Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 01

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei


1.§

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:


a) Edelény városban állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint  aki az adott településfejlesztésben, rendezési tervben érintett,


b) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható edelényi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet és edelényi székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,


c) valamennyi Edelény városban bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet,


d) valamennyi Edelény városban - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 37. pontja szerinti - közművet működtető közműszolgáltató, és


e) valamennyi Edelényben működő - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti – bevett egyház.

2.§

Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása a helyben szokásos módon


a) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, István király útja 52.) épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményben;


b) Edelény város honlapján – www.edeleny.hu – internetes felületen


c) a helyi médiában hirdetéssel;


d) közterületi hirdetőfelületeken;


e) lakossági fórumokon; és


f)  egyéb eszközökön keresztül történik.

3.§ 

Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes kezelése érdekében.

4.§

A partnerek a településfejlesztési típusú tervek, valamint a településrendezési eszközök és a településképvédelmi dokumentációk készítésének, módosításának szándékáról a tervezés előtt a 2.§ -ban szabályzott módon értesülhetnek.

5.§

(1)  A partnerek a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – vagy postai úton - nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.


(2)  A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail elérhetőségét.

6.§   

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével foglalkozó dokumentumok egyeztetésének és elfogadásának során csak a regisztrált partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja


7.§

(1)  A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, és településképi dokumentumról és az egyeztetési eljárás módjától függően a kötelezően előírt meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán; valamint a köztéri hirdetőfelületen és a helyi médiában.


(2)  A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési eljárásai:


Dokumentum

Az eljárás fajtája

Előzetes

tájékoztatás

Elfogadás előtti

tájékoztatás

Településfejlesztési

Koncepció (TK)

teljes

van

van

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

teljes

nincs

van

Településrendezési

Eszközök

(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

teljes

van

van

Településrendezési

Eszközök

(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

egyszerűsített

nincs

van

Településrendezési

Eszközök

(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

tárgyalásos

nincs

van

Településképi Arculati

Kézikönyv (TAK)

teljes

van

van

Településképi

Rendelet (TER)

teljes

van

van(3)  A polgármester a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a partnereket előzetesen tájékoztatja


a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) helyi lapban,

c) az önkormányzati honlapon, és

d) lakossági fórumon.


(4)  A polgármester az elkészült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tekintetében széleskörű nyilvánosság biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja a munkaközi tájékoztatót


a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) helyi lapban,

c) az önkormányzati honlapon, és

d)  lakossági fórumon ismerteti annak tartalmát.

8.§

(1)  A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél, módosításánál előírt minimális tájékoztatási formák:


Dokumentum

közterületi hirdetés

helyi lap

önkorm.-i

honlap

lakossági

fórum

TK

teljes eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

nem

igen

nem

ITS

teljes eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

nem

igen

nem

HÉSZ/TRT

teljes eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

igen

igen

igen

HÉSZ/TRT

egyszerűsített eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

igen

igen

igen

HÉSZ/TRT

tárgyalásos eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

igen

igen

igen

HÉSZ/TRT állami

főépítészi eljárásban


módosítás

igen

nem

igen

nem

TAK

teljes eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

igen

igen

igen

TER

teljes eljárásban

készítés

igen

igen

igen

igen

módosítás

igen

igen

igen

igen


Jelmagyarázat:


záróvélemény megkérése előtt

a kettő közül az egyik mód

előzetes és munkaközi véleményezési szakaszban

munkaközi véleményezési szakaszban

végső véleményezési szakasz előtt

a kettő közül az egyik mód kötelező
(2) A 7.§ (3) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítésénél, módosításánál teljes körűen kell betartani.


(3) A 7.§ (4) bekezdésben foglalt követelményeket


a) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a 7.§ (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon;


b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljeskörűen;


c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon;


d) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál a záró vélemény megkérése előtt a 7.§(4) bekezdés a) vagy c) pontja szerint módon;


e) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen kell teljesíteni.

3.Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


9.§

(1)  A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket tehetnek.


(2)  Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, illetve ha nincs lakossági fórum, akkor a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.


(3)  A polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat.

10.§

(1) A településfejlesztési koncepció (TK) véleményezési eljárásba regisztrált partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről az önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. A készítendő koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.


(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben az azt elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.

11.§

(1) Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) véleményezési eljárásba regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. A stratégia tervezettel kapcsolatban az önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.


(2)     A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az azt elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.

12.§

(1) A településrendezési eszközök (helyi építészi szabályzat HÉSZ; településrendezési tervek TRT) véleményezési eljárásába regisztrált partnerek az önkormányzat honlapján vagy postai úton keresztül kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő településrendezési eszközök módosításáról. Az előzetes tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.


(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az önkormányzat honlapján történik. Az elkészült tervezettel kapcsolatban az önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.


(3)  A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket a polgármester a településrendezési eszközt elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.

13.§

(1) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során is gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról, ezért a polgármester a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket, akik javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készülnek a településképi dokumentumok.


(2) A polgármester az elkészült településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy ezek módosítását partnerségi véleményezésre bocsátja, egyúttal a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.


(3) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a településképi arculati kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.


(4) Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről.

4.   Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

14.§  

Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet önkormányzat honlapján történő közzétételéről a polgármester a honlap szerkesztőjén keresztül gondoskodik.

15.§

(1) A polgármester az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi


a) az önkormányzati honlapon hirdetményben és


b) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és


c) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, a

megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának.


(2) A polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.


(3) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

5. Záró rendelkezés


16.§  Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.Dr. Vártás József

jegyző

Molnár Oszkár

polgármester

Kihirdetési záradék:

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésse 2017. március 23. napján kihirdetésre kerül.
Dr. Vártás József

jegyző