Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2018. 05. 17- 2018. 12. 31

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első rész

Általános szabályok


 1. §
 1. E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Balatonmáriafürdő község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.


 1. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyének, időpontjának és körülményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bizonyítékok csatolását.


 1. A közigazgatási hatósági eljárás
 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül indítható.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


9. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható.

Második rész

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


 1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások


 1. §
 1. Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


2. Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások


3. §

(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4)Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások


4. §

(1) Aki

 1. a zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, vagy a külön önkormányzati rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe;
 2. a közhasználatú zöldfelületen a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenes használja, vagy tönkre teszi;
 3. a közhasználatú zöldterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza;
 4. a közhasználatú zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
 5. a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélküli kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását;
 6. a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
 7. a közhasználatú zöldfelületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) –végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 8. a beépített építési telkek területének legalább a helyi építési szabályzatban meghatározott részén zöldfelületet nem alakít ki és azt nem tartja fent;
 9. tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás, közterület-felbontási engedély nélkül használja belterületen a közterületet:

ja) a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez;

jb) közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén;

jc) útcsatlakozás létesítésekor;

jd) kapubejáró kivitelezése esetén 4 m-es kapubejáró szélesség felett

je) telephelyre utaló reklámtábla  elhelyezése esetén;

 1. a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban, közterület-felbontási engedélyben előírtakat nem tartja be;
 2. aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt, a vendéglátó-ipari előkertet, kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

4. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások


5.§ (1) Aki 

a) közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően használ, vesz igénybe;

b) közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével,  a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe;

c) a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik;

d) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;

e) nem tartja be a vendéglátó ipari üzleti előkert létesítésére vonatkozó a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat;

f) a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;

g) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásával, közterület-felbontási engedélyével,

h) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen;

i) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen;

j) roncsjárművet és járműkarosszériát tárol magántulajdonú ingatlanon;

k) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti;

l) olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, rezgésterhelést okoz, és az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket;

m) A község bel- és külterületén szállásférőhelyet  ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy járműben elhelyezett,  vagy kézben tartott hirdetőeszközzel reklámoz, és erre utaló tevékenységet folytat,

n) közterületen tüzelőanyagot, vagy egyéb ömlesztett anyagot hozzájárulás nélkül az ingatlan előtt május 15-től szeptember 15-ig  3 napon túl, vagy szeptember 14. és május 14. között  14 napon túl tárol,

o) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, vagy közúti forgalomban résztvevő  3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjárművet, pótkocsit, lakókocsit és utánfutót közterületen tárol 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

5. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások


6.§ (1) Aki

 1. a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezésérő szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe;
 2. a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a  települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi;
 3. a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és az szétszórja;
 4. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja;
 5. a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el;
 6. hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki;
 7. a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben helyezi el;
 8. a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu), a gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét;
 9. háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi el;
 10. az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik;
 11. lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor;
 12. az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyezi ki az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában a közterületre a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és egyéb lomokat;
 13. a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem gondoskodik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

6. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások


7.§ (1) Aki

 1. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése);
 2. ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal (május 1-ig, május 25-ig, június 15-ig, július 10-ig, augusztus 5-ig, szeptember 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 3. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget meghaladó meredek rézsű kivételével május 1-je és szeptember 5-e között a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 4. az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, az útárok tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja;
 5. közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, firkál;
 6. állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével helyez el;
 7. az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetét reggel 8 óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja;
 8. avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a köztisztaságról szóló helyi önkormányzati rendeletben meg nem engedett módon helyezi el;
 9. a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon május 1. és szeptember 30. között éget,
 10.  kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet május 1. – szeptember 1. között:

ja) munkanapokon  és szombaton nem 9.00 – 12.00 és nem 16.00 – 21.00 óra között végez

jb) vasárnap és ünnepnapokon végez, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

7. Állattartással kapcsolatos magatartások


 1. § (1) Aki
 1. az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
 2. az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit nem tartja be;
 3. az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik;
 4. a Balatonban és a Balatonba befolyó vízgyűjtők területéről befolyó vizek belterületi szakaszán állatot fürdet;
 5. aki a község külterületén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja;
 6. a település külterületén, zártkertben az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

8. Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások


9. §.(1) Aki

 1. a hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során - ideiglenesen elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével –nem a vonatkozó hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el;
 2. a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként nem gondoskodik;
 3. hirdető-berendezést helyez el

ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,

cb) közterületen álló fákon, padokon,

cd) emlékműveken,

ce) közterületen lévő közmű-tárgyakon,

cf) játszótéri berendezéseken,

 1. a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki
 2.  közterületeken szórólapos reklámtevékenységet végez, akár kézbe adott, akár járművekre elhelyezett formában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

9. Temető használatával kapcsolatos magatartások


10. §.(1)Aki

 1. a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít;
 2. A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz;
 3. a  köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez;
 4. a temetőben a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül végez – kivéve a sírgondozást - munkát;
 5.  a munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozza, szükség esetén a munkavégzést nem függeszti fel;
 6. a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi;
 7.  a temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron és egyéb járművön közlekedik, a temető üzemeltetője e rendelkezés alól kivételes esetben (pl.: építési anyag be – és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása, stb.) felmentést adhat;
 8. a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivétel ez alól a sírhelyek gondozása céljából történő víz-vételezés;
 9. a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be.
 10. a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el.
 11. a temető területén éget;
 12. a temető területére – a segítő kutya kivételével – állatot visz.
 13. a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi, áthelyezi vagy eltávolítja.
 14. a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez,
 15. a temetőkről szóló helyi rendeletben meghatározott sírhelyre, építésre vonatkozó előírásokat nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

10. Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások


11. §.(1)Aki

 1.  a  védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja;
 2.  közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátort, lakókocsit helyez el,
 3. büfé kocsit, lakókocsit, sátort, sátorgarázst, lakó-, iroda-, tároló és szállítókonténert építési szabályzatban engedélyezettől eltérően helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható


Harmadik rész


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.§

 1. Ez a rendelet 2018. május 17. napján lép hatályba.
 2. Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.
 3. Hatályát veszti
 1. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet
 2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 8.§-a.Galácz György                                  Mestyán Valéria

polgármester                                címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 15-én a hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel, honlapra feltöltéssel.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző