Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 02. 01

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról


Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében és 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1)  A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresi a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott család- és gyermekjóléti szolgálatot (973 Bük, Széchenyi u. 44.) (továbbiakban: családsegítő szolgálat).”


2.§ (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és nem szociális az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 3/2010. (II.16.) rendeletben meghatározott szociális jelleggel bérbe adható lakásban lakik. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.”


3.§ (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10.§-a kiegészül a következő (3a) bekezdéssel:

„10.§ (3a) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak. A hivatalból nyújtott rendkívüli települési támogatás esetében az (1)-(3) bekezdések jövedelemhatárra vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni.”4.§ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14.§ (3) bekezdés f), g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (3)

f) család- és gyermekvédelmi szolgálat képviselője

g) a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény vezetője és gyermekvédelmi felelőse

h) a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola igazgatója és gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse.”


5.§ (1) Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Dr. Németh Sándor sk                                                              Dr. Tóth Ágnes sk

 polgármester                                                                               jegyző