Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(IX.19..) rendelete

ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2021. 09. 03

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(IX.19..) rendelete

ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

2021.09.03.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szoctv.3. §-ában meghatározott Zsámbok község közigazgatási területén élő lakóhellyel, a Szoctv-ben meghatározott esetekben tartózkodási hellyel rendelkező személyekre

b) A Szoc tv.7. §-ában meghatározott személyekre

Települési támogatás

2. § (1) A települési támogatás formái:

a) a.) rendkívüli települési támogatás
b.) temetési segély
c.) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
d.) ápolási támogatás
e.) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás

Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) Rendkívüli települési támogatás formái:

a) egyszeri rendkívüli települési támogatás,

b) havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás,

c) visszatérítendő rendkívüli települési támogatás.

(2) Támogatás nyújtásának módja:

a) készpénz,

b) természetbeni támogatás

(3) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet, amennyiben nem elektronikusan kerül beadásra a rendelet 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elektronikus úton is benyújtható az önkormányzat honlapján – www.zsambok.asp.lgov.hu - keresztül.

(4)

a) Egy családból egyszerre csak egy személy nyújthat be rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet.

b) Újabb rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem csak a folyamatban lévő kérelem jogerős elbírálását követően nyújtható be bármely családtag részéről. Amennyiben egy családból két kérelem kerül benyújtásra, a később beérkezett kérelmet el kell utasítani.

c) A b.) pontban foglaltaktól eltérni csak rendkívüli esetben lehet eltérni (pl. betegség, haláleset).

(5) A megállapított rendkívüli települési támogatást külön rendelkezés alapján sürgős esetben házipénztáron kell kifizetni a jogosultnak.

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban az a vagyonnal nem rendelkező személy részesíthető:

a) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem éri el.

b) egyedül élő esetén, az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatártól el lehet térni, illetve a rendkívüli települési támogatás vagyonnal rendelkező személynek is nyújtható.

(3) Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a annak felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.

(4)

a) A (3) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmaradása esetén a Szoctv.17. §. szerint kell eljárni.

b) Ha a (3) bekezdése alapján benyújtott elszámolást az eljáró szerv nem fogadja el a jogosultat ismételten fel kell szólítani a támogatás felhasználásának elszámolására. Amennyiben ezen felszólítás alapján nem, vagy nem megfelelően számol el a támogatás felhasználásáról a jogosult a Szoctv.17. §-a szerint kell eljárni.

(5) Rendkívüli települési támogatás elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem a kérelemben foglalt saját, vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fogja fordítani részére az támogatást természetben kell megállapítani. A természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról az ellátás megszervezéséről elsősorban a Családsegítő Szolgálat, vagy valamely állami, illetve önkormányzati intézmény alkalmazottja gondoskodik.

(6) Egy család részére egy naptári évben maximum négy alkalommal állapítható meg rendkívüli települési támogatás. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehetséges.

5. § (1) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás maximum 6 hónapos időtartamra állapítható meg.

(2) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás egy havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

6. § (1)1 A visszatérítendő rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum nyolcszorosa lehet. A folyósítás feltételeit a megállapító szerv határozatában rögzíti.

(2) A visszafizetés időtartama a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10. hónapnál hosszabb nem lehet. Visszatérítendő rendkívüli települési támogatás csak annak a személynek állapítható meg, aki vonatkozásában a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a támogatás visszafizetését biztosítani tudja.

(3) A visszafizetés során amennyiben a jogosult 2 havi törlesztő részlet megfizetésével elmarad a fennálló teljes tartozás egy összegben válik esedékessé.

Temetési segély

7. § (1) Temetési segély állapítható meg annak,

a) aki a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és

b) 2 akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az minimálbér 70 %-át, egyedülálló esetén a minimálbér 80 %-át

(2)3 A temetési segély legalacsonyabb összege a minimálbér 20 %-a ezer forintra kerekítve, legmagasabb összege a számlával igazolt temetés teljes összege.

(3) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül kell benyújtani, melyhez csatolni kell a temetési számlákat.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem történik meg az elhunyt eltemetése akkor a temetéstől számított 60 napot kell figyelembe venni.

(5) A (3) és (4) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) A temetési segély kifizetésének tényét és a kifizetett temetési segély összegét a temetési számlákra a jegyző rávezeti.

(7) A temetési segély megállapítható a temetést megelőzően is, ez esetben a (6) bekezdés szerinti eljárás céljáról a temetést követő 15 napon belül a temetési számlákat be kell mutatni. Ennek elmaradása esetén a Szoctv.17. §. szerint kell eljárni.

(8) Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki az eltemettetést számlával nem tudja igazolni, illetve abban az esetben, ha a temetési számlák összege nem éri el a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-át.

(9) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül, valamint aki az elhunyt személlyel tartási vagy életjáradéki szerződést kötött.

(10) Egy elhunyt után csak egy személy jogosult temetési segélyt igénybe venni.

(11) A temetési segély iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a temetési számlák eredeti példányát és amennyiben az elhunyt nem helyi lakcímmel rendelkező személy volt a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A záradékolt temetési számlákat a kérelem elbírálásáról szóló döntéssel együtt kell kézbesíteni a kérelmező részére.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás

8. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat az alábbi sorrend figyelembevételével állapít meg természetbeni támogatást a támogatásra jogosultnak a kérelem benyújtása hónapjának első napjától:

a) bármely lakáshoz kapcsolódó céllal nyújtott visszatérítendő rendkívüli települési támogatás havi törlesztő részlete

b) érdekeltségi hozzájárulás

c) lakbér

d) szemétszállítási díj

e) vízdíj

f) talajterhelési díj

g) villanyáram

h) gázdíj

(2)4 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az minimálbér 50%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával

(3) A (2) bekezdés vonatkozásában nem kell figyelembe venni a háztartáshoz tartozó kiskorú személyek vagyonát.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a)(3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b)(3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6)Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.
(8)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében elismert lakásnagyság
a)ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b)ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e)ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A lakás nagyságnál a lakás bruttó alapterületét kell figyelembe venni.
(9)56 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértéke (a továbbiakban: TM) szorzatával megegyező összeg, de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, nem lehet több, mint a minimálbér összegének 15 %-a, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni
(10)A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────

NYM x 0,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

9. § (1)78 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást a következő év február hónap utolsó napjáig kell megállapítani. A támogatás ismételt megállapításához a jogosultnak új kérelmet kell előterjeszteni, mely a lejárat évében január 1-től benyújtható.

(2)9 A támogatásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt az eljáró szerv a támogatásra való jogosultságot bármikor felülvizsgálhatja.

(3) Amennyiben a felülvizsgálat során az eljáró szerv megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn a támogatás folyósítását a jogosultságot kizáró tényező bekövetkezésének aktuális hónapjának utolsó napjával szünteti meg. Amennyiben ez nem állapítható meg a jogosultságot megszüntető határozat keltével azonos hónap utolsó napjával kell megszüntetni az ellátásra való jogosultságot.

(4) Meg kell szüntetni az ellátást ha a jogosult a felülvizsgálati eljárást akadályozza. Az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyben a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésre került. Akadályoztatásnak minősül különösen, ha az ügyfél a felülvizsgálatra megjelölt határidőn belül a szükséges iratokat nem nyújtja be. Ez esetben részére lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás a tárgyévben ismételten nem állapítható meg ugyanarra a lakásra tekintettel.

(5) A támogatásra való jogosultságot csak az esetben lehet megállapítani, ha a kérelmező eleget tesz jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettségére vonatkozó feltételeknek és az ingatlanhoz tartozó kert egy részét vagy egészét konyhakertként műveli. Amennyiben ezt nem teljesíti a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével az önkormányzatnak - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. A jogosultság megszüntetésének időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amikor a feltételek nem teljesüléséről az önkormányzat tudomást szerzett.

(6) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet az önkormányzat a (5) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást megszünteti, döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem állapítható meg lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás:

a) ugyanazon lakásra vonatkozóan a háztartás egy tagja részére

b) ugyanazon háztartás tagjai más ingatlanra vonatkozóan.

10. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Nem állapítható meg támogatás, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha:

a) az önkormányzat a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő személyt jogerősen hulladékgazdálkodási bírsággal, természetvédelmi bírsággal, vagy állatvédelmi bírsággal sújtotta,

b) az önkormányzat bármely helyi rendelete alapján a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő bármely személyt közigazgatási bírsággal sújtotta.
Támogatás az e bekezdésben meghatározott esetekben a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő jogosultnak csak a bírság megfizetését követő hónap számított 6 hónap elteltével állapítható meg.
A támogatást a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapításához

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b)10 a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, (hitelt érdemlő igazolásként elfogadható az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott kérelmező által tett nyilatkozat is), valamint

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás céljából a 8. §. (1) bekezdés g) és h) pontja esetén történő kifizetésnél a fogyasztó azonosításához szükséges adat, irat.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(6) A 8. §.(1) bekezdésében meghatározott jogcímeknél keletkezett többlet folyósítás esetén rendelkezni kell a túlfolyósított összegnek a 8. §.(1) bekezdésében foglalt más jogcímre történő jóváírásról.

11. § (1) A támogatásra való jogosultságot az erre okot adó tény bekövetkeztében aktuális hónap utolsó napjával meg kell szüntetni, ha:

a) jogosult elhalálozott,

b) a jogosult életvitelszerű lakcíme megváltozott,

c) az ingatlan tulajdoni joga, használati joga a háztartás tagjain kívül álló személyre változott,

d) a jogosult kérte az ellátás megszüntetését

(2) a) A 8. §. (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott sorrend alapján megállapított támogatás sorrendjét az önkormányzat indokolt esetben a jogosultság időtartama alatt megváltoztathatja.

b)11 A 8. §. (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott sorrend vagy az egyes költségekre folyósított összeg változtatását a jogosult a támogatás folyósításának időtartama alatt egy alkalommal kezdeményezheti, melynek szükségességét köteles indokolni, vagy okirattal igazolni.

c) A jelen bekezdésben meghatározott módosítások esetén figyelemmel kell lenni a 8. §.(1) bekezdésében foglaltakra.

Ápolási támogatás

12. § (1) Ápolási támogatásra jogosult az a Zsámbokon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Zsámbokon élő közeli hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] aki vele egy háztartásban élő 18. életévét betöltött ápolásra szoruló tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) Az ápoló rendelkezik olyan háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási tevékenység ellátására egészségügyileg és mentálisan alkalmas.

b) Az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták.

c) Az ápolt nem folytat kereső tevékenységet, vállalkozási tevékenységet.

d) Az ápolást végző háztartásában élő hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.

e) Kérelmező munkaviszonyát szüntette meg, vagy fizetés nélküli szabadságot kapott annak érdekében, hogy az ápolási feladatoknak eleget tudjon tenni és ezt a tényt a munkaviszony megszüntetésére, illetve a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói igazolással igazolja.

f) kérelmező eleget tesz az e rendeletben meghatározott ingatlan rendezettségére vonatkozó előírásoknak.

g) A kérelmező nem részesül a Szoctv.4. § (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban

h) A kérelmező nem folytat keresőtevékenységet

i)12 nem jogosult tartós ápolást végzők időskori támogatására

(2) Nem állapítható meg ápolási támogatás, ha a tartósan beteg hozzátartozóval egy háztartásban külön jogszabályban megjelölt tartásra köteles és alkalmas személy él.

(3)13 Az (1) bekezdés e) pontjában megfogalmazottak szerint megszüntetett munkaviszonyt akkor lehet az ápolási támogatás megállapításánál figyelembe venni, ha arra a kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 30 napon belül került sor és a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntették meg, vagy a kérelmező kezdeményezte annak megszüntetését. Munkaviszony megszüntetésének számít a kérelmező egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése, vagy szüneteltetése is.

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott házi segítségnyújtást végző személyek ellenőrizhetik az ápolási támogatásban részesülő személy gondozási kötelezettségének teljesítését, az ápolt tartózkodási helyén, melyről az önkormányzatot írásban tájékoztatják.

(5) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodott az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosítására, esetleg vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(6) Amennyiben az ápolást nyújtó személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti az ápolási támogatás megszüntetésre kerül, a megszüntetésre okot adó körülményről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napján kerül sor.

13. § (1)14 Az ápolási támogatás bruttó összege a mindenkori központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80 %-a.

(2) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ápolási támogatásra való jogosultságot legalább hat havonta legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni.

(4) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási támogatás.

(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) a 12. §. (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Egyéb esetben a támogatás megszüntetés időpontja az erre okot adó körülmény bekövetkezésének napja.

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás

14. § (1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatásra, akinek esetében:

a) családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el és

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át meghaladja.

(2) A támogatás megállapítható annak a személynek is, akinek a háziorvos által igazolt hirtelen fellépő súlyos betegsége miatt megnövekedett gyógyszerkiadásai és gyógykezelése, vagy a kérelmező családjában bekövetkezett egyéb krízis helyzet indokolttá teszik és

a) családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át nem éri el és

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja.

(3) A támogatás megállapítása céljából a háziorvos igazolást állít ki a kérelmező havonta rendszeresen szedett gyógyszerekről.

(4) A (3) bekezdésben kiállított igazolás alapján a helyi gyógyszertár beárazza a havi gyógyszerköltségek összegét és erről igazolást állít ki.

(5) A kérelmező a (2) és (3) és (4) bekezdésben meghatározott igazolásokat a támogatás megállapítása iránti kérelemhez köteles mellékelni.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott gyógykezelések helyéről, időpontjáról annak konkrét megjelölésével (pl.orvosi vizsgálat, vérvétel) a kérelmező nyilatkozatot nyújt be a kérelem mellékleteként.

(7) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás iránti kérelmet a 4. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani.

15. § (1) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás készpénzben és természetben, gyógyszertárban beváltható utalványként fizethető ki.

(2)15 A gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás havi mértéke az igazolt gyógyszerköltségek 10%-tól 100 %-ig terjedhetnek, de nem haladhatják meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(3) A támogatás 2 hónaptól maximum 6 hónapos időtartamra állapítható meg.

Szociális alapszolgáltatások

16. § (1)

a) Szociális információs szolgáltatás.

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés.

Házi segítségnyújtás

17. § (1)16 Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni elsősorban azon személyekről - önálló életvitelük fenntartása érdekében - akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozóik nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

(2)17 Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 3. melléklete szerint kerül sor az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatára. A gondozási szükséglet vizsgálatának keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés, vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükséglet vizsgálatát a jegyző által felkért szakértő végzi. A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani

(3)18

(4)19

A személyes gondoskodás igénybevétele

17/A. §20 (1) A személyes gondoskodás igénybevétele általában önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket a Zsámboki Polgármesteri hivatalba lehet benyújtani, melyek elbírálásáról a Polgármester dönt.

(2a)21 A polgármester külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni

(3) A Polgármester az Önkormányzat által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő személlyel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A Polgármester a megállapodást módosíthatja, ha

a) az ellátás időtartamát az ellátott, vagy törvényes képviselője módosítani kívánja,

b) az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,

c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak.

(4) A Polgármester és az ellátást igénybe vevő személy, vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza:

a) az ellátás kezdetének időpontját

b) az intézményi ellátás időtartamát,(határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését)

c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, tartalmát,

d) személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

e) intézményi jogviszony megszűnésének módját,

f) panasztétel lehetőségét.

(5)22 A szociális szolgáltatás megszűnik:

a)az ellátást nyújtó jogutód nélküli megszűnésével,
b)a jogosult halálával,
c)a határozott időtartam lejártával,
d)a jogosult, illetve a törvényes képviselője kezdeményezése alapján közös megegyezéssel a megegyezés szerinti időpontban,
e)ha az ellátás nem indokolt,
f)együttműködő magatartás hiányában.
ha az ellátást igénylő a szociális étkeztetést 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe. Az önkormányzat az ellátás megszűnéséről, írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az önkormányzathoz benyújtandó panasszal élhet
(6)Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.

