Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Medina község településképének védelméről

Hatályos: 2024. 03. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Medina község településképének védelméről

2024.03.21.

Medina község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Medina község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával;

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) Jelen rendelet hatálya Medina község teljes közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

a) Áttört jellegű kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya nem haladja meg a teljes kerítés felület 50 %-át. Az áttört jellegű kerítés legfeljebb 60 cm magas lábazattal, a lábazat felett legfeljebb 60 cm szélességű tömör felületekkel (pillérek) rendelkezhet.

b) Építészetileg egységes megjelenés: a homlokzat összetartozó építészeti elemeinek (falfelület, tetőfelület, tetőfelépítmények, nyílászárók, lábazat, párkányok, nyílászáró-keretezések, ornamentális díszítések) egységes formájú, anyagú és színű megjelenítése

c) Kis elemes cserép: vörös vagy barna színárnyalatú égetett, vagy beton cserép.

d) Közhasználatú épületek: igazgatási, oktatási, nevelési, hitéleti, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi sport, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épületek.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata

2. § A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség

a) meghatározása, dokumentálása,

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,

c) megőrzése, megőriztetése,

d) károsodásának megelőzése,

e) lakossággal történő megismertetése.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

3. § (1) A helyi védelem alá helyezés a településképi értékvizsgálat alapján, vagy egyéni kezdeményezésre történhet.

(2) Egyéni kezdeményezés esetén a helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi személy írásban kezdeményezheti.

(3) A helyi védelem alá helyezés iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:

a) a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám),

b) a védendő épületre, épületrészre vonatkozó rövid indokolást.

(4) A helyi védelem megszüntetése iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:

a) a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám),

b) a védettség megszüntetésének rövid indokolását.

(5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíteni kell.

(6) A helyi védettségre irányuló javaslatot a védelemről szóló döntést megelőzően legalább 30 napra közhírré kell tenni.

(7) Egyéni kezdeményezés esetén a védetté nyilvánításhoz a települési főépítész, vagy ilyen feladatra jogosult tervező által készített egyedi településképi értékvizsgálat szükséges.

(8) A helyi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész, illetve annak hiányában a polgármester gondoskodik.

(9) Helyi védelem alatt álló építmény csak a védettség törlése után bontható el.

4. A helyi építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó kötelezettségek

4. § A települési főépítész, annak hiányában a polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről.

5. Az egyedi védelem meghatározása

5. § A település helyi egyedi védelem alatt álló építményeit jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6. § Az 1. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megóvni. A használat, az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

7. § Medina község településképi szempontból meghatározó területei a rendelet 2. térkép-mellékletében lehatárolt:

a) „A” jelű terület (belterület jellemzően családi házas beépítésű részei);

b) „B” jelű terület (szőlőhegyi területek);

c) „C” jelű terület (tájképvédelmi szempontból frekventált területek)

d) „D” jelű terület (településközpont).

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

8. § Gazdasági, valamint általános mezőgazdasági területen álló épületek kivételével épület közterületről látszó homlokzati falának külső burkolataként, valamint 15°-nál meredekebb hajlásszögű tetőfedés anyagaként nem alkalmazható fém vagy műanyag sík-, hullám- vagy trapézlemez.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9. § „A” és „D” jelű területeken:

a) Építési telken a közterület felőli építési határvonal – ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik - az utcában lévő beépített ingatlanok többségének előkert-mélysége által meghatározott vonal, melyre új főépítmény közterület felé néző homlokzat-felületének legalább 60 %-a illesztendő.

b) Utcai telekhatáron új kerítés építési szándék esetén áttört jellegű kerítést kell építeni.

10. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

10. § (1) „A”, „B”, „C” és „D” jelű) területen:

a) az épületek közterület felől látható homlokzati falfelületének színezése során harsány, rikító színek nem alkalmazhatók;

b) tetőfedés színeként a natúr égetett cserép vörös-barna színárnyalattól eltérő szín nem alkalmazható;

c) főépítmény közterületről látható homlokzata csak építészetileg egységes megjelenéssel újítható fel;

d) közterület felé néző homlokzaton parabola-antenna, klíma-kültéri egység és homlokzatra szerelt kémény nem helyezhető el.

