Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj – Bursa Hungarica - alapításáról és elnyeréséről szóló rendelete

Hatályos: 2018. 11. 10- 2023. 06. 08

 Böde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj alapításáról és elnyeréséről szóló 10/2018. (XI.09.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) megalkotása során a következőket rendeli el:


A rendelet célja

                                                                  1.  §


Böde község önkormányzat képviselőtestületének célja, hogy segítséget nyújtson a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében. Ennek megvalósítása érdekében csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.


   

                                                     A rendelet hatálya

2.  §      


A rendelet személyi hatálya kiterjed

  • a nappali tagozaton az állami felsőoktatási intézményekben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), továbbá az oktatásért felelős Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben az államilag finanszírozott és költségtérítéses teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező első alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató Böde község területén állandó lakhellyel rendelkező személyekre.
  • Az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett Böde község területén állandó lakhellyel rendelkező pályázókra, akik a következő tanévben felsőoktatási intézményben teljesidejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.3. §


(1)   Az „A” típusú pályázaton az 2. § a) pontjában meghatározott személyek „B” típusú pályázaton az 2. § b) pontjában meghatározott személyek vehetnek részt.

(2)    Nem jogosult „A” típusú támogatásra:

a.       Az a hallgató, akik középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

b.      A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

c.       Doktori (PhD) képzésben vesz részt

d.    Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.


   (3) Nem jogosult „B” típusú támogatásra:

a.      Az a pályázó, aki a pályázat beadását megelőzően már felvételt nyert felsőoktatási intézménybe (függetlenül attól, hogy a tanulmányait megkezdte-e)

b.       Az a pályázó, aki katonai vagy rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai vagy rendvédelmi képzésére nyert felvételt.

c.        Az a pályázó, aki tanulmányait a pályázat beadását követő tanévben ténylegesen nem kezdi meg.


(4)   A pályázat kiírásának, beadásának, elbírálásának határidejét, a pályázati kiírás tartalmát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.

(5)   A pályázók a pályázatukat az EPER-BURSA elektronikus rendszeren keresztül kötelesek rögzíteni. A kinyomtatott és a pályázó által aláírt pályázati űrlapot a Zalaszentgyrögyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(6)   A pályázathoz csatolni kell:

a.       A pályázó szociális rászorultsága igazolására a pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolást,

b.      A „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszonyigazolást arról, hogy a pályázó az 2. § a) pontjában meghatározott képzéstípusok valamelyikén vesz részt,

c.       Az a./ pontban meghatározottakon felül, az egyéb szociális körülmény igazolására szolgáló dokumentumot.A pályázatok elbírálása

                                 4.  §      


(1)   A pályázatokról a Képviselőtestület e rendelet alapján mérlegelve dönt. A rendelet előírásainak megfelelő pályázat nem jelenti automatikusan az ösztöndíj megállapítását. A pályázatokat rangsorolni kell!

(2)   Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

(3)  E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak tekintendő az, akinek és vele közös háztartásban élő családtagjainak az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

(4)   A benyújtott pályázatot

a)      érdemben el kell bírálni és a döntést írásban indokolni kell, amennyiben határidőn belül formailag megfelelően nyújtottak be,

b)      ki kell zárni és a kizárást írásban indokolni kell, amennyiben határidőn kívül, vagy formailag nem megfelelő módon nyújtottak be.

(5)   A megállapított önkormányzati ösztöndíj mértéke 5.000 – 15.000,- Ft közötti összeg lehet, de nem haladhatja meg az oktatásért felelős miniszter által megállapított – a tárca hivatalos lapjában közzétett - intézményi ösztöndíj maximális összegét.

(6)   Az ösztöndíj-támogatás időtartama: „A” típusú ösztöndíj esetében 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév). A támogatás időtartamának lejárta után az ösztöndíj további folyósítására ismételten pályázatot kell benyújtani.

(7)   Az ösztöndíj-támogatás időtartama: „B” típusú ösztöndíj esetén 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév). A szociális rászorultságot évente felül kell vizsgálni.

(8)   A döntés utáni eljárásra, az ösztöndíj folyósítására, a szociális rászorultság felülvizsgálatára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat kell alkalmazni.
(9) Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

  

Záró rendelkezések

5.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Böde, 2018. november 8.

                   Ujj Tibor                                                      Takácsné dr. Simán Zsuzsanna    

               polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetési záradék:


E rendelet kihirdetve: Böde 2018. november 9-én.Böde, 2018. november 9.


            Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

                                                                                                                  jegyző