Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 07. 31

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Főv. kgy. rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/A.§-a az alábbiak szerint módosul:


            „Méltányossági eljárások

10/A. §

1. IX. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben folyó gyógykezelés miatti méltányossági eljárás

(1) A Budapest IX. kerületi várakozási övezetekre meghatározott maximális várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat a Parkolás-üzemeltető törli a nyilvántartásból, ha a gépjármű üzembentartó kérelmező igazolja, hogy a maximális időtartam túllépésére a IX. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor.


(2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés szerinti igazolását,

b) a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítást,

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a parkolási díj mobiltelefon által történt megfizetéséről.


2. gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesülő gyermek miatti méltányossági eljárás

(3) A gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyel várakozó gépjármű üzembentartójának kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat naptári évente egy alkalommal a Parkolás-üzemeltető törli a nyilvántartásból, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának időpontjában a gépjárművel gyermeket gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásra szállítottak és a gépjármű üzembentartó pótdíj törlése iránti kérelme megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak.

(4) A pótdíj törlése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a (3) bekezdés szerinti szakellátást nyújtó rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a gépjárművel szállított gyermeket gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői ellátásban részesítették,

b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

c) a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítást.


3. elgépelt rendszám vagy zónakód miatti méltányossági eljárás

(5) Ha parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója legfeljebb két karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, a gépjármű üzembentartójának kérelmére a Parkolás-üzemeltető naptári évente legfeljebb két alkalommal törli az emiatt kiszabott pótdíjat a nyilvántartásból, amennyiben a gépjármű üzembentartó pótdíj törlése iránti kérelme megfelel a (6) bekezdésben foglaltaknak.


(6) A pótdíj törlése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

b) a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítást.


4. sürgősségi betegellátást igénybe vevők méltányossági eljárása

(7) Amennyiben a díjfizető övezet területén működő, sürgősségi betegellátást végző egészségügyi intézményekben sürgősségi betegellátást igénybe vevőket szállító jármű üzembentartója az ellátás során a várakozási díj meg nem fizetése, vagy a megváltott várakozási idő túllépése miatt pótdíjazásra kerül, akkor a kiszabott pótdíjat a Parkolás-üzemeltető törli a nyilvántartásból, amennyiben a gépjármű üzembentartója a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a pótdíj törlése iránti kérelméhez mellékeli az igénybe vett várakozási időre eső, a gépjárművel szállított személy(ek) kezelőorvosi igazolását .


5. mozgásában korlátozott személyek méltányossági eljárása

(8) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, és emiatt a gépjármű üzembentartója pótdíjazásra került, úgy a Parkolás-üzemeltető által kiállított pótdíj-fizetési felszólítás kézhezvételének napjától számított 5 munkanapos határidőn belül a gépjármű üzembentartója az eredeti és érvényes parkolási igazolvány bemutatásával kérelmezheti a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a pótdíj törlését.


(9) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a Parkolás-üzemeltető a pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból.


(10) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (8) – (9) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.


6. halálesettel összefüggő méltányossági eljárás

(11) Ha az érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű üzembentartója elhunyt, és a várakozási hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt hozzátartozójának kérésére – a haláleset bekövetkezésének napjától a hagyatéki eljárás lezárásáig, de maximum egy év időtartamra – a lakossági várakozási hozzájárulás kiadása engedélyezhető az elhunyt egykori lakóhelye szerinti várakozási övezetre.


A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítványt.


7. részletfizetési kérelem

(12) A gépjármű természetes személy üzembentartója kérelmére a Parkolás-üzemeltető legfeljebb 6 havi részletben történő pótdíj megfizetést engedélyezhet.

A természetes személy üzembentartónak a részletfizetés iránti kérelmét a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kell benyújtania.


(13) Amennyiben a gépjármű természetes személy üzembetartója a részletfizetéssel késedelembe esik, és az esedékes részletet felszólítás ellenére 15 napon belül sem fizeti meg, úgy a teljes tartozása egy összegben esedékessé válik.


8. kis összegű pótdíjtartozás törlése

(14) Amennyiben a kiszabott pótdíj meg nem fizetett része nem haladja meg az 1.000.-Ft-ot, azaz egyezer forintot, úgy a Parkolás-üzemeltető a követelés behajtásának költségeire figyelemmel törölheti a pótdíjtartozást a nyilvántartásból.


9. méltányossági eljárás közös szabályai

(15) Az (1) – (13) bekezdésben meghatározott kérelmeket a Parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A kérelmek elbírálásáról a Parkolás-üzemeltető dönt. A kiszabott pótdíjak nyilvántartásból való törléséről a Parkolás-üzemeltető gondoskodik.”

4. §


(1) E rendelet 1. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet 2-3. §-a 2018. augusztus 1-jén hatályba.


                        dr. Bácskai János                                           dr. Dombóvári Csaba

                           polgármester                                                          jegyző