Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01- 2017. 04. 30

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Medina, Tengelic településeken kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény.”


(2) A Rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:


„(8) Harc, Sióagárd településeken kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.”


2. §


A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11.§ Az Szt. 65/F. §-ában meghatározott, az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve a fogyatékosok nappali ellátását nyújtó intézmény (Fogyatékosok Klubja) a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek, továbbá a hajléktalanok nappali ellátását nyújtó intézmény (Nappali Melegedő) a hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére."


3. §


A Rendelet 19. § (2) bekezdésében hivatkozott, a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


4. §


Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba és 2017. május 2-án hatályát veszti.


Paks, 2017. április 21.
                    Süli János                                                                                          Dr. Blazsek Balázs

                 polgármester                                                                                        címzetes főjegyző


* A képviselő-testület a rendeletet a 2017. április 19-i ülésen fogadta el.


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2017. április 21-én kihirdetésre került.


                   Dr. Blazsek Balázs

                   címzetes főjegyző

Mellékletek