Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 02

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közművelődési alapszolgáltatások köre

1. § Az Önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2. A közösségi színtér

2. § (1) [1] [2] Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében – kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító – Művelődési Ház közösségi színtér elnevezéssel közösségi színteret tart fenn és működtet a 3922 Taktaharkány, Béke utca 21. alatti ingatlanban.

(2)1 Az Önkormányzat a következő – a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító – integrált közösségi és szolgáltató tereket tartja fenn és működteti:

a) Könyvtár közösségi színtér (könyvtári, információs és közösségi hely) elnevezésű könyvtári szolgáltató hely a 3922 Taktaharkány, Béke utca 21. alatti ingatlanban,

b) Tájház közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Béke utca 24. alatti ingatlanban,

c)2 Népi Kézműves Alkotóház közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Béke utca 9. alatti ingatlanban,

d)3 Vadászház közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 55. alatti ingatlanban,

e)4 Kultúrsarok közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Béke utca 21/A. alatti ingatlanban,

f)5 Felnőttképzési Központ közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Magtár utca 26. alatti ingatlanban,

g)6 Ifjúsági Klub közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Magtár utca 26. alatti ingatlanban.

3. A közművelődési célok

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani törekszik Taktaharkány polgárainak jogát, hogy:

a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, közösségi művelődési jogaikat érvényesítsék, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) a nemzeti és egyházi ünnepek, emléknapok méltó megünneplését,

b) Taktaharkány hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek védelmét,

c) a polgárok időszerű kikapcsolódásának hatékony megszervezését,

d) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,

e) az időskorú polgárok közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,

f) a nemzetiségi kulturális értékek megismertetését, a helyben élő nemzetiség hagyományainak gondozását,

g) kimagasló művészeti értéket képviselő rendezvények támogatását,

h) kapcsolat kiépítését a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és szorgalmazza a civil szervezetek, az öntevékeny körök, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.

4. A közművelődési feladatok meghatározása

4. § Az Önkormányzat a település kulturális hagyományainak és polgárai művelődési szükségleteinek megfelelően a következő közművelődési feladatokat látja el:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, ezen belül

aa) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása,

ab) közreműködés táborok, kirándulások szervezésében,

ac) az ifjúság iskolarendszeren kívüli hasznos tevékenységének támogatása.

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, ezen belül

ba) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása,

bb) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeivel, hagyományaival, a helyi művelődési szokásokkal foglalkozó civil szervezetek, öntevékeny körök támogatása, különös tekintettel az énekművek, kézimunka-kultúra, tánckultúra, mezőgazdasági kultúra és egyéb területekre,

bc) az épített és természeti környezet, a kulturális örökség helyi védelmének elősegítése,

bd) települési értéktár létrehozása.

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, ezen belül

ca) mindhárom nemzeti ünnep, az egyházi ünnepek – így különösen advent és karácsony – megünneplése és emléknapokról – így különösen a Magyar Hősök Emlékünnepe, a Nemzeti Összetartozás Napja, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, II. Rákóczi Ferenc újratemetése, aradi vértanúk kivégzésének napja – történő megemlékezés,

cb) a nemzeti önazonosságot és a helyi összetartozást erősítő rendezvények – így különösen a munka ünnepe, falunap, vagy helyi jelentőségű fesztivál – és előadások szervezése,

cc) a településen élő nemzetiség hozzásegítése kultúrájának gyakorlásához, népszerűsítéséhez,

cd) a településen élő sajátos csoportok, a gyerekek és fiatalok, valamint az időskorúak napjainak – így különösen gyermeknap, idősek világnapja – megünneplése,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, ezen belül a helyben és a térségben működő kulturális civil szervezetek, öntevékeny körök számára lehetőség biztosítása bemutatkozásra, települési rendezvényeken való fellépésre, kiállításra,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, ezen belül

ec) a szükséges információk biztosítása,

ed) testvértelepülési kapcsolatok építése és fenntartása,

ee) az egyházközségek testvérgyülekezeti kapcsolatainak támogatása,

ef) részvétel más települések versenyein, fesztiváljain,

eg) a kulturális civil szervezetek és öntevékeny körök hozzásegítése más településeken való bemutatkozásra, fellépésre, kiállításra,

f) a különböző – elsősorban keresztény alapokon nyugvó – kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, ezen belül

ga) a közösségi színterek, így különösen a Művelődési Ház, a rendezvények megtartására alkalmas parkok fenntartása, fejlesztése, infrastruktúrájának bővítése,

gb) együttműködés a településen működő köznevelési intézményekkel,

gc) együttműködés a településen működő, a szabadidő hasznos eltöltéséhez hozzájáruló szervetekkel, így különösen sportegyesülettel, horgász egyesülettel, vadásztársasággal, lövészklubbal, közreműködés rendezvényeik megszervezésében, azokhoz helyszín biztosításában,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, ezen belül a művelődés területén pályázati források igénybevétele, erre a településen működő civil szervezetek ösztönzése,

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmények bevonása a közművelődési tevékenységbe, így különösen programok szervezésébe és helyszín biztosításába.

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatások biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben rögzített feladatok vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat a pénzügyi lehetőségek függvényében.

6. Közművelődési tevékenységet is végző szervezetek

6. § (1) Az Önkormányzat elismeri a településen működő civil szervezetek, öntevékeny körök munkáját, a közművelődés területén számít együttműködésükre műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése terén.

(2) Az Önkormányzat elismeri a településen működő köznevelési intézmények közművelődést segítő munkáját.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenységről szóló 10/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet.

Taktaharkány, 2018. június 25.
Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula
polgármester jegyző
1

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés e) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdés g) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.