Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 01 - 2018. 05. 01


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.


1.§ A Rendelet 1.§ (6) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

(6) A település közigazgatási területén:

a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) a továbbiakban: Szolgáltató; száz százalékos mértékben igénybe vett alvállalkozója a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.) a továbbiakban: Alvállalkozó;

látja el.”2.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

polgármester                                                                        jegyző