Mogyoróska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete

Mogyoróska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2017. 06. 08- 2021. 05. 31

Mogyoróska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Mogyoróska község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Mogyoróska község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. § Értelmező rendelkezések:

  • 1. Hivatali helyiség: Mogyoróska Fő út 58. szám alatt Mogyoróska község Önkormányzatának tulajdonában lévő Községháza épületében lévő „Nagyterem”.
  • 2. Hivatali munkaidő: A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
  • 2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § Anyakönyvi eseményt lebonyolítani - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn túl, pénteken 12.30 óra és 16.00 óra, szombaton 14.00 óra és 19.00 óra között lehet.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az anyakönyvvezető helyszíni szemlét köteles tartani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításához a házasulóknak kell biztosítani a megfelelő létszámú ülőhelyet és a szükséges technikai feltételeket.

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

  • 3. Az anyakönyvi események lebonyolítása esetén az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

5. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő szolgáltatásért az anyakönyvi eseményt igénybe vevők ezen rendeletben meghatározott többletszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja 10.000,- Ft, mely díjat az önkormányzat részére kell befizetni.
A díj összege magába foglalja a szervezési költséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állását.

(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül egységesen 25.000,- Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére. A díj összege magába foglalja a szervezési többletköltséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állását.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat az anyakönyvi esemény megtartása előtt legalább 5 nappal kell az önkormányzat részére, az anyakönyvvezető által biztosított csekken megfizetni és a befizetést az anyakönyvvezetőnek igazolni. A többletszolgáltatási díj megfizetésének hiányában az anyakönyvi esemény csak munkaidőben és hivatali helyiségben tartható meg.

6. §

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

(1) Amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri,

a) a hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 10 000- Ft díjazás illeti meg.

b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 25 000,- Ft díjazás illeti meg

(2) Az önkormányzat részére fizetendő díj összege tartalmazza az anyakönyvvezetőt megillető díjazást, melyet a munkáltató fizet meg az anyakönyvvezető részére.

5.Záró rendelkezések

7. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg Mogyoróska község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2017(II.25) önkormányzati rendelete hatályát veszti.