Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 04. 15

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2023.04.15.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját, egyéb eljárási szabályokat, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit.

2. § (1) A rendelet személyi hatálya tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(3) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

2. Eljárási rendelkezések

3. § (1)2 A rendeletben szabályozott szociális ellátásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni. A formanyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthetők az önkormányzat hivatalos weboldaláról a www.foldes.hu/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Szociális Igazgatás menüpont alatt.

(2) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata a kérelem megalapozott elbírálásához szükséges, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(3) Az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság és a polgármester a települési támogatási ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

3. Települési támogatás

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

a)3 eseti települési támogatás

aa) települési létfenntartási támogatás

ab) települési temetési támogatás

ac) települési gyógyszertámogatás

ad) települési gyermeknevelési támogatás

ae) tanévkezdési támogatás

af)4

ag)5 köztemetés

ah)6 karácsonyi ajándékcsomag

ai)7 magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

b) rendszeres települési támogatás: települési lakásfenntartási támogatás

(2) A települési támogatások kifizetése történhet:

a) készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából,

b) szociális célú vásárlási utalvány formájában,

c) közüzemi szolgáltató részére történő átutalással.

(3) A vásárlási utalvány élelmiszerre, tüzelőre, gyógyszerre használható fel.

4. Települési létfenntartási támogatás

5. § (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok és személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2)8 Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetében a 230 %-át és a család tagjai egyikének sincs vagyona.

(3)9 A települési létfenntartási támogatás megállapítható 1-3 három hónapra kiterjedően, melynek mértéke alkalmanként minimum 5.000,-Ft, legfeljebb 50.000,-Ft, 3 hónapra történő megállapítás esetén a havi összeg nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot.

(4) Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság dönt.

(5)10 Amennyiben a települési létfenntartási támogatás iránti kérelem halaszthatatlan, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet elhárítására irányul, megállapítására a képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. A polgármester rendelkezésére álló keret havonta legfeljebb 50.000,- Ft. A polgármester legfeljebb 1 hónapra állapíthat meg támogatást.

(6) A rendkívüli élethelyzet tényét minden esetben a kérelmező köteles hitelt érdemlően igazolni.

5. Települési temetési támogatás

6. §11 (1)12 A települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át nem haladja meg.

(2) A települési temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni, az elhalálozás napjától számított 30 napon belül.

(3) A települési temetési támogatás összege kérelmenként 30.000,-Ft.

(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

(5) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben polgármester dönt

6/A. §13

6. Települési gyógyszertámogatás

7. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül el kell bírálni.

(3) A települési gyógyszertámogatás eseti támogatás, melyet egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani.

(4)14 A települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 180 %-át és a család tagjai egyikének sincs vagyona és a kérelmező a kérelem benyújtása időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.

(5)15 A kérelemhez mellékelni kell a gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolást, melyet a gyógyszertár állít ki.

(6)16 Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 15.000.-Ft. A települési gyógyszertámogatás készpénz formájában kerül kifizetésre közvetlenül a gyógyszertár részére.

(7)17 Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal rendkívüli települési gyógyszertámogatás is megállapítható. A rendkívüli települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 400 %-át nem haladja meg. A gyógyszertámogatás maximális összege 10.000,-Ft.

(8) Az eseti települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(9) E § alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset: a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete.

7. Települési gyermeknevelési támogatás

8. § (1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet

a) a gyermek iskoláztatásához, óvodáztatásához vagy

b)18

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra.

(3)19 Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 150 %-át nem haladja meg.

(4)20 A települési gyermeknevelési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság dönt

9. § (1) Amennyiben a gyermek nem a helyi óvoda vagy a helyi általános iskola tanulója gyermek iskoláztatásához, óvodáztatásához benyújtott kérelemhez be kell csatolni a gyermek óvoda/iskolalátogatási igazolását, vagy az óvodai/iskolai felvételről szóló igazolását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege alkalmanként 10.000,-Ft/gyermek.

10. § (1) A Képviselő-testületi egyszeri, vissza nem térítendő, gyermekenként 20.000,-Ft összegű települési gyermeknevelési támogatást nyújt a szülő, örökbefogadó szülő, gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) részére gyermekszületés támogatására.

(2) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő a gyermek születését követő két hónapon belül nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

(3)21 A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a gyermek földesi állandó lakóhellyel rendelkezzen, valamint a kérelmet benyújtó a gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő legalább egy éve földesi állandó lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Földesen tartózkodjon, továbbá családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át nem haladja meg.

11. § (1) A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat vagy határozatok hiteles másolatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege alkalmanként 8.000,-Ft.

12. §22 (1) Évi egyszeri tanévkezdési támogatásra jogosult a Földesen lakóhellyel és Földesen bölcsődei, óvodai intézményi jogviszonnyal, általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, illetve a Földesen lakóhellyel rendelkező középiskolai (nappali tagozaton) tanulmányokat folytató gyermek.

(2)23 A tanévkezdési támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha nyilatkozik, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500%-át, valamint középiskolások esetében az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolással igazolja tanulói jogviszonyát.

(3) A támogatás összege:

a) bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek részére: 6 000 Ft/év

b) óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek részére: 6 000 Ft/év

c) általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek részére: 10 000 Ft/év

d) középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek részére: 10 000 Ft/év

(4) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet

a) a bölcsődei, óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére, valamint az általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére július 1. és augusztus 15. közötti időszakban lehet benyújtani, melyet az önkormányzat folyamatosan, de legkésőbb augusztus 31. napjáig fizet ki.

b) a középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek október 1-jétől október 31-ig nyújthatják be, melyet az önkormányzat folyamatosan, de legkésőbb november 30. napjáig fizet ki.

(5) A tanévkezdési támogatás elbírálásáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

8. Települési lakásfenntartási támogatás

13. § (1)24 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére a vezetékes ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjához természetbeni ellátásként lakásfenntartási támogatást biztosít.

(2)25 Támogatásra jogosult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén a 170 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2a)26 A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges a szolgáltató által a tárgyhónapot megelőző hónapban kibocsátott számlát és számlarészletezőt.

(3)27 Atámogatást havi rendszerességgel, legfeljebb 6 hónapra vagy egyösszegben lehet megállapítani. A megállapított támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani. Az egy hónapra megállapított rendszeres lakásfenntartási támogatás összege legfeljebb 2.000,-Ft, az egy összegben megállapított támogatás összege legfeljebb 12.000 Ft.

(4)28 A támogatásra jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelmet a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban lehet benyújtani. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani. Egyösszegű támogatás megállapítása esetén újabb kérelmet a támogatás megállapításának hónapját követő 6 hónap elteltével lehet benyújtani.

(5)29 A támogatás természetbeni ellátásként a szolgáltatónak történő közvetlen átutalással történik.

(6) Ugyanazon lakásra vonatkozóan települési lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

8/A.30 Települési képzési támogatás

13/A. §31

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

14. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) köztemetés,

b)32 karácsonyi ajándékcsomag,

c)33 magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása.

(2)34 A (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátást közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.

9. Köztemetés

15. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a költségek megtérítésére részletfizetési kérelmet nyújthat be.

(3)35 Köztemetés költségeinek részletekben való megtérítésére abban az esetben van lehetőség, ha a kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg.

(4) Amennyiben a jövedelmi viszonyok a (3) bekezdésben foglalt határt meghaladják, a költségek részletekben való visszafizetése kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén is engedélyezhető, különösen akkor, ha a költségek megtérülését a hagyaték nem biztosítja, vagy ha a költségek megtérülése ezen a módon rövidebb időn belül elérhető.

(5) A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető. A részletfizetés kezdő időpontja a részletfizetési kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását követő hónap 10. napja.

(6) Kéthavi törlesztő részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztása esetén a visszafizetési kötelezettség egy összegben esedékessé válik és kezdeményezni kell a végrehajtási eljárást.

(7) A részletfizetés teljesíthető banki átutalással, készpénz átutalási megbízással valamint a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel.

(8) A Képviselő-testület a Szt-ben a köztemetés elrendelésére és e rendeletben a köztemetés megtérítésére vonatkozó feladat- és hatásköröket a polgármesterre ruházza át.

10. Karácsony ajándékcsomag

16. § (1)36 Az önkormányzat az adott költségvetési évben karácsonyi ajándékcsomag juttatásban részesíti a Földesen élő azon 65 év feletti személyeket, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.

(2) A tárgyévre vonatkozó juttatás mértékének és jogosultsági körének megállapításáról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság dönt.

10/A.37 Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

16/A. § (1) Az a magánszemély, aki kertes lakóingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen lakik, lakókörnyezete rendezettségének biztosítására irányuló kérelmet nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező:

a) egyedül, vagy kizárólag házastársával, élettársával él együtt és

b) az önkormányzati vagy egyházi fenntartású szociális szolgáltatónál házi segítségnyújtás vagy idősek nappali ellátása ellátásban részesül, vagy

c) 65 éven felüli személy akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében 500%-át.

(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni szükséges annak igazolását, hogy az adott ingatlan kizárólag a kérelmező, vagy kérelmező és annak élettársa, házastársa lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgál, továbbá adott esetben házi segítségnyújtás vagy idősek nappali szociális ellátásban részesül.

(4) A támogatás keretében a Földesi Vagyongazdálkodási Kft. szolgáltatásait lehet igénybe venni, különösen fűnyírást, favágást, egyéb kerti munkákat.

(5) A támogatás a határozat véglegessé válásától számított egy évre állapítható meg 50.000 Ft összegben. A támogatás természetbeni ellátásként a szolgáltató részére történő átutalással történik

(6) A támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

IV. Fejezet

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS RENDELKEZÉSEI

17. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) nappali ellátás (idősek klubja, demens ellátás),

e) támogató szolgálat,

f) közösségi ellátások.

