Nárai község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.26..) önkormányzati rendelete

Nárai község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2005. (VI. 24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 27

Nárai község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:


1.§


Nárai Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


2.§


A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.3.§


 Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (8) bekezdése.Záró rendelkezések

4.§


   Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.Nárai, 2017. január 19.
                     /: Németh Tamás :/                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

                          polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző

  1. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a önkormányzati rendelethez”„1. melléklet Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai”


  1. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a önkormányzati rendelethez”„4. melléklet Belterület szabályozási terv SZT/m/10-2017. rajzszám M1:2000”