Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 25- 2018. 01. 24


Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (8) bekezdésében, 35.§ (1) bekezdésében, 39.§ (2) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Damak Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”


2.§


A Rendelet 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”

3.§


  1.  A Rendelet 7.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,”


(2) A Rendelet 7.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:


„(3) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”


4.§


 A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.”

5.§


 (1) A Rendelet 12.§ (1)-(3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


(2) A Rendelet 12. §-a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:


„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”


6.§


 (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”


(2) A Rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja hatályát veszti.


7.§


(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése hatályát veszti.


(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”


(3) A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.”


8.§


 A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


9.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1 napjától alkalmazni kell.


          
            Baranyay Barnabás

                  polgármester

                        

                                Fodor Szilvia

 jegyző


Mellékletek