Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(III.20.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 03. 31

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hszr.) 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Amennyiben a kérelmező az e rendeletben meghatározott pénzbeli vagy természetbeni ellátásokat jogosulatlanul veszi igénybe, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Szt. 17-17/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.”


2. §


A Hszr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az aktív korúak megélhetési támogatásának jogosultsági feltételeit bejelentésre, de hivatalból évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálat keretében a jogosultsági feltételeket kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak úgy a családgondozó javaslatát is kérni kell.

(3) Amennyiben a felülvizsgálat eredménye során a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az ellátást a feltétel megszűnését követő hónap első napjától kell megszüntetni.”


3. §


A Hszr. 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:]


„b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni, maximális havi összege nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.”


4. §


(1) A Hszr. 43/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A tűzifa beszerzését a Paksi Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya szervezi, figyelemmel az önkormányzat saját kitermelésű fájának felhasználására.”


(2) A Hszr. 43/A. § (2) bekezdésében az „iráni” szövegrész helyébe az „iránti” szöveg lép.


5. §


A Hszr. IV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:


„Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások”


6. §


A Hszr. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„47. § (1) Paks Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti gondoskodás keretében az alábbi alap és szakellátást nyújtó intézményeket működteti:

a) Alapellátás keretében:

aa) A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha keretében történik a bölcsődei elhelyezés.

ab) A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény keretein belül – feladat ellátási szerződéssel - biztosított az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek, a hajléktalanok valamint a fogyatékosok nappali ellátása, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői hálózat működtetése.

ac) A gyermekek napközbeni ellátása az a) pontban foglaltakon felül óvodában és iskolai étkeztetés keretében működik.

b) Szakosított ellátás keretében:

ba) a Paksi Életfa Idősek Otthona keretein belül biztosított az idősek részére ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Működésének kereteit maga határozza meg azzal, hogy évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) a Humánpolitikai Bizottság elnöke,

b) a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetője,

c) a Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője,

d) a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetője,

e) a Humán  Osztály vezetője, továbbá

f) a területen működő intézményvezetők vagy civil szervezetek vezetői közül azon személyek, akiket a szociálpolitikai kerekasztal a) – e) pontban megnevezett tagjai felkérnek.”


7. §


A Hszr. 17. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„17. Az ellátások igénybevételének módja


48. § (1) A szociális és gyermekjóléti alapellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek-, fogyatékosok- és hajléktalanok nappali ellátása, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) iránti kérelmet a Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani az Szt., a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetőjénél kell benyújtani a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott módon. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(3) A szociális szakosított ellátás (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos idősek otthona) iránti kérelmet a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetőjénél kell benyújtani az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt, ide értve az Szt. 94/B. § (2) bekezdés szerinti kérelmeket is.

(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható az ellátás, ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is 30 napon belül pótolni kell.

(5) Az intézményi jogviszony az SZt. 100-104. §-ában foglaltak szerint szűnik meg.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott kérelem alapján történő elhelyezést biztosító ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetőleg a törvényes képviselőjével az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodást köt.

(7) Az intézményvezetők kötelesek a tárgyévi költségvetés, beszámolók, zárszámadás elkészítéséhez, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat megkeresésére a megkeresésben foglalt adattartalommal és határidőre szolgáltatni.”


48/A. § (1) Az intézményi térítési díjat a szolgáltatások esetében a Gyvt. 147. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján a fenntartók külön rendeletben határozzák meg.

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a Gyvt, az Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott rendeletek valamint az e rendeletben megállapítottak figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.”


8. §


A Hszr. 56. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„56. § (1) A szociális alapellátásért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti.

(2) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, mely jogkörét a határozat megküldésével a fenntartón keresztül gyakorolja.

(3) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt, vagy közüzemi hátralékot halmozott fel.

(4) Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés esetén e § nem alkalmazható.”


9. §


(1) Ez a rendelet 2018. április 1-én lép hatályba, és 2018. április 2-án hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Paks, 2018. március 19.


                       Szabó Péter                                                                                      Dr. Blazsek Balázs

                       polgármester                                                                                     címzetes főjegyző


* A képviselő-testület a rendeletet a 2018. március 13-i ülésen fogadta el.


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2018. március 20-án kihirdetésre került.
                                                                                                                                     Dr. Blazsek Balázs

                                                                                                                                     címzetes főjegyző