Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, valamint ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(4) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató VERTIKÁL KÖZSZOLGÁLTATÓ Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. (a továbbiakban: Közszolgáltató).

(5) Sárbogárd közigazgatási területén a Közszolgáltató Közszolgáltatói alvállalkozója a Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2. (a továbbiakban: Közszolgáltatói alvállalkozó).

2. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatai közül a hulladékártalmatlanítás ellátása érdekében együttműködik az 1. mellékletben felsorolt települési önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.

(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a Sárbogárd, külterületi 0522/187 hrsz-ú földrészleten lévő Regionális Hulladéklerakót jelöli ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. települési szilárd hulladék:

1a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

1b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező

1c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

1d) szelektíven gyűjthető hulladék: Sárbogárd közigazgatási területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken, gyűjtőedényekben gyűjtött, papír, műanyag és üveg hulladék, vagy házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésére megjelölt hulladékfajták, így a zöldhulladék is.

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényben a hulladék típusa, jellege, fajtája, mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.

4. az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: együtt ingatlantulajdonos): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;

5. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

6. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

10. közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

11. közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság. Ide nem értve azt az esetet, ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, hulladékkezelő létesítményt vagy közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezést nem üzemeltet, a hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ilyen esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkezni;

12. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjának 1a) - 1d) alpontjaiban megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató és a Közszolgáltatói alvállalkozó által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

13. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: (közszolgáltatási díj) az ingatlan tulajdonos által - jogszabályban meghatározott díjfizetési időszakra - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetendő díj, melynek mértékét, és megfizetésének feltételeit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval a szerződés megkötése, melyekkel kapcsolatos feladatokat társulása útján is elláthatja;

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

d) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, illetve a Közszolgáltatói alvállalkozó szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató vagy a Közszolgáltatói alvállalkozó rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjának 1a)- 1d) alpontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

(4) A Koordináló szerv, az Önkormányzat, a Közszolgáltató a következő személyes adatok kezelésére jogosult: a természetes személyazonosító, valamint a lakcím. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(5) A Koordináló szerv, az Önkormányzat, a Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat, a közszolgáltatást igénybevevő (ingatlantulajdonos, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésére, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, díjhátralékok behajtására használhatja fel.

4/A. §1 A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátása mellett, a köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.

4/B. §2 (1) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban jegyző) jogosult, amennyiben

a) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy

b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy

c) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati Rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésre vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy

d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati Rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

e) a kötelezett az önkormányzati Rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy

f) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

(2) Amennyiben a hulladékot a fentiektől eltérő módon, közterületen, önkormányzat tulajdonát képező területen hagyták el szabálytalanul, úgy szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a közigazgatási területen illetékes rendőrkapitánysággal.

(3) Az ismeretlen tettes által közterületen, önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak gondoskodni kell.

A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos!” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeresen elszállítandó szilárd hulladék esetében, pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 3. mellékletét képező „BEJELENTÉS” nyomtatványt kell alkalmazni

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

(4) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik senki, és ott hulladék sem keletkezik.

II. Fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.

A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a Közszolgáltatóval egyeztetett módon jelen rendelet 2. mellékleteként hagyja jóvá.

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdon os köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles.

(8) A (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik a települési hulladékukat a közszolgáltatónak szolgáltatási szerződés alapján átadják. A náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való, átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtő edény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 2 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely alapján a fajlagos hulladékmennyiség 162,5 kg/fő/év.

(4) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék- mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos igénye szerint 3 napon belül térítés ellenében rendelkezésére bocsátani.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtőedény számát.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(7) Ha az ingatlanon keletkező kommunális szilárd hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és ha az ingatlantulajdonos elmulasztja a 8. § (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtő edény mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.

(8) A Közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(9) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítani kell azt, hogy az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett hulladékmennyisége alapján, legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A természetes személy ingatlan használó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 80 litert nem haladja meg.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2)3 Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítást megelőző napon 1800 órától és legkésőbb a szállítás napján reggel 600 óráig lehet kihelyezni a közterületre.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes és egyéb méretű konténerek, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés céljából a hulladékgyűjtő szigetekre és az üveghulladék gyűjtése céljából a szigetekre (kijelölt helyekre) kihelyezett gyűjtőedények, amelyeket havi egy alkalommal a Közszolgáltató köteles fertőtleníteni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen megrongálódott edény javításáról, javíttatásáról (mely rongálódás a közszolgáltatás teljesítésekor keletkezett és a közszolgáltatást végző terhére róható fel), továbbá a közszolgáltatás teljesítése során keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt vette, bérbe vette és rendeltetéstől eltérően használta.

(5) A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

11. § (1) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési kommunális szilárd hulladék maximális súlya:

80 literes gyűjtőedény esetén 30kg

110 literes gyűjtőedény esetén 40 kg

120 literes gyűjtőedény esetén 45 kg

240 literes gyűjtőedény esetén 90 kg

1100 literes gyűjtőedény esetén 450 kg

4000 literes gyűjtőedény esetén 2000 kg

5000 literes gyűjtőedény esetén 2200 kg lehet.

A rendszeresített szabvány gyűjtőedény befogadóképességén túli (a gyűjtő edény űrtartalmát és az ahhoz rendelt kg súly mennyiségét tekintve) felhalmozódott települési kommunális szilárd hulladékot - kivéve a zöld hulladékot és a hulladékszállítás napján elszállítás céljából- csak a Közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltatást végző gazdasági társaság nevére utaló felirattal ellátott, műanyag szabvány zsákokban szabad kihelyezni.

A zsákokban csak olyan összetételben és akkora mennyiségben tárolható hulladék, amely-és amennyi hulladék a tárolás, kihelyezés, begyűjtés és elszállítás során a hulladék birtokosának, valamint a hulladék begyűjtését és elszállítását végző közszolgáltatói személyzetnek a testi épségét, valamint a zsákok épségét és terhelhetőségét nem veszélyezteti.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. § (1) A települési szilárd hulladék kezelését, elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt Sárbogárd, külterületi 0522/187. hrsz.-ú ingatlanon kialakított Regionális Hulladéklerakó létesítményben végezheti. A Regionális Hulladéklerakónál esetleg fellépő üzemszünet esetén a Közszolgáltató másik, kötelező engedélyekkel rendelkező hulladéklerakóban is elvégezheti a hulladék kezelését, hasznosítását, elhelyezését, ártalmatlanítását, lerakását, de ez esetben sem módosulhat a Sárbogárd közigazgatási területére alkalmazott közszolgáltatási díj.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) A jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó kérelmére házhoz menő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás idejét és módját a szolgáltató és az ingatlantulajdonos közösen egyezteti.

(2) A hulladék begyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató és a Közszolgáltatói Alvállalkozó - a hulladékgazdálkodási feladatokat az előírt tevékenységüknek megfelelően - megosztva végzi.

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) A környezet védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának elősegítése érdekében a képviselő-testület a helyi feltételekhez és lehetőségekhez igazodva fokozatosan vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségekhez igazodó - szelektív- begyűjtését.

(2) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésével és a települési szilárd kommunális hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésével összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítása a Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás, a működtetett hulladékgyűjtő szigetek és a házhoz menő elkülönített, szelektív hulladékgyűjtés útján.

(3) Az ingatlantulajdonos jogosult eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésének, melyhez térítésmentesen igénybe veheti a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is.

(4) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedények szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi. A Közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is jogosult.

(5) A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelöléssel kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el.

(6) A hulladékgyűjtő szigetekre a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd hulladékot vinni tilos.

(7) Az Önkormányzat a települési hulladék elkülönítetten történő gyűjtésével kapcsolatos döntés meghozatala előtt közmeghallgatást tarthat.

(8) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a - a hulladékgyűjtő szigetek építési engedélyében jóváhagyott helyszínrajzoknak megfelelően - a város közigazgatási területén, az alábbi helyszíneken helyezkednek el:

a) Sárbogárd 492 hrsz Attila utca

b) Sárbogárd 690/33 hrsz Ady ltp

c) Sárbogárd 770/3 hrsz Árpád ltp

d) Sárbogárd 968/3 hrsz Barátság ltp

e) Sárbogárd 1216 hrsz Tüzér utca, üveg hulladék gyűjtőpont

f) Sárbogárd 4835/3 hrsz Gesztenyesor

g) Pusztaegres 257 hrsz Köztársaság tér

(9) Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon (pld: az ingatlan tulajdonosaihoz írásban eljuttatott tájékoztató útján), köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost a hulladék szelektív, elkülönített gyűjtésével kapcsolatosan a gyűjtés és elszállítás időpontjáról (ütemterv alapján), a gyűjtés és elszállítás lebonyolításának részletes feltételeiről.

(10) Az új szelektív hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell elhelyezni, hogy azok elérhető közelségben legyenek a lakosság számára, és könnyen megközelíthetőek legyenek töltés és ürítés szempontjából is, de a szelektív hulladékgyűjtő szigetek közelében élőket ne zavarják.

(11) A települési szilárd kommunális hulladék elszállításának gyakorisága a hulladék típusa, jellege, fajtája szerint:

- hetente 1 alkalommal történő kommunális hulladékgyűjtés és szállítás,

- évi 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés és szállítás,

- évi 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás,

- évi 1 alkalommal házhoz menő lomtalanítás,

amely szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 15. § (8) bekezdés szerinti részletes tájékoztatást a Közszolgáltató és az ügyfélszolgálat ellátásáért felelős köteles az ingatlantulajdonos részére megadni.

(12) Amennyiben bármely szelektív hulladékgyűjtő sziget a jogszabályokban történő változások miatt megszüntetésre kerül, úgy az önkormányzat és a közszolgáltató közösen megtartott helyszíni bejárás során dönt arról, hogy a megszüntetendő szelektív hulladékgyűjtő sziget hol, milyen formában kerüljön megszüntetésre, átalakításra, továbbá helyette mekkora befogadóképességű, pld: üveg hulladék gyűjtőpont kerüljön kialakításra.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

15. § (1)4 Magánszemély díjfizetési kötelezettségét – a magánszemély Sárbogárd Város Polgármesteréhez benyújtott kérelmére – a polgármester átruházott hatáskörben eljárva a tárgyévben 50%-ban átvállalhatja, ha az ingatlan tulajdonos – használó, bérlő – a 70. életévét betöltötte, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el szociális vetítési alap másfélszeresét.

(2) A közszolgáltatási díj átvállalásáról a polgármester határozattal dönt, mely határozatot meg kell küldeni az érintetteknek, és egyidejűleg intézkedni kell a díjnak a Koordináló szerv javára történő átutalásáról.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a) b) pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amely a 60 litert nem haladja meg. Ezen jogosultság igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező az Önkormányzat által kiadott igazolás útján bizonyítsa a közszolgáltató részére a lakóingatlan egyedüli és életvitelszerű használatának tényét.

(4) A Rendelet 16. § (1), (2) bekezdésében szabályozott díjfizetési kötelezettség 50%-os átvállalása és a (3) bekezdésben szabályozott kedvezményes közszolgáltatási díj együttesen nem illeti meg a kérelmezőket.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

16. § (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

III. Fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

17. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről

a) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy

b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi hatóság által igazoltan - környezeti szempontból a Ht. 31. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi hatóság eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni.

IV. Fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

18. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Ht. 31. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén, pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét és az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.

19. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót, vagy a Közszolgáltatói alvállalkozót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató, illetve a Közszolgáltatói alvállalkozó a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és megjelölt összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlantulajdonos a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

20. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) Főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

21. § (1) A jelen rendelet 3. § 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a Ht.-ben meghatározottak szerint - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 38/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Sárbogárd város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik az alábbi települések önkormányzataival:

SÁRBOGÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Együttműködés

Alap Község

7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.

Alsószentiván Község

7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.

Cece Nagyközség

7013 Cece, Deák F. u. 15.

Dég Község

8135 Dég, Kossuth L. u. 17.

Igar Község

7015 Igar, Fő u. 1.

Káloz Község

8124 Káloz, Bajcsy Zs. u. 3.

Lajoskomárom Nagyközség

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Mezőkomárom Község

9137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.

Mezőszilas Község

7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

Sáregres Község

7014 Sáregres, Kossuth L. u. 10.

Sárkeresztúr Község

8126 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Sárszentágota Község

8126 Sárszentágota, Május 1 u. 1.

Simontornya Város

7081 Simontornya, Szent I.király u.1

Szabadhídvég Község

8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.

Vajta Község

7041 Vajta, Szabadság tér 1.

2. melléklet5

A települési szilárd hulladék elszállítása Sárbogárd város közigazgatási területén az alábbi rendben és ütemezésben történik:

1. Heti sűrűségi ürítés egész évben (Tömblakások)

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Ady lakótelep

1100 literes edényzetei

Ady E. 128. tömblakás

1100 literes edényzetei

Ady Endre u. 162,

1100 literes edényzetei

Mikes köz

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Barátság lakótelep

1100 literes edényzetei

MÁV lakótelep

1100 literes edényzetei

ABC feletti lakások

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

József A. lakótelep

1100 literes edényzetei

Árpád lakótelep

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Ady Endre lakótelep

1100 literes edényzetei

2. Heti sűrűségi ürítés egész évben (Ingatlanok)

Szerda

6.00-19.00
óra között

Sárbogárd teljes területén
Sárszentmiklós teljes területén
Töbörzsök teljes területén
Rétszilas
Pusztaegres
Őrspuszta
Sárhatvan
Nagyhörcsök
Kislók

3. Újrahasznosítható csomagolási hulladék

Kéthetente keddi nap

6.00-19.00
óra között

Sárbogárd teljes területén
Sárszentmiklós teljes területén
Töbörzsök teljes területén
Rétszilas
Pusztaegres
Őrspuszta
Sárhatvan
Nagyhörcsök
Kislók

3. melléklet

Bejelentés hulladékszállítási közszolgáltatási igénybevételi kötelezettség keletkezéséről

SÁRBOGÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

BEJELENTÉS

Az ingatlantulajdonos(ok) adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Az ingatlan címe:
Levelezési cím:
Háztartások száma (társasházak esetén):
Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:
Az ingatlan használatba vételének időpontja:
Sárbogárd, év hó nap
ingatlantulajdonos(ok)
1

A 4/A. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 4/B. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 9. § (2) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 15. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.