Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 11. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.11.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével – az alábbi rendeletet alkotja a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítása tárgyában:

1. § A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása

a) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása 1 millió forintos értékhatár felett – jelen rendelet 14. § (1) b) pontjában foglaltak kivételével - versenyeztetési eljárás keretében történhet, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával. Amennyiben két versenyeztetési eljárás eredménytelennek minősül, úgy az ingatlan a képviselő-testület által meghatározott kikiáltási alapáron versenyeztetési eljárás nélkül értékesíthető.

b) A HÉSZ előírásainak végrehajtása érdekében önkormányzati vagyontárgy elidegenítése használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása a Képviselő-testület egyedi vevőkijelölésével is történhet.

(2) A versenyeztetési eljárás szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.”

2. § Ez a rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.