Térítési díj

17/B. §23 (1) Az Önkormányzat által nyújtott alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díj összegét az Polgármester állapítja meg.

(2) Az 1993. évi III. tv. 114. §. /2/ bek. c./ pontjában rögzített tartásra köteles személyek részére megállapítandó térítési díj összegéről és felülvizsgálatáról a fenntartó képviseletében a polgármester dönt.

(3) A Polgármester döntése ellen irányuló jogorvoslati kérelmekről a fenntartó Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(4) A jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok kérelmének elbírálásáról a fenntartó képviseletében a polgármester dönt.

Étkeztetés

18. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

(4)24 Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a rendelet 6. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani.

(5)25 A polgármester az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő családjának 1 főre jutó havi jövedelmét és a 7.sz. mellékletben meghatározott rendelkezések figyelembe vételével állapítja meg a fizetendő térítési díjat..

(6)26 Ebéd házhozszállítása esetén az étkeztetést igénybe vevőnek a szállítási díj mindenkori önköltségét nem kell megfizetnie.

(7)27 Az étkezési térítési díj megállapításáról és felülvizsgálatáról a polgármester dönt.

Egyéb szociális rászorultságtól függő támogatások

19. § (1) Azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben, nem állami felsőoktatási intézményekben az oktatásért felelős Minisztérium és intézmények közötti megállapodás alapján az első alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat szociális ösztöndíj adományozható.

(2)28 Szociális hátrányos helyzetű az a hallgató, akinek:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 550 %-át,

b) egyedülálló szülő esetén családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a külön jogszabályban meghatározott nyomtatványt,

b)29 előző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,

c) felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetén a hallgatói jogviszony igazolását.

20. § (1) A rákötési kedvezmény az egyedül élő súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőség elősegítése érdekében biztosított egyszeri pénzbeli juttatás.

(2) A kedvezmény összege 10.000,- Ft.

(3) A rákötési kedvezményre az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos jogosult, aki:

a) a településen ingatlantulajdonnal rendelkezik, és ott bejelentett lakcíme van,

b) a Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat igazolása alapján szennyvíz-csatornahálózatra történő rákötésre jogosult,

c) jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) orvosszakértői szerv szakvéleményét a súlyos fogyatékosság fennállásáról

b) rákötési kérelmet és annak visszaigazolását,

c) a 22. §.(6) bekezdésében meghatározott jövedelemigazolásokat

(5) Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

21. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az

a) aktív korúak ellátásában részesülők,

b) időskorúak járadékában részesülők,

c) települési támogatásban különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásban részesülők,

d) kiskorú gyermeket nevelők,

e) egyedül élő időskorúak,

f) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak,

g) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő jövedelem esetén is jogosult támogatást nyújtani, amennyiben a kérelmező olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amely létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Ilyen különösen ha a havi jövedelméből igazolhatóan olyan a létfenntartáshoz szükséges kiadásokat kell teljesítenie ami miatt a fennmaradó összeg nem nyújt fedezetet a létfenntartáshoz sem, illetve a kérelmező, valamint vele egy háztartásban élők súlyos betegsége, kórházi ápolása esetén.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén adható, melyért Zsámbok Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Az ingyenes támogatás összmennyisége nem haladhatja meg a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló miniszteri rendeletben, vagy pályázati kiírásban meghatározott önkormányzat által igényelhető mennyiséget.

(5)3031 32 a) A támogatás iránti igények benyújtására nyitva álló időszakot a polgármester határozza meg, melyet a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A kérelmek benyújtására legalább 21 napos időszakot kell biztosítani. Ezen időszakon kívül benyújtott kérelmek alapján támogatást nem lehet megállapítani. A kérelmet a 8. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani.

b) A polgármester jogosult a (7) bekezdésben meghatározott rendelkezésre álló tűzifa mennyiség maximum 20 %-áig jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő személy vagy család részére hivatalból megállapítani a támogatásra való jogosultságot.

c) egy ingatlan vonatkozásában csak egy személynek állapítható meg támogatás, kivéve ha az ingatlanon több. fizikailag egymástól elkülönülő lakóépület áll.

(6) Amennyiben a jogosult a részére kiszállított szociális célú tűzifát értékesíti, vagy bármilyen jogcímen más személy részére ruházza át az a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételének minősül.

(7)

a) A támogatás megállapítására évente egy alkalommal, a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló miniszteri rendelet által elnyert tűzifa mennyiség erejéig kerül sor.

b) Amennyiben valamely jogosult a támogatási körből a jogosultság megállapítását követően kiesik, helyette a benyújtott kérelmek közül az a) pontban meghatározott mennyiséget figyelembe véve új jogosultságot lehet megállapítani.

Közös szabályok

22. § (1) A Szoctv-ben és jelen rendeletben meghatározott, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások elbírálását a képviselő-testület a (2) és (4) bekezdésben nem szabályozott esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át hatáskörét az alábbi ügyekben:

a) a 7. §-ban meghatározott temetési segély

b) a Szoctv. 48. §-ban meghatározott köztemetés

c) a házi segítségnyújtással és a szakosított ellátást nyújtó intézetekkel kapcsolatos eljárás

d) a 18. §-ban meghatározott étkeztetés

e) a (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás ügyében

f) A rendelet 21. §-ában meghatározott szociális célú tűzifa támogatás

(3)33 Különösen indokolt esetben a polgármester esetenként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosáig, azonnali rendkívüli települési támogatás megállapításáról rendelkezhet. Az eljárás során az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. A Szociális és Egészségügyi Bizottságot a polgármesteri hatáskörben tárgyévben megállapított rendkívüli települési támogatásról a bizottsági hatáskörbe tartozó rendkívüli települési támogatás megállapítósa iránti kérelem elbírálásakor tájékoztatni kell.

(4)34 A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át hatáskörét a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmek, valamint e rendelet 19. §-ában meghatározott szociális ösztöndíj kérelmek elbírálása ügyében.

(5) A jövedelmektől függő ellátások elbírálása iránti kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és családja, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás és ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmek esetén a háztartás tagjainak előző havi, valamint az egyéb előző évi nem havi rendszeres jövedelemről szóló bizonyítékokat.

(6) A jövedelem igazolásánál elfogadható bizonyítékok:

a) munkabér esetén munkáltató által kiállított igazolás, vagy a munkabér elszámolásáról szóló munkáltató által kiállított írásbeli tájékoztató

b) nyugdíjas esetén a folyósító szerv által a tárgyév január 31. napjáig megküldött tájékoztatót az adott évi nyugellátás összegéről, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye, vagy a nyugdíj összegét tartalmazó bankszámlakivonat,

c) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolása a bevallott jövedelemről

d) ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem esetén az adásvételi szerződés

e) önkormányzati, munkaügyi szervek vagy járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a támogatást megállapító határozat, illetve a kifizetést igazoló postai szelvény, vagy bankszámlakivonat

f) föld bérbeadásából származó jövedelem esetén bérleti szerződés és a bérleti díj kifizetését igazoló okirat

g) gyermektartásdíj, ösztöndíj, stb. kifizetését igazoló postai szelvény, átvételi elismervény, nyilatkozat

h) aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni az állami foglalkoztatási szerv igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről. Az igazolás, hatósági bizonyítvány kiállításának napja a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belülinek kell lenni.

(7) A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kérelmezőnek nem szükséges igazolni, azt az eljáró szerv a CSTINFO elnevezésű szociális nyilvántartásból szerzi be.

(8) A Szoctv. 10. §.(6) bekezdésében foglalt vagyon fenntartási költségeit igazoló iratok közül a kérelem benyújtását megelőző 3 havi közüzemi számla benyújtására hívja fel a hatóság az ügyfelet. Közüzemi számlák különösen, a víz, villany és gázszámla. A hulladék kezeléssel kapcsolatos díjakat a szolgáltató által közölt adatok alapján kell számítani. A fenntartási költség számításánál a vizsgált 3 hónap átlagát kell figyelembe venni. Hagyományos fűtés esetén a lakás nagyságát és állapotát figyelembe véve kell a fűtési költséget megbecsülni.

(9) Amennyiben a kérelmező az (7) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan nem rendelkezik minden számlával úgy korábbi két havi számlát lehet figyelembe venni. Ha a kérelmező ezen számlákkal sem rendelkezik felhatalmazást adhat az eljáró hatóság részére, hogy a közüzemi szolgáltatótól a szükséges adatokat szerezze be. Amennyiben ezt a felhatalmazást a kérelmező nem adja meg részére támogatás nem állapítható meg.

(10) A jövedelem vélelmezése során a vagyon egy havi fenntartási költségeihez a háztartásban, illetve a családban élő személyek után minden egyes személy után a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át kell hozzáadni.

(11) E rendelettel nem szabályozott rendelkezések tekintetében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrendelkezéseit kell alkalmazni.

(12) Nem állapítható meg e rendeletben szabályozott támogatás annak a személynek, aki az önkormányzat részére kárt okoz, kivéve ha a károkozás tényét elismerte és a kárt megtérítette.

(13) Nem állapítható meg e rendeletben szabályozott támogatás annak a személynek,

a)aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett igénybe szociális támogatást és annak visszafizetésére kötelezi az önkormányzat a kötelezettség visszafizetésének napjáig,
b)akinek visszatérítendő szociális támogatás, lakbér, vagy közmű díj tartozásával kapcsolatban hátraléka áll fenn az önkormányzat felé.
Amennyiben az a.), b.) pontban foglaltak a rendszeres települési támogatás folyósítása alatt következnek be a támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni a visszafizetést megállapító határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napjával, illetve a b.) pontban meghatározott egyéb tartozás keletkezésének hónapjának utolsó napjával. Jelen bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni ha olyan személynek áll fenn hátraléka, akit a támogatás megállapításánál figyelembe kellett venni.
(14)Csak kivételes méltányolást igénylő esetben állapítható meg települési támogatás, ha a kérelmező, családtagja, illetve a háztartásban élő személy a 22. §.(6) bekezdésének h) pontjában megjelölt igazolással, illetve hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkezik.
(15)A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(16)35 Jelen rendeletben meghatározott kérelmek benyújtásának módja:
a)papír alapon a jelen rendeletben meghatározott nyomtatványokon a Polgármesteri Hivatalhoz
b)elektronikusan az önkormányzat honlapján meghatározottak szerint

23. § (1) A Szoctv-ben, illetve jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettsége során az a kérelmező köteles gondoskodni:

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítéséről és rendben tartásáról, különös tekintettel az esetlegesen ott található gaz, vadon növő bozót, szemét és lom eltávolítására, illetve mindenféle szemét zárt tárolóban történő tárolására.

