Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 01- 2022. 06. 22

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól1

2017.04.01.

Ebes Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy Ebes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

2. A Partnerek

2. § (1) A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt (a továbbiakban: partnerek):

a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,

b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet,

c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,

d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és

e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.ebes.hu honlapon (a továbbiakban: honlap), és az Ebesi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart.

(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.

(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.

(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.

(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek

a) papír alapú adatlap Polgármesteri Hivatal címére (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.

4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja

4. § (1) A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Polgármesteri Hivatal feltölt a honlapon található tárhelyre.

(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. § (1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

(2) Az érintettek meghívásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testületével (továbbiakban: Képviselő-testület), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.

(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.

6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Polgármesteri Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2013. (VI.28.) Ör. számú rendelete.

1. melléklet

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
az Ebes Községi Önkormányzat által készítendő:
…………………………………………………………………………………………….
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen:
előzetes tájékoztatási szakaszában vagy véleményezési szakaszában (a megfelelő aláhúzandó)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló …./2017. (…...) Ör. sz. rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni. (a megfelelő aláhúzandó)
…………………., 20…… ……hó ……nap
……………………………
aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
Postacím: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
E-mail cím: epetesugy.ebes@t-online.hu
1

Az önkormányzati rendeletet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 23. napjával.