(2)38 Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt szolgáltatást társulás keretében a püspökladányi székhelyű Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján a Földes, Rákóczi u. 5. szám alatti telephelyén, a c) pontjában foglalt szolgáltatást Földes, Honvéd u. 2. szám alatti telephelyén biztosítja.

(3)39 Az (1) bekezdés e.) pontjában foglalt támogató szolgáltatást feladat-ellátási megállapodás keretében a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Földes, Deák Ferenc u. 13. szám alatti székhellyel látja el Földes és Bihartorda településekre kiterjedően. A szolgáltatások díjtételeit az 1-es számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt szolgáltatást társulás keretében a kabai székhelyű Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

(5) A kérelem benyújtásának módja:

a) az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt ellátások iránti kérelmet a Földes, Rákóczi u. 5 sz. alatt lehet benyújtani az ellátásra való jogosultság elbírálásához szükséges mellékletekkel együtt.

b) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott ellátás iránti kérelmet Földes, Deák F. u. 13. szám alatti székhelyen lehet benyújtani,

c) az (1) bekezdés f) pontjában szereplő közösségi ellátás iránti kérelem benyújtásának helye Kaba, Szabadság tér 1.sz.

17/A. § (1) Támogató szolgálat intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles szolgáltatást nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben foglalt esetekben.

(2) A 17. § (2) bekezdésben hivatkozott intézmény vezetője külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(3) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény szakmai programjában meghatározott tartalmú megállapodást köt.

18. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni a Szt-ben meghatározottakon túl:

a) ha a megállapítás feltételei már nem állnak fenn,

b) a határozott idejű ellátás megjelölt időtartamának lejártával, kivéve, ha az ellátás időtartama meghosszabbítható,

c) az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője azt írásban vagy szóban kéri;

d) nappali ellátás esetén az ellátott olyan magatartást tanúsít, amellyel a közösséget zavarja, a házi rendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti;

e) az ellátott a településről elköltözik.

(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni.

19. § (1)

(2)

(3) A térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

(4) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről való értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

(5)

11. Étkeztetés

20. § (1) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) azt a személyt, aki a 65. életévét betöltötte,

b) aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, vagy családtagja sem tud gondoskodni,

c) azt a személyt, aki a fogyatékossági támogatásban részesül,

d) azt a személyt, aki pszichiátriai beteg, de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés alatt nem áll, illetve önmaga ellátására csak részben képes,

e) azt a személyt, aki szenvedélybeteg, de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés alatt nem áll, illetve önmaga ellátására csak részben képes.

f) a hajléktalan személyt,

g) közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyt.

(2) A (1) bekezdés c) pontjában meghatározott rászorultságot a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal kell igazolni.

(3) A (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rászorultságot házi orvosi igazolással, a d) és e) pontban meghatározott rászorultságot szakorvosi igazolással kell alátámasztani.

(4) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott rászorultságot közfoglalkoztatási szerződéssel kell igazolni.

12. Szociálpolitikai kerekasztal

21. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt működtet. A szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok, megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási terv véleményezése.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze, az ülések nyilvánosak.

(4)40 A szociálpolitikai kerekasztal munkájában részt vesznek:

a) Polgármester,

b) Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság elnöke,

c) Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke,

d) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői,,

e) Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

f) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás vezetője vagy az általa megbízott személy,

g) Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetője,

g) Nagyközségi Népfőiskola Egyesület képviselője,

i) Kállay László Óvoda intézményvezetője,

i) Püspökladányi Rendőrkapitányság képviselője

j) Földesi Gyermekvédelmi és Ifjúsági Diákönkormányzat képviselője

13. Záró rendelkezések

22. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat térítési díjai41

A
Szolgáltatás megnevezése

B
Jogosultság megnevezése

C
Térítési díj összege

1.

Személyi segítés óradíja

Szociálisan rászorult személyek

térítésmentes

2.

Személyszállítás kilométer díja

Szociálisan rászorult személyek

térítésmentes

3.

Személyi segítés óradíja

Szociálisan NEM rászorult személyek

700 Ft / óra

4. 42

Személyszállítás kilométer díja

Szociálisan NEM rászorult személyek

150 Ft/ km

1

A bevezető a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

7

A 4. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

Az 5. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (5) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6/A. §-t a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (5) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. § (6) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (7) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (7) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (2) bekezdés b) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (4) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

21

A 10. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 12. § a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

23

A 12. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. § (2a) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 13. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 13. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 13. § (5) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 8/A. alcímet (13/A. §) a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

31

A 13/A. §-t a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 14. § (1) bekezdés c) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 14. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 15. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § i) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 16. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § j) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 10/A. alcímet (16/A. §-t) a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

38

A 17. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

39

A 17. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

40

A 21. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

41

Az 1. melléklet cím szövege a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

42

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. . sora a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. . sora a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.