Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 22- 2018. 06. 21

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:

„24. Zöld homlokzat: a homlokzati sík előtt, összefüggő felületet képező, függőlegesen elhelyezkedő, ültetőedény-sorosan, vagy függőleges gyökérzónás rendszerrel telepített élő növények alkotta felület.”

2. § A R. 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A K-Ker/BT/1 jelű építési övezetben

a) szállás, igazgatási, iroda, vendéglátás és egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés helyezhető el, a b) pontban foglaltak figyelembevételével,

b) a KÖk övezet mentén, az övezethatárral párhuzamos 40,0 méter széles sávban a telkeken kizárólag parkolóház építhető,

c) a főrendeltetés szerinti épület és a kiszolgálását biztosító parkolóház között gyalogos híd létesíthető.”

3. § A R. 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A K-Ker/BT/2 jelű építési övezet területén:

a) kereskedelmi célú épület, szállás, igazgatási, iroda, vendéglátás és egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés, valamint azt kiszolgáló parkolóház és a b) pont előírásainak figyelembevételével gépkocsimosó és gyorsétterem helyezhető el,

b) a KÖk övezet mentén az, övezethatárral párhuzamos 39,0 méter széles sávban kizárólag parkolóház építhető, melyben a 11. § (6) bekezdés figyelembevételével gépkocsimosó és gyorsétterem rendeltetés kizárólag a meglévő többlet parkolóterület terhére, csak parkolólemezes kialakítással helyezhető el,

c) a fő rendeltetést jelentő épület és az annak kiszolgálását biztosító parkolóház között

ca) gyalogos kapcsolat, híd létesíthető, vagy

cb) a két épület összeépíthető – a zártsorú beépítés szabályai szerint - a parkolóház kiszolgálását biztosító út közúti űrszelvénye felett úgy, hogy a két épület között – a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásával a gyalogos átjárás biztosítható legyen,

d) a rendszeres teherszállítás számára rakodóhelyet kell létesíteni, melyek nem lehetnek KÖu jelű területeken, és melyek számát és helyét úgy kell meghatározni, hogy a rakodás az utak forgalmát, a tervezett és meglévő épületek rendeltetésszerű használatát ne akadályozza,

e) a területen minden létesítmény esetében a rakodásra és gazdasági feltöltésre szolgáló területeket zártan, fedetten, a rálátás szempontjából takartan kell kialakítani,

f) az 1. melléklet 31. pontjában, a zöldfelület legkisebb mértékeként meghatározott 10% zöldfelület az OTÉK előírásai szerint biztosítandó, a 10% zöldfelületen felül további 5% telken belül ténylegesen kialakításra kerülő zöldfelületet kell biztosítani az alábbiak szerint:

fa) a tényleges terepszinten kialakított további zöldfelületekkel, melyek a terep felszínén mért valós területükkel vehetők figyelembe,

fb) zöldtetővel, minimum 41,0 cm vastag termőrétegen kialakított, kétszintes növényállományú, intenzív kialakítással, ahol az így kialakított zöldtető 100%-ban figyelembe vehető.

fc) az épület homlokzatán automata csepegtetős öntözőrendszerrel kialakított zöld homlokzati felület létesítésével, ahol az így kialakított zöldfelület 70%-ban figyelembe vehető.

g) a zöldfelületeket a zöldhomlokzat kivételével legalább kétszintes növényállománnyal kell kialakítani.

h) a Nagytétényi út mentén, a szabályozási terven a telek zöldfelületként fenntartandó részén tervezett közcélú zöldfelületet, egységes zöldfelületként kell kialakítani.”

4. § A R. 1. mellékletének 31. pontja helyébe a következő pont lép:


 „31. K-Ker jelű különleges – Bevásárlóközpont terület


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe

(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége

(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke

(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

K-Ker

/BT/1

Z

5.000

-

60*

100P

65

35*

0P

2,0

1,0

12,0

3.

K-Ker

/BT/2

Z

10.000

-

65*

100P

65

10**

0P

2,0

1,0

19,0


* OTÉK eltérési engedéllyel

** OTÉK 2. számú mellékletétől való eltérési engedéllyel és a rendelet 82. § (3) bekezdésének f)-h) pontjaiban meghatározott feltételekkel

P Parkolóház elhelyezése esetén”

5. § A R. Szabályozási tervet tartalmazó 2. melléklete a „Módosítással érintett terület határa” jellel lehatárolt területrész vonatkozásában az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A R. 4. melléklete 4.1. pontjában a táblázatot követően az „A zóna” „a városközpont területe (településszerkezeti terv szerinti Vt-H kiemelt jelentőségű helyi központ területe) és a telepszerű beépítésű lakóterületek területe” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A zóna: a városközpont területe (településszerkezeti terv szerinti Vt-H kiemelt jelentőségű helyi központ területe), a telepszerű beépítésű lakóterületek területe és a K-Ker jelű, különleges bevásárlóközpont területe.”

Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek