Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 02. 23 - 2018. 10. 08

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).


2. §


Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 992.716.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 992.716.000 Ft-ban állapítja meg.


3. §


(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás                                                                                177.352.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     35.791.000 Ft

c) dologi kiadások                                                                                  175.254.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    4.350.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                              21.517.813 Ft

    ebből tartalékok                             14.883.978 Ft

f) beruházások                                                                                         34.467.000 Ft

g) felújítások                                                                                           538.754.334 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            1.000.000 Ft

i)  finanszírozási kiadás                                                                               4.229.853 Ft                                           (2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           154.906.666 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                            66.500.000 Ft

c) működési bevételek                                                                            197.155.000 Ft  

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       466.154.334 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                      108.000.000 Ft

    ebből költségvetési pénzmaradvány:               108.000.000 Ft


(3) Az engedélyezett létszámkeret 58 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 32 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.


4. §


Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) 2018 – 2021.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9.melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.


5. §


(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.


(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.


6. §


Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. §


(1) A képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2018 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 53.130 Ft összegben állapítja meg.


(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.


(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a főállású polgármester 2018 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2018 évben bruttó 200.000 Ft.

c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 8.333 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.


(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.


(5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2018 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.


(6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


(7) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 6.000 Ft.


(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.


(9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:


a) Internet használat                           200 Ft/óra

b) szövegszerkesztés                         200 Ft/db

c) fénymásolás                                     20 Ft/másolat,

d) scannelés                                        50 Ft/db

e) fekete-fehér nyomtatás                     30 Ft/oldal

f) színes szöveg nyomtatás                 150 Ft/oldal

e) fekete-fehér kép                              100 Ft/oldal

f) színes kép                                       200 Ft/oldal


(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.


(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig        3.000 Ft

b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig                                       2.000 Ft

c) Öltöző és világítás használata külön-külön                                  1.000 Ft


(12) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.


(13) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.


(14) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2018. évben 3.500 Ft/fő.


(15) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


(16) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.


A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete a 2016 évi költségvetésről.                Balassa Balázs                                                                            Lutár Mária

                 polgármester                                                                                  jegyző                    Mellékletek