Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 23 - 2018. 06. 24

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.06.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi összes bevételét 5.231.989 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.252.943
1. Önkormányzatok működési támogatásai 648.359
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 604.584
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 572.688
3. Egyéb felh. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 572.670
IV. Működési bevételek 454.711
1. Intézményi működési bevételek 321.769
V. Felhalmozási bevételek 316.548
1. Ingatlanok értékesítése 119.320
2. Részesedések értékesítése 197.228
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1.530
2. Egyéb működési célú átvett pe. 1.530
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.090
1. Felh. c. visszatér. tám, kölcs. áht. kív. 500
2. Egyéb felh. c. átvett pe. 590
VIII. Finanszírozási bevételek 1.873.329
2. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.592.056

2. § (1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi összes kiadását 5.231.989 eFt-ban állapítja meg."
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 3.109.970
1.1. Személyi juttatások 988.351
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 193.660
1.3. Dologi kiadások 991.921
1.5. Egyéb működési célú kiadások 907.302
2. Felhalmozási kiadások 2.087.718
2.1. Fejlesztési célú tartalék 577.836
2.2. Beruházások 774.574
2.3. Felújítások 726.526
2.4. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.782 „

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

9. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 24. napjával.