Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2021. 12. 01

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2021.12.01.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § Jelen rendelet alkalmazásában

a) pasztell színek: A színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs,

b) művelt telek, terület: Műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án szőlő, gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található.

1/A.1 Hatásköri szabályok

1/A. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

a) a településképi vélemény kiadására,

b) a településképi bejelentési eljárás lefolytatására,

c) a településképi kötelezés kiadására, bírság kiszabására

vonatkozó hatásköreit.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

2. § (1) A helyi értékvédelem feladata különösen:

a) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes:

aa) településkarakter, településszerkezetek,

ab) épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények, építményhez tartozó földrészlet és annak jellegzetes növényzete,

ac) településkép, utcaképek és látványok,

ad) műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, utcabútorok, továbbiakban együtt védett értékek – körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletével a megóvandó épített értékeit helyi védelem alá helyezi. A helyi védett értékek jegyzékét az 1.-es melléklet tartalmazza.

3. § (1) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület e rendelettel, és annak módosításával dönt.

(2) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy hivatalból az önkormányzat kezdeményezheti, továbbá a településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány is javaslatot tehet.

(3) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),

c) a védelem indoklását

(4) A védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelem alól törlendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),

c) a védelem megszüntetésének okait,

d) a védelem megszüntetését alátámasztó szakmai véleményt.

(5) A védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül;

b) a védett terület, érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette;

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg;

d) a védett érték országos műemléki védettséget kap. A helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

4. § (1) A helyi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész gondoskodik.

(2) Amennyiben az értékvizsgálat, vagy védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény nem a településrendezési terv részeként, hanem önálló munkarészként készül, ahhoz csatolni kell a döntést előkészítő települési főépítész szakmai véleményét.

(3) A döntés előkészítése során - a Képviselő-testületi döntés segítéséhez - beszerezhető még az érdekeltek (érintett ingatlanok tulajdonosai, érintett helyi, szakmai, társadalmi szervek, egyesülések) álláspontja.

(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.

5. § (1) A helyi védelem elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az illetékes Földhivatalt,

b) az illetékes építésügyi hatóságot,

(2) A helyi védelem alá helyezés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A helyi védelem megszüntetését követően a védelmet az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző megbízásából a kirendeltség vezető gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

6. § (1) Az egyedi védelem kiterjed

a) a helyi védett épület, építmény védelem tárgyát képező alkotórészére,

b) helyi védett épülethez, illetve építményhez tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemekre,

c) arra a telekre és annak használati módjára is, amelyen a helyi védett épület, építmény áll.

(2) A helyi védelem alatt álló épületek bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások engedélyezhetők. Az épületeken, építményeken végzett bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi nyilvántartó lap iránymutatásai szerint kell eljárni.

(3) A helyi védelem alatt álló építmények helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél

a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;

b) az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:

ba) a homlokzat felületképzését;

bb) a homlokzat díszítő elemeit;

bc) a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezete, az ablakok osztását;

bd) a tornácok kialakítását;

be) a lábazatot, a lábazati párkányt;

c) az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei –, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők;

d) új parapet-konvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége, parabolaantenna közterületről látható módon nem helyezhető el.

e) Az építmények homlokzatán, kerítésén reklám nem helyezhető el.

(4) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(5) Helyi egyedi védett épület bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület, épületrész bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

7. § Helyi védelem alatt álló műtárgyak, keresztek, emlékek felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.

8. § (1) A védelem alatt álló értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

(2) A védelem alatt álló értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

9. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

a) megnevezését, jelenlegi és egykori rendeltetését,

b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

c) tulajdonos, kezelő, (bérlő) nevét, címét,

d) helyszínrajzát,

e) fotódokumentációját,

f) minden a védelem alá helyezés során keletkezett ügyiratot,

g) annak leírását, hogy mitől védett a védett érték vagy annak egy része,

h) a védelem alapjául szolgáló értékvédelmi javaslatot, örökségvédelmi nyilvántartó lapot,

i) az eredeti tervdokumentáció másolatát – ha ez rendelkezésre áll,

j) a védett érték felmérési terveit – amennyiben ezek beszerezhetők, illetve előállíthatók,

k) minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. (pl. védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek másolatát).

(3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző a települési főépítész (hiányában polgármester) közreműködésével gondoskodik.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

10. § (1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek:

a) Hagyományos településrészek

aa) Kissitke

ab) Nagysitke

ac) Zártkertek: Öreg hegy, Hercseg hegy

b) átalakuló településrészek

ba) Faluköz

bb) Vadkert utca

(2) A településképi szempontból meghatározó belterületek térképi lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A településképi szempontból meghatározó külterületek térképi lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

4. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

11. § (1) A hagyományos településrészeken az épületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullámlemez és trapézlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.

(2) A tetőfedő anyagok közül a rikító színűek (pl. élénk fényes kék, lila, zöld stb.) nem, helyette a vörös, barna, antracit árnyalatai alkalmazandók.

(3) A hagyományos településrészeken lakóépületek csak magas tetővel építhetők, tetőhajlás 37-42°. Lapostető nem létesíthető.

(4) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult állapotához igazodjon. A heterogén tömegformálás miatt egyedi követelményt, a hagyományos településrészek kivételével, nem állapít meg a szabályzat.