(2) „A” jelű területen:

a) főépítmény tetőfedő anyagaként sík fémlemez, trapézlemez, műanyag hullámlemez, hullámpala, síkpala és bitumenes lemez nem alkalmazhatók;

b) új főépítményt 25-45° hajlású magastetővel kell ellátni, továbbá az utcai homlokzaton erkély és loggia nem létesíthető.

(3) „B” és „ C” jelű területeken:

a) új főépítményt 35-45° hajlású nyeregtetővel kell ellátni, a tetősíkból kiugró tetőfelépítmény (torony, tetőablak), továbbá erkély és loggia nem létesíthető;

b) új építés vagy tető-felújítás esetén főépítmény tetőfedő anyagaként csak kis elemes cserép, vagy égetett cserép utánzatú cserepes lemez alkalmazható;

c) homlokzati falfelületet be kell vakolni vagy fából (gerendaház vagy fa-burkolat) kell kialakítani.

(4) „D” jelű területen:

a) új főépítményt 35-45° hajlású nyeregtetővel kell ellátni, a tetősíkból kiugró tetőfelépítmény (torony, tetőablak), továbbá erkély és loggia nem létesíthető;

b) új építés vagy tető-felújítás esetén főépítmény tetőfedő anyagaként csak kis elemes cserép alkalmazható;

c) homlokzati falfelület legalább 80 %-át be kell vakolni. A nem vakolt felület a terepszinttől legfeljebb 1 m magasságig alakítható ki;

d) Új utcafrontra merőleges gerincű épület építése esetén az épület szélessége legfeljebb 8 m lehet.

e) Meglévő utcafrontra merőleges gerincű épület bővítése legfeljebb 8 m szélességű épületszárny létesítésével történhet.

11. A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti követelmények

11. § A helyi védelem alatt álló építményekre az alábbi előírások vonatkoznak:

a) helyi védelem alatt álló épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek), belső korszerűsítés, átalakítás és bővítés azonban megengedett.

b) helyi védelem alatt álló épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati-, utcaképi megjelenése ne változzon, a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

c) helyi védelem alatt álló épület homlokzatainak, vagy egyéb épületrészeinek esetleges stílusbeli, arány- vagy ritmushibája felújítás során településképi eljárás keretében korrigáltatható az egységes építészeti kialakítás érdekében.

d) parabola-antenna, homlokzati égéstermék kivezető, hűtő vagy fűtő berendezés külső egysége, fémkémény, gázvezeték, valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény csak közterületről nem látható épületrészen helyezhető el.

e) helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését, egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit, eredeti anyaghatását, eredeti színhatását (ha ismert), ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását, eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.

f) Helyi védelem alatt álló emlékművet, szobrot, keresztet eredeti formájában kell megtartani, felújítás esetén az ismert eredeti állapot visszaállítandó.

12. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

12. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a magterületbe, ökológiai folyosó területbe, kiemelten kezelendő tájképvédelmi területbe nem tartozó, beépítésre nem szánt területek alkalmasak.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a településképi szempontból meghatározó („A”, „B”, „C” és „D” jelű) területek nem alkalmasak.

(3) A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények: az ÉTV. 2. § 18. pontjában meghatározott sajátos építmények terepszinttől mért 3 m-nél magasabb tartószerkezeti részei csak fémszerkezetből vagy fából készíthetők.

(4) A föld feletti vezetésű meglévő gyenge és erősáramú hálózatok esetén, új elektronikus hírközlési hálózatot a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.

13. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

13. § (1)1

(2)2

(3) Lakó- és vegyes területen ingatlanonként legfeljebb 2 m2 befoglaló méretű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, továbbá ezen felül legfeljebb egy darab, legfeljebb 0,7 m2 oldal-felületű cégér helyezhető el.

(4) Üzlethelyiség kirakat-felületének legfeljebb 20 %-a a helyben működő vállalkozást népszerűsítő felirat, grafikai megjelenítés céljára használható fel.

(5) Gazdasági területen ingatlanonként legfeljebb 10 m2 felületű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, hirdetőtábla helyezhető el.

(6) Ingatlanonként egy darab 1 m2legnagyobb befoglaló méretű, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés elhelyezhető.

(7) A település szempontjából jelentős esemény közterületen, évente összesen 12 naptári hét időszakra, mobil eszközön, a polgármester hozzájárulásával reklámozható.

14. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

14. § A Kossuth Lajos, Damjanich és Rákóczi utcák területén új vagy átépítésre kerülő elektromos, valamint hírközlési vezeték csak terepszint alatt helyezhető el.

V. Fejezet

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

15. Rendelkezés a szakmai konzultációról

15. § A településkép védelme érdekében az ügyfél kérésére a főépítész vagy annak hiányában a polgármester tájékoztatást ad és a vonatkozó jogszabály szerinti szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről. A szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó építési munkálatok esetén.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

16. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

16. § A polgármester a településképi szempontból meghatározó D jelű területen, a helyi védelem alatt álló építmények és a közhasználatú épületek esetében a vonatkozó jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építmény építésére, bővítésére irányuló építési engedélyezési eljárásokhoz ad településképi véleményt az engedélyezési eljárásokat megelőzően.

17. A véleményezési eljárás szabályai

17. § (1) A település Polgármestere településképi véleményezési eljárást folytat le a településkép védelme érdekében.

(2) A Polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

(3) A vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárás lefolytatásához kérelmező kérelmét papír alapon nyújtja be.

(4) A Polgármester véleményében engedélyezésre feltétellel, vagy feltétel nélkül javasolja, vagy nem javasolja a tervezett építési tevékenységet.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

18. Bejelentési eljárással érintett építmények köre

18. § A településképi szempontból meghatározó „D” jelű területen és a helyi védelem alatt álló építményeknél az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött építési tevékenységek esetében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) építmény közterületről látszó homlokzatának, tetőfelületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, színezése, homlokzatának megváltoztatása;

b) a főépítmény homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, bővítése;

c) új reklámhordozó elhelyezése;

d) közterületről látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

19. A bejelentési eljárás részletes szabályai

19. § (1) A település Polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelme érdekében.

(2) A Polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

(3) A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kérelmező a vonatkozó jogszabály alapján kérelmét papír alapon nyújtja be.

VIII. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

20. A településképi kötelezési eljárás

20. § A településképi követelmények érvényesülése érdekében a polgármester a vonatkozó jogszabály szerint településképi kötelezési eljárást folytat le, amely az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozhat.

21. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

21. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. §-ában nevesített településképi bírság alkalmazásának esetei

a) a településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása;

b) a településképi követelmények be nem tartása;

c) a településképi bejelentésről hozott határozatban foglaltaktól eltérő építési tevékenység végzése;

d) a településképi kötelezésben hozott döntés végre nem hajtása.

(2) A településképi bírság mértéke:

a) kötelező településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén legfeljebb 100.000 forint;

b) településképi követelmények be nem tartása, valamint a településképi bejelentési határozatban foglaltaktól eltérő építés esetén a szabálytalanul megvalósított építményérték 40 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint;

c) településképi kötelezésben hozott döntés végre nem hajtása esetén a döntéssel érintett építési beavatkozás értékének 30 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban szereplő építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt szabályok szerint kell kiszámítani.

(4) A településképi bírság befizetésének határideje 60 nap. A határidőre be nem fizetett településképi bírságot a helyi adók módjára kell behajtani.

IX. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

22. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

22. § (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából pályázat útján önkormányzati támogatás adható.

(2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni.

(3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

X. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETEI RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezés

23 § Jelen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

Vén Attila polgármester Balogh Györgyi jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet a 8/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez3

Helyi védelem alatt álló építmények

1. Medina, Bajcsy-Zsilinszky utca 34. 21 hrsz. lakóépület

2. Medina, Zrínyi Miklós utca 13. 52 hrsz. lakóépület

3. Medina, Kossuth Lajos utca 4. 104 hrsz. lakóépület

4. Medina, Kossuth Lajos utca 111 hrsz. közösségi ház

5. Medina, Kossuth Lajos utca 113 hrsz. világháborús emlékmű

6. Medina, Kossuth Lajos utca 114/5 hrsz. kút

7. Medina, Kossuth Lajos utca 75. 135 hrsz. posta épülete

8. Medina, Petőfi Sándor utca 34. 162 hrsz. lakóépület

9. Medina, Petőfi Sándor utca 12. 184 hrsz. lakóépület

10. Medina, Kossuth Lajos utca 48. 204 hrsz. könyvtár épülete

11. Medina, Zrínyi Miklós utca 2. 41 hrsz. lakó- és melléképület, góré, kapu

12. Medina, Rákóczi Ferenc utca 22. 357 hrsz. Apponyi Kiskastély étterme

13. Medina, Temető 376 hrsz. kereszt

14. Medina, Temető 393 hrsz. kereszt

15. Medina, Köztársaság utca 1. 444 hrsz. parókia épülete

16. Medina, Kossuth Lajos utca 22. 445 hrsz. lakóépület

17. Medina, Kossuth Lajos utca 20. 447 hrsz. lakóépület

18. Medina, Kossuth Lajos utca 19. 448 hrsz. utcai kerítés

19. Medina, zártkert 654 hrsz. gazdasági épület

20. Medina, külterület 02/2 hrsz. rendezvényterem, szálláshely

21. Medina-Szőlőhegy, 057/16 hrsz-ú út 057/18 hrsz. lakóépület

22. Medina-Szőlőhegy, 059 hrsz-ú út 060/9 hrsz. lakóépület

23. Medina-Szőlőhegy, 059 hrsz-ú út 060/10 hrsz. lakó- és gazdasági épület

24. Medina-Szőlőhegy, 065 hrsz-ú út 066/6 hrsz. lakóépület

25. Medina-Szőlőhegy, 065 hrsz-ú út 066/1 hrsz. kereszt

26. Medina-Szőlőhegy, Fő út 073/2 hrsz. volt kápolna-iskola épülete

27. Medina-Szőlőhegy, 077/2 hrsz-ú út 076/26 hrsz. lakóépület

28. Medina-Szőlőhegy, Fő út 076/32 hrsz. lakóépület

29. Medina-Szőlőhegy, 081/31 hrsz-ú út 081/5 hrsz. kereszt

30. Medina-Szőlőhegy, 081/31 hrsz-ú út 081/6 hrsz. lakóépület

31. Medina, külterület 093/16 hrsz. Apponyi síremlék

1. függelék a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez4

Helyi védett építmények átnézeti térképe a belterületen és a szőlőhegyen

2. függelék a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez5

Medina község műemlékeinek listája

törzsszám

azonosító

védelem státusza

védelem fajtája

helyrajzi szám

cím

név

Bírság kategóriába sorolása

4211

8669

Műemléki védelem

Műemlék

358

Rákóczi u. 21 .

Apponyi-kúria (általános iskola)


II.

4211

22187

Műemléki védelem

Műemléki környezet

093/6-9, 349, 354-356,360, 362

Apponyi-kúria (általános iskola) ex-lege műemléki környezete

4209

8666

Műemléki védelem

Műemlék

438

Kossuth u. 23 .

Görögkeleti (szerb) templom (Szent Lélek eljövetele)II.

