Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 01 - 2018. 10. 02

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
9. mellékletében meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró


 • Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A3. pontjában
 • Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A4. pontjában
 • Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában
 • Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában
 • Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában
 • Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában
 • Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában
 • Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában
 • Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A11. pontjában
 • Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában
 • Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában
 • Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában
 • Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában
 • Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15. pontjában
 • Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában
 • Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A17. pontjában
 • Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A18. pontjában
 • Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet táblázatának A19. pontjában
 • Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában
 • Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában
 • Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A22. pontjában
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23. pontjában
 • Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában
 • Budapesti Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított jogkörben

valamint Téglás Város Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2017. (VI.21.) számú rendeletében rögzített partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„A településrendezési eszközök

1. §

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint:

a) a T-15/2018 törzsszámú S-1 jelű belterületi szabályozási terv,

b) a T-12/2010 törzsszámú S-1/H jelű belterületi szabályozási terv (Hajdúsági Iparművek területe),

c) a T-12/2010 törzsszámú S-2 jelű külterületi szabályozási terv és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.”

2. §


A R. kiegészül az alábbi 11/A. szakasszal és annak alcímével:


„Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

11/A. §

A különleges beépítésre nem szánt „Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” övezetén (jelölése: K-e) belül:

a) a megújuló energiatermelés – kivéve szélenergia – építményei, műtárgyai és az ezeket kiszolgáló, valamint a fenntartást biztosító építmények (portaépület, szociális épület, raktár, …stb.) helyezhetők el;

b) épület legfeljebb 2%-os beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal, az 5,0 m-es építménymagasságot meg nem haladóan, részleges közművesítettség esetén létesíthető.

c) az övezetben csak kis teljesítményű erőmű helyezhető el.”

3. §


Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


                                       Czibere Béla                                                                      Dr. Gál György

                                       polgármester                                                                            jegyző