b) az ingatlan előtti járdának pormentesítéséről és síkosság mentesítéséről gondoskodni kell, (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és síkosság mentesítéséről), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb a telekhatáron kívüli és max. 20 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, valamint az ingatlan előtti vízelvezető árok kiásása és folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában a bejáratok kivételével (az árok mélysége min. 40 cm, alsó szélessége min. 40 cm, felső szélessége min. 60 cm).

c) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítésnek (az utcaképbe illeszkedő rendezettség szerinti megjelenésnek is eleget tevő) meglétére.

d) az ingatlanon tartott állatok szabályos tartásáról, a közterületre történő kijutásuk megakadályozásáról

e) az ingatlan és az ingatlan előtti terület parlagfű mentességéről

f) az ingatlan előtti közterületen lévő fák, cserjék ne akadályozzák az ingatlan előtti közlekedést, az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyesése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen

g) a szabadban levő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történjen,

h) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítsák, valamint eltávolítsák,

i) az ingatlan előtti közterületen ne történjen engedély nélküli építőanyag, építési törmelék tárolás

j)36 az ingatlan előtti közterületen ne tároljon használaton kívüli gépjárművet

(2) A (1) bekezdésben foglaltaknak az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt teljesülnie kell

(3) Sarok telek esetén a közterülettel kapcsolatos oldalhatáron is kell teljesülnie ezen feltételeknek

Szociálpolitikai Kerekasztal

24. § (1) Zsámbok Község Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, aminek feladata:

a) a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,

b) a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott Képviselő-testületi döntések megvalósulásának monitorozása,

c) az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
- Zsámbok Község Polgármestere,
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
- Zsámbok Község Jegyzője,
- Bajza Lenke Általános Iskola igazgatója,
- Kacó Napközi Otthonos Óvoda vezetője,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói,
- védőnő,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
- a szociális területen működő civil szervezetek vezetői,

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein a képviselő-testület tagjai tanácskozási joggal rendelkeznek.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az üléseket a polgármester hívja össze. A Kerekasztal az általa elfogadott ügyrendje alapján működik.

(5) A polgármester gondoskodik a Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

(6) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. Az érvényes határozathoz a szavazati joggal rendelkezők több, mint felének egyező szavazata szükséges.

(7) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(8) A Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjében szabályozhatja az ülésein tanácskozási joggal részt vevő személyek körét.

Záró rendelkezések

25. § (3) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2015 önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Holló Ilona
polgármester

Nagyné dr. Szabó Judit
címzetes főjegyző

Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bek. alapján a rendelet 2017. szeptember 19. napján kihirdetésre került.

Nagyné dr. Szabó Judit
címzetes főjegyző

1. melléklet

KÉRELEM
Zsámbok Község Önkormányzati Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága illetve
Zsámbok Község Polgármestere
részére
Rendkívüli települési támogatás és temetési segély
Alulírott …………………………….. (név) kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre
rendkívüli települési támogatás szíveskedjenek megállapítani.
Támogatás formája:
egyszeri rendkívüli támogatás
havi rendszerességgel adott támogatás
temetési segély
visszatérítendő támogatás
visszatérítendő támogatás esetén a támogatás visszafizetését …………. hónap alatt vállalom.
(a támogatást maximum 10 hónap alatt kell visszafizetni)
Indokolás:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimről, jövedelmi és vagyoni helyzetemről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:
A kérelmező neve: ...................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................
Családi állapota: .......................................................................................................................
Állandó lakcíme: ......................................................................................................................
TAJ száma: ...............................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................
E-mail cím: ...............................................................................................................................
A lakásban milyen jogcímen lakik (kérjük a megfelelő részt aláhúzni):
tulajdonos – bérlő – családtag – haszonélvező – egyéb, ................................................
A családban élő személyek száma:..........................................................................................
A kérelmezővel közös családban élő eltartottak (kiskorúak, jövedelemmel nem rendelkezők)
Név Anyja neve: Szül.hely, idő Rokoni Melyik isk.
kapcsolat a óvoda kérelmezővel tanulója

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb személyek:
Név Anyja neve: Szül.hely, idő Rokoni Foglalkozása
kapcsolat munkahelye

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................
6................................................................................................................................................
Temetési segély esetén kötelező kitölteni:
Az elhunyt az 1994. évi XLV. tv. alapján járadékban részesülő hadirokkant volt (megfelelő rész aláhúzandó):
Igen – nem
Temetés helye (település):.........................................................................................................
Temetés időpontja:....................................................................................................................
Eltemettetett személy neve:......................................................................................................
A kérelmezőhöz való rokoni kapcsolata:..................................................................................
A kérelemhez mellékelt számlák száma:............................................................................... db
A temetés költsége (csatolt számlák alapján):....................................................................... Ft
Más személy vesz-e igénybe temetési segélyt ugyanezen elhunyt után (megfelelő rész aláhúzandó):
Igen - Nem
Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás,...)

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatások,...)

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések, stb...)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család összes nettó jövedelme (9-10-11-12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj)

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................................ Ft

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Vagyonként nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyben a kérelmező életvitelszerűen él.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................

2. melléklet

KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve:................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve:..................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje: .......................................................................................................................

1.1.5. Lakóhely: …………. irányítószám ................................................................................. település

.......................................................... utca/út/tér ................. házszám ..... épület/lépcsőház .... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási hely…………… irányítószám .................................................................. település

.......................................................... utca/út/tér ................. házszám ..... épület/lépcsőház .... emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………...……
1.1.8. Állampolgársága: ………………………………………………………………………..….

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .....................................................................................


1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő
(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége):

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

2. Jövedelmi adatok

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás bruttó alapterülete: .............. m2

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................

4. Az ingatlan közművesítettsége:

víz

csatorna

villany

gáz

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Vagyonként nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyben a kérelmező életvitelszerűen él.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Egyéb nyilatkozatok:
Az ingatlanhoz tartozó udvar:

rendezett nem rendezett

Az épületen kívül elhelyezett eszközök, ingóságok, fűtőanyagok tárolása:

rendezett nem rendezett

Az ingatlan előtti árok úttest felőli széléig terjedő közterület nyommentesítése, tisztántartása, téli időszakban síkosság mentesítése:

rendezett nem rendezett

Az ingatlanhoz tartozó kert:

rendezett nem rendezett nincs kertje

Az ingatlanhoz tartozó kert egy részét konyhakertként műveli:

igen nem nincs kertje

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. melléklet

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok
Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely:...................................................................................................................................
Tartózkodási hely:.....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.....................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ..............................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ...................................................................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg

- keresőtevékenységet:

□ nem folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

□ részesülök és annak havi összege: .....................

□ nem részesülök

- az ápolási tevékenységet:

□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

a) Az ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

b) Kijelentem, hogy

c) Munkaviszonyban:

□ állok
Fizetés nélküli szabadság kezdő időpontja:…………………………………………..
□ nem állok
Munkaviszony megszűnésének időpontja:…..………………………………………..
Munkaviszony megszüntetésének módja:…………………………………………….
c)Az ápolt személy:
□ közoktatási intézmény tanulója,
□ óvodai nevelésben részesül,
□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...................................
A törvényes képviselő lakcíme: ...............................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze. Kijelentem, hogy más személy nem gondoskodik az ápolásomról.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................................
az ápolást végző személy aláírása

..............................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás,...)

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatások,...)

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések, stb...)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család összes nettó jövedelme (9-10-11-12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj)

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................................ Ft

________________

aláírás

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási támogatás megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................
Tartósan beteg:
igen - nem
Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ... fokú szakértői bizottságának .................... számú szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

határozatlan időpont - várhatóan:…………………………………….
Dátum: ................................................
................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

4. melléklet

KÉRELEM
Zsámbok Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4. melléklet
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
részére
Gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás
Alulírott …………………………….. (név) kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre
gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatást szíveskedjenek megállapítani.
Havi rendszeres gyógyszerkiadása:……………………………………………………………..
(az összeget a háziorvos által kiállított igazolás, és a gyógyszertár beárazása alapján kell feltüntetni)
Hirtelen fellépő betegség, egyéb családot érintő krízis helyzet leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Egyéb a betegség miatt felmerülő kiadásai és azok megnevezése (pl.útiköltség, vizsgálati díj): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimről, jövedelmi és vagyoni helyzetemről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:
A kérelmező neve: ...................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................
Családi állapota: .......................................................................................................................
Állandó lakcíme: ......................................................................................................................
TAJ száma: ...............................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................
E-mail cím: ...............................................................................................................................
A lakásban milyen jogcímen lakik (kérjük a megfelelő részt aláhúzni):
tulajdonos – bérlő – családtag – haszonélvező – egyéb, ................................................
A családban élő személyek száma:..........................................................................................
A kérelmezővel közös családban élő eltartottak (kiskorúak, jövedelemmel nem rendelkezők)
Név Anyja neve: Szül.hely, idő Rokoni Melyik isk.
kapcsolat a óvoda kérelmezővel tanulója

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb személyek:
Név Anyja neve: Szül.hely, idő Rokoni Foglalkozása
kapcsolat munkahelye

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................
6................................................................................................................................................
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás,...)

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatások,...)

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések, stb...)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család összes nettó jövedelme (9-10-11-12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj)

5. melléklet

KÉRELEM
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
Alapszolgáltatások igénylése esetén

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név:...............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési helye, ideje.....................................................................................................................
Lakóhelye:.....................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.......................................................................................................................
Állampolgársága:..........................................................................................................................
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:.....................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..........................................................................................
Telefonszáma:...............................................................................................................................
Tartására köteles személy:
Név:...............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési helye, ideje.....................................................................................................................
Lakóhelye:.....................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.......................................................................................................................
Telefonszáma:...............................................................................................................................
Legközelebbi hozzátartozójának vagy törvényes képviselőjének adatai*:
Név:..............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési helye, ideje.....................................................................................................................
Lakóhelye:.....................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.......................................................................................................................
Telefonszáma:...............................................................................................................................

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

2.2. Házi segítségnyújtás:
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását?.......................................................................
Milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását?.....................................................................
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását?.................................................................
Milyen típusú segítséget igényel? (segítség a napi tevékenységek ellátásában)
bevásárlás, gyógyszerelés, személyes gondozás, egyéb, éspedig:................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum: ............................
.......................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
* a megfelelő válasz aláhúzandó

I. *
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)
Név (születési név): ……………………………………………………..
Születési hely, idő: ……………………………………………………..
Lakóhely: ……………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ……………………………………….

