Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 04. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (2) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A Tulajdonos köteles gondoskodni:


a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv),

b) legalább 5 m szélességben az ingatlan körüli zöldfelület,

c) az útszegélyig az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,

d) tömbtelken - a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításával együtt- a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül-járására szolgáló terület,

e) a közterület használati megállapodás alapján létesített, a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék átadóhely és annak 1 méteres környezetében lévő közterület


folyamatos tisztántartásáról.”


  1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése az alábbi 11 - 12. ponttal egészül ki:


„5. § (1) (A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:)


11. a tulajdonos, kezelő, haszonélvező, használó, bérlő, aki az ingatlan körüli zöldfelület tisztántartását, gondozását legalább 5 m szélességben elmulasztja;

12. a tulajdonos, kezelő, haszonélvező, használó, bérlő, aki az ingatlan melletti árok és műtárgyai - az útszegélyig terjedő - tisztántartását elmulasztja.”


  1. §


Ezen rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és 2018. április 2-án hatályát veszti.