4209

22184

Műemléki védelem

Műemléki környezet

114/2, 114/5, 114/7, 204-205, 433-434, 436, 437/1-2, 443-444

Görögkeleti (szerb) templom (Szent Lélek eljövetele) ex-lege műemléki környezete

4212

8668

Műemléki védelem

Műemlék

362

Rákóczi u.

Kápolnapusztai r. k. kápolna

II.

4212

22186

Műemléki védelem

Műemléki környezet

093/6, 353-354, 358, 360-361, 363-364

Kápolnapusztai r. k. kápolna ex-lege műemléki környezete

4210

8667

Műemléki védelem

Műemlék

167

Petőfi u. 38.

Ref. templom

II.

4210

22185

Műemléki védelem

Műemléki környezet

168, 176, 187-189

Ref. templom ex-lege műemléki környezete

3. függelék a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez a 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez6

Medina község régészeti lelőhelyeinek listája

1. Medina – Halom (Medina 1)

KÖH azonosító: 23179
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes) telep, kora vaskori halomsír
A lelőhely leírása: A falutól kb. 2 km-re nyugatra fekvő Halom keletkezéséről a hagyomány azt tartja, hogy a törökök hordták össze. Mészáros Gyula 1960-ban a 193 méteres magassági pont közelében középső bronzkori (mészbetétes) telepre utaló kerámiát gyűjtött. A kora vaskori halomsírt jelölő Halom lelőhelyen 2012-ben Szabó Géza végzett próbafeltárást a három dimenziós radarállomás építését megelőzően.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 037/10

2. Medina – Rákóczi Ferenc utca / Kápolna-puszta / Téesz daráló (Medina 2)

KÖH azonosító: 23180
A lelőhely megjelölése: késő vaskori temető
A lelőhely leírása: 1975-ben Kápolna-pusztán, a téesz magtáránál, a Rákóczi u. 33. sz. előtt vízvezeték-fektetés során kelta sírokat bolygattak meg. A leletmentést Gaál Attila végezte, egy szórt hamvasztásos sírt tárt fel, benne 4 db edénnyel, vasfibulával és hólyagos karperec töredékével. 1972-ben a Rákóczi utca egyik (ismeretlen házszámú) házának építésénél már előkerült egy kelta sír, amelynek fegyvermellékleteit Károly István medinai tanuló gyűjtötte be a szekszárdi múzeum számára.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés
Hrsz.: 050/17, 092, 093/9, 347, 348, 354, 355, 356, 357

3. Medina – Margit-kert (Medina 3)

KÖH azonosító: 23181
A lelőhely megjelölése: neolit (DVK) telep, neolit (DVK) sír, középső bronzkori (mészbetétes) telep, középső bronzkori (mészbetétes) temető, római kori telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: A falu északkeleti széle közelében, az egykori Sió-meder és a Sió-csatorna között fekvő, északnyugat-délkelet irányú dombhátat 1934-ben az új Sió-meder ásásakor átvágták. Csalog József egy kb. 20 x 100 méteres területen leletmentést végzett, egy neolit gödör anyagát is összegyűjtötte, amelynek alapján, illetve 1969-es saját terepbejárásai alapján Kalicz Nándor elkülönítette a Körös-Starcevó-kultúrával rokon, korai neolit Medina-csoportot. A lelőhelyet 1974-ben mélyszántással bolygatták meg. Makkay János és Kalicz Nándor mintegy 80 m²-es felületen leletmentést végzett, amelynek során neolit (korai vonaldíszes) gödröket, egy zsugorított, kora neolit sírt és három középső bronzkori (mészbetétes) hamvasztásos sír került elől, szórványosan pedig kelta és római kori töredékek is előkerültek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió
Hrsz.: 023

4. Medina – Sziget / Külső-Sziget 1. lelőhely (Medina 13, Medina 14)

KÖH azonosító: 23728, 41942
A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori templom, középkori temető (a középkori Mede falu)
A lelőhely leírása: 1934-ben az új Sió-meder kialakításakor megbolygatták Mede középkori falu helyét, a leletmentést Csalog József végezte. Csorba Csaba 1969-ben újra azonosította a lelőhelyet, „a Szigetben (a Sió és a Sárvíz közti területen) a Sióhídtól északra kb. 200 méterre a gáthoz közel (kb. 15-20 méter) lankás dombhajlaton” cserepek mellett téglákat és kődarabokat is talált (Csorba Csaba 74. lelőhely, Medina 13; azonosító: 23728).
Ugyanez a lelőhely Sziget (Medina 14; azonosító: 41942) néven is szerepel a nyilvántartásban, ezért itt tárgyalom: 2003-ban K. Németh András a faluhely bokrokkal benőtt részén rablógödröket fedezett fel a templom helyén, amelyekkel részben átvágtak egy 1 méter széles középkori kőfalat. A felszíni nyomok szerint a templomnak és temetőjének helyet adó domb keleti szélét már korábban, kb. 30 méter hosszan elhordták, a rézsűben kb. 6 méter hosszan rengeteg kő- és kevesebb téglatöredék volt megfigyelhető meg, az elhordott, lapos területen pedig az elpusztított temetkezésekből származó emberi csontok hevertek.
A faluhely kiterjedését K. Németh András 2015-ben pontosította, a templomnak helyet adó, északnyugat-délkelet irányú kiemelkedés teljes területén (Külső-Sziget 1. lelőhely).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió, kincskeresés
Hrsz.: 014/21, 014/22, 014/23, 014/24, 014/25, 014/26, 014/11, 014/20

5. Medina – Apponyi Kiskastély mögött (Medina 15)

KÖH azonosító: 84063
A lelőhely megjelölése: római kori telep, római kori villa
A lelőhely leírása: 2013-ban Czövek Attila és K. Németh András Medina belterületének délkeleti részén, az Apponyi Kiskastély mögött, az északnyugat-délkelet irányú egykor Sió-medret követő dombtetőn nagy mennyiségű római építőanyagot talált a szántásban, a villa helyén kb. 20 késő római érmet és egy bronzszobrocskát is gyűjtöttek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 093/5, 093/6, 093/7, 093/8

6. Medina – Kápolna-puszta (Medina 16)

KÖH azonosító: 84069
A lelőhely megjelölése: római kori telep, középkori település, középkori templom, középkori temető (a középkori Kápolna falu)
A lelőhely leírása: 2013-ban K. Németh András lakossági bejelentésre helyszínelést végzett Medinától délre kb. 1,5 km-re, egy közvetlenül a Sió töltése mellett fekvő, észak-dél irányú, egykor három oldalról víz által övezett félszigeten. Ennek északkeleti, legmagasabb részén kb. 10 x 10 méteres területen nagy sűrűségben található kiszántott tégla és habarcstörmelék (kő csupán egy-két darab fordul elő). Az épülettől kelet-délkeletre, a kelet felé elég meredeken lejtő domboldalon 20-30 méter hosszan kb. 15-20 kiszántott sír maradványa hevert a felszínen. A falu helye innen 300-350 méter hosszan követhető dél felé a hosszúkás dombon.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 093/30, 093/31, 093/32, 093/33, 093/34, 093/35, 093/36, 093/58

7. Medina – Sár-dűlő

KÖH azonosító: 23688
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: A falutól északra, a Sióba torkolló pataktól délre fekvő dombon Csorba Csaba 1969-ben kb. 200 x 70 méteres területen őskori telepre utaló leleteket gyűjtött (Csorba Csaba 70. lelőhely).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 021/7, 021/8, 021/9, 021/10

8. Medina – Lencsepuszta

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: neolit (Lengyel-kultúra) telep, rézkori telep, késő vaskori temető, római kori telep, római kori temető
A lelőhely leírása: A lencsepusztai baromfitenyésztő-telep homokbányájában 1960-ban csontvázak kerültek elő. Mészáros Gyula leletmentése rézkori gödröket és 4 kelta csontvázas sírt eredményezett. 1961-ben Vágó Eszter és Bóna István tovább 23 kelta sírt, 3 neolit (Lengyel-kultúra) zsugorított sírt, 3 római kori sírt és egy római kori házat, valamint egy gödröt tárt fel.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, földkitermelés
Hrsz.: 019/11

9. Medina – Szilvás

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: avar kori telep, késő középkori település
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a falutól délkeletre, az egykori Sárvíz-meder mellett húzódó, északkelet-délnyugat irányú, félszigetszerű dombvonulat délkeleti, az egykori mederrel párhuzamos,ó részén kb. 300 méter hosszan és 100-120 méter szélességben néhány avar, valamint sok középkori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 093/12, 093/13, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17

10. Medina – Alsó-Periló

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori (?) telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a medinai határ délkeleti sarkában, az egykori folyómeder egyik hurok alakú ágának déli oldalán két, valószínűleg Árpád-kori kerámiatöredéket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 093/53, 093/54, 093/55

11. Medina – Külső-Sziget 2. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, késő vaskori telep, római kori telep, középkori település
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a középkori falunak is helyet adó, kifli alakú kiemelkedés délnyugat-északkelet irányú, az új mederrel részben levágott részén közepes sűrűségben bronzkori, kelta telep és római kori kerámiatöredékeket, valamint egy-két középkori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/12, 014/26, 014/27

12. Medina – Külső-Sziget 3. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: avar kori (?) telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 2. lelőhelytől egy egykori mederrel elválasztva, tőle északra, közvetlenül a Sió-töltés nyugati oldala mellett, egy délnyugat felé benyúló földnyelv peremén néhány 10 méter hosszan néhány darab talán avar kori (?) cserepet talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/33

13. Medina – Külső-Sziget 4. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 3. lelőhelytől észak felé, tőle kb. 200 méterre kb. 100 méter hosszan elszórtan néhány darab római kori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/33

14. Medina – Külső-Sziget 5. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 4. lelőhelytől észak felé, tőle kb. 150 méterre, egy széles holtág északi felén fekvő egykori szigeten 10 darab jellegtelen őskori cserepet gyűjtött, egy jellegzetes peremtöredék alapján a lelőhely valószínűleg a késő bronzkorra keltezhető.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/35

15. Medina – Külső-Sziget 6. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben egy a Sió és Sárvíz között húzódó, nyugat-kelet irányú egykori meder déli oldalán fekvő enyhe kiemelkedésen, közvetlenül a Sárvíz mellett kb. 10 darab jellegtelen őskori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/18, 014/19, 015

16. Medina – Külső-Sziget 7. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori vagy avar kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 6. lelőhelytől délre kb. 500 méterre, egy nagyobb sziget délkeleti szélén, a Sárvíz mellett 3 apró, jellegtelen, vastag falú őskori vagy avar kori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/16

17. Medina – Külső-Sziget 8. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: avar kori (?) telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 7. lelőhelytől délre kb. 250 méterre, egy háromszög alakú, a Sárvíz-csatornával átvágott sziget közepén 2 darab talán avar kori kerámiatöredéket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/15

18. Medina – Külső-Sziget 9. lelőhely

KÖH azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori (?) telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 7. lelőhelynek is helyet adó sziget délnyugati irányú, markáns nyúlványán, két, párhuzamos, enyhe kiemelkedésen 15 db, jellegtelen őskori oldaltöredéket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 014/15
1

A 13. § (1) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 13. § (2) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Módosította a 3/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.

4

Módosította a Képviselő-testület 16/2020. (III. 17.) határozata. Hatályos 2020. április 1. napjától.

5

Beiktatta a Képviselő-testület 16/2020. (III. 17.) határozata. Hatályos 2020. április 1. napjától.

6

Beiktatta a Képviselő-testület 16/2020. (III. 17.) határozata. Hatályos 2020. április 1. napjától.