1.*Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása igénybevétele esetén

1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel):

1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel):

1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke):

1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége:

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom,hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

indokolt □ nem indokolt □

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

3.3. prognózis (várható állapotváltozás):

3.4. ápolási-gondozási igények:

3.5. speciális diéta:

3.6. szenvedélybetegség:

3.7. pszichiátriai megbetegedés:

3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke):

3.9. demencia:

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek:

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)

II. *JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ..........................................................................................................................................
Születési név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,
nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .................... fő

Munka-
viszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, szellemi és más önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatások

Önkormányzat
és állami foglalkoztatási
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jöve-
delem

Az ellátást igénybe vevő kiskorú

A közeli
hozzátartozók neve,
születési ideje

Rokoni
kapcsolat

1)

2)

3)

4)

5)

ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

6. melléklet

Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás körébe tartozó
ÉTKEZTETÉS
igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név:_____________________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Születési helye, időpontja: _____________________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________
Tartózkodási helye:
Állampolgársága: ____________________________________________________________
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: __________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ____________________________________________

2. Tartására köteles személy
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

a) neve: _________________________________________________________________

b) lakóhelye: _____________________________________________________________

c) telefonszáma:___________________________________________________________

a) neve: _________________________________________________________________

b) lakóhelye: _____________________________________________________________

c) telefonszáma:___________________________________________________________

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

3.1. Étkeztetés:
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ___________________________________
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ________________________________
Az étkeztetés módja, kiszállítás.

4. Kijelentem, hogy más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatást (étkezés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás)
¨ nem veszek igénybe - ebben az esetben a nyilatkozat további részét nem kell kitölteni,
¨ igénybe veszek:
¨ étkeztetést
¨ házi segítségnyújtást
¨ jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
Szolgáltató / intézmény megnevezése és címe: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Kijelentem, hogy:
- ápolási díjban ¨ részesülök
¨ nem részesülök
- érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel ¨ rendelkezem
¨ nem rendelkezem
- szenvedélybetegségem kezelése érdekében a Családsegítő Központtal ¨ együttműködöm
¨ nem működök együtt
Nyilatkozat
Hozzájárulok, hogy háziorvosom (kezelőorvosom) az egészségi állapotomról a szociális étkezési igénybevételi eljárás során adatot szolgáltasson.
Hozzájárulok továbbá személyes adataimnak az eljárás során történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: 20____ év _____________ hó ____ nap
__________________________
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

II.
Jövedelemnyilatkozat
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: .............................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e ( a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,
nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Dátum: 20____ év _____________ hó ____ nap
__________________________
Az ellátást igénybe vevő

7. melléklet

Étkeztetés alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításához

kérelmező családjában a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 % alatt van

kérelmező családjában a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200% alatt van

42.750 Ft alatt

42.750-57.000 Ft

Fizetendő térítési díj

450 Ft/adag

500 Ft/adag

1

Módosította a 13/2019. (XI.27.) Ör. 1.§-a

2

Módosította a 6/2019.(V.16.)Ör 1.§-a

3

Módosította a 7/2020.(II.06.) Ör.2.§-a

4

Módosította a 7/2020.(II.06.) Ör.3.§-a

5

Módosította a 6/2019.(V.16.) Ör. 2.§-a

6

Módosította a 7/2020. (II.06.) ör.4.§-a

7

Módosította az 5/2018. (III.1)Ör.1.§-a

8

Módosította a 6/2019. (V.16.) Ör.3.§-a

9

Módosította az 5/2018. (III.1)Ör.1.§-a

10

Módosította a 13/2019. (XI.27.) Ör. 2.§-a

11

Módosította a 6/2019. (V.16.) Ör.4.§-a

12

Megállapította a 6/2019. (V.16.) Ör.5.§-a

13

Módosította a 7/2020. (II.06.) ör.5.§-a

14

Megállapította a 6/2019.(V.16.) Ör.6.§-a

15

Módosította a 6/2019.(V.16.) Ör. 7.§-a

16

Módosította a 10/2018. Ör. 1.§-a

17

Módosította a 10/2018.(VI.26). Ör. 2.§-a A 17. § (2) bekezdése a Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

Hatályon kívül helyezte a 10/2018.(VI.26). Ör. 10.§-a

19

Hatályon kívül helyezte a 10/2018.(VI.26). Ör. 10.§-a

20

Megállapította a 10/2018.(VI.26). Ör. 4.§-a

21

A 17/A. § (2a) bekezdését a Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

22

A 17/A. § (5) bekezdése a Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Megállapította a 10/2018.(VI.26). Ör. 5.§-a

24

Módosította a 10/2018.(VI.26) Ör. 3.§-a

25

Módosította a 16/2018.(XI.15) Ör. 1.§-a

26

Módosította a 10/2018.(VI.26) Ör. 7.§-a

27

Módosította a 10/2018.(VI.26) Ör. 8.§-a

28

Módosította a 16/2018. (XI.15.) Ör. 2.§-a

29

Módosította a 17/2020.(X.14.) Ör. 1.§-a

30

Módosította az 5/2018.(III.01.) Ör. 2.§-a

31

Módosította a 10/2018.(VI.26.) Ör.9.§-a

32

Módosította a 13/2019. (XI.27.) Ör.3.§-a

33

Módosította a 6/2019.(V.16.) Ör.8.§-a

34

Módosította az 5/2018.(III.01.) Ör. 3.§-a.

35

Megállapította a 6/2019.(V.16.) Ör. 9-§-a

36

Megállapította a 13/2019. (XI.27.) Ör.4.§-a