Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2018. 12. 01- 2018. 12. 01

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör) módosítására a következőket rendeli el:


1.§. Az Ör. VIII. fejezet címe az alábbiak szerint módosul:

„ Helyi népszavazás”


2. §. Az Ör. 61.§ (1), (2) pontja hatályát veszti.


3.§. Az Ör. 3. melléklet (4)  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4./ Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére, valamint méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést és ez alapján javaslatot tesz a Képviselő testületnek.


4.§. Az Ör. 6. melléklet helyébe ezen rendelet melléklete lép


5.§. Ez a  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti 
                          Szabó Ferenc                                                             Balláné Berecz Enikő

                           Polgármester                                                                          aljegyző

Melléklet a 11/2018. (XI.30.) Ör. rendelethez.Az önkormányzat az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodik:


Alaptevékenységi besorolás:


841105            Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége


Kormányzati funkció:


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030            Közterület rendjének fenntartása

032020            Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120            Út, autópálya építése

045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045220            Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045230            Komp- és révközlekedés

047320            Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
​051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása

051040            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020             Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk.

063020            Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111            Háziorvosi alapellátás

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311            Fogorvosi alapellátás

072312            Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044            Könyvtári szolgáltatások

082091            Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások