrevételek, javaslatok kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban.

(3) Írásban történő észrevétel közlése esetén a partnernek meg kell jelölnie az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg e-mail címét, telefonszámát, valamint az észrevétel, javaslat indokolását. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

(4) Az észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg

a.) papíralapú adatlap esetén Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) történő megküldéssel, benyújtással,

b.) az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.

(5) A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott határidőknek megfelelően kell megállapítani.

(6) Amennyiben az adott dokumentumok és egyeztetési eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó, a (4)-(5) bekezdésekben meghatározott határidő legalább a lakossági fórumot követő 8. nap.


III. A DOKUMENTÁLÁS ÉS NYILVÁNTARTÁS MÓDJA


    A beérkezett észrevételek, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módja


5.§ (1) A beérkezett véleményeket Keszthely Város Főépítésze rendszerezi és átadja a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezeket szakmailag megvizsgálja, és az elfogadható javaslatokat, észrevételeket beépíti, míg az elfogadásra általa szakmailag nem javasolt javaslatokat, észrevételeket szakmai indokolással látja el. Az összeállított dokumentumtervezetet visszaküldi Keszthely Város Főépítésze részére.

(2) A beérkezett érdemi észrevételek, javaslatok dokumentálása és nyilvántartás, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási szervekre vonatkozó, a Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint történik.


6.§ (1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot, valamint a megbízott szakmai állásfoglalását Keszthely Város Főépítésze értékeli, összegzi. Eltérő észrevételek, javaslatok esetén Keszthely Város Polgármestere azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet, melyről jegyzőkönyv készül.

(2) Az észrevételek, javaslatok további szakmai tisztázása érdekében Keszthely Város Főépítésze kikérheti az Építészeti - Műszaki Tervtanács szakmai álláspontját is.

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az Építészeti - Műszaki Tervtanács álláspontját is –, valamint a megbízott szakmai indokolását Keszthely Város Polgármestere ismerteti Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületével, amely észrevételek, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. El nem fogadás esetén a döntést a képviselő-testületnek indokolnia kell.

(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, Keszthely Város Főépítészének közreműködésével ennek tényét – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – Keszthely Város Polgármestere írásban rögzíti. Ez esetben a képviselő-testülettel történő egyeztetésre és elfogadásra nincs szükség.

(5) A képviselő-testület – illetve állami főépítészi eljárás esetén a polgármester – döntése feltöltésre kerül a honlapra.

(6) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását Keszthely Város Polgármestere megküldi a véleményezőnek.


IV. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

           

7.§ Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok – a hatályba lépésüket követően – feltöltésre kerülnek és megtekinthetők a www.keszthely.hu honlapon.


V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8.§ (1) Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.                                  Ruzsics Ferenc                                 Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester                                              jegyző