(5) A hagyományos településrészeken az épület utcai homlokvonalán, és attól 5 m-es mélységben legfeljebb 8 m-es épületszélesség alkalmazható. Épületszélességi korlát nem vonatkozik arra az esetre, ha a szomszédos telkeken kialakult telepítés szerint utcával párhuzamos gerincű épületek találhatók.

(6) E rendelet a homlokzatok kialakítására a településrész heterogén megjelenése miatt nem állapít meg egyedi követelményt a homlokzatok színezésének kivételével. A környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját.

(7) A homlokzatokon pasztellszínek alkalmazhatók.

(8) A meglévő épületek bővítése, átalakítása során az új épületrésznek a meglevő épülethez kell illeszkednie. Kivéve akkor, ha a meglevő épület is átalakításra, felújításra kerül. Ekkor egységes építészeti kialakítással kell a homlokzatot kialakítani.

(9) A telepítendő növényfajok kiválasztásakor a honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell telepíteni olyan fajok kiválasztásával, amelyek megfelelnek a termőhelyi feltételeknek, életképesek, összhangban vannak az adott területnek és környezetének funkcióival.

5. A sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

12. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

a) településképi szempontból meghatározó területek,

b) temető területe,

c) régészeti lelőhelyek területe.

(2) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el, kivéve, ha az a település teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges és más területen nem biztosítható.

(3) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás- szabályozó stb.) takartan, közterület látványát nem rontó megjelenéssel helyezendők el.

(4) Természetvédelemmel érintett területeken - amennyiben műszakilag lehetséges - az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.

13. § (1) Belterület már beépített területén, külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti villamos energia hálózat rekonstrukciója során, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is településképi szempontból meghatározó területen, a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos energia ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti vezetésűek

a) villamos energia hálózati rekonstrukció,

b) közvilágítási hálózati rekonstrukció

során a vezetékeket a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózat csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

14. § A belterületen, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a meglevő gyenge- és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Amennyiben a területen nincsen meglévő föld feletti vezetésű villamos energia hálózat, az elektronikus hírközlési hálózatok föld feletti vezetéssel kiépíthetők.

15. § (1) Új antenna telepítésénél 500 m-es körzetben már meglévő antenna előfordulása esetén - ha az nem lakóterületi övezetben fekszik – az antennát azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(2) Belterületi építési övezetek területein antenna csak meglévő építményre telepíthető.

6. Az információs berendezésekre és a reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

16. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég és címtáblákat és üzlet feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Az elhelyezhető legnagyobb reklámfelület maximum 1 m2, darabszáma helyrajzi számonként maximum 3 db.

(2) Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag a település beépítésre szánt területének közterületén, köztulajdonban álló ingatlanokon, kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

(3) A település területén óriásplakát, építési reklámháló, fényreklám, zajreklám nem helyezhető el.

(4) A reklámok közterületen és magánterületen történő elhelyezését szabályozó jogszabályokban meghatározott tilalmak és rendelkezések alól az önkormányzat polgármestere felmentést adhat az alábbi feltételek esetén:

a) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges, és

b) legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra történik a reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése.

(5) Természetvédelemmel érintett területeken reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.

(6) A község közterületein reklámhordozó 11x11x200 cm méretű faoszlop tartószerkezeten, 110x120 fa alapú hirdetőfelületen, piros bitumenes zsindellyel ellátott nyeregtető lefedéssel készült eszközön helyezhető el.

7. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

17. § (1) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad létesíteni.

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.

V. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

8. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

18. § (1) Szakmai konzultáció a munka megkezdése előtt legalább egyszer kötelező: a hagyományos településrészek területén

a) új főépület építése

b) meglévő épület átalakítása, bővítése,

c) meglévő főépület bontása

d) új cégér, reklámhordozó elhelyezés eseteiben.

(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott kérelemre indul. A tájékoztatást és konzultációt a kérelem beérkezése után 8 napon belül biztosítani kell. Amennyiben a kérelem melléklete tervet is tartalmaz, úgy azt a polgármester záradékkal látja el.

9. Településképi véleményezési eljárás

19. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a meglévő és új építményekre vonatkozó építésre, bővítésre, településképet érintő átalakításra irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz.

(2) A kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt példányszámú tervdokumentáció további egy sorozatát, továbbá az alábbiakat:

a) a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját,

b) az anyaghasználatra, színezésre és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,

c) a munkák által érintett építményrészek, ornamentális és figurális díszítések, belső dekoratív falfestések, és a környezet jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját,

d) a zöldterületet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és növényjegyzéket, valamint a kialakításra vonatkozó kertépítészeti tervet.

(3) A polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai álláspontjára alapozva alakítja ki.

10. Településképi bejelentési eljárás

20. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseink végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti reklám és reklámhordozó elhelyezése esetében.

(2) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott bejelentésre indul.

(3) A bejelentéshez a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell mellékelni:

a) műszaki leírást,

b) helyszínrajzot,

c) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

d) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot,

e) látványtervet vagy fotómontázst,

f) fotódokumentációt.

21. § (1) A polgármester a 20. § szerinti tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről hatósági határozat megküldésével értesíti, ha a

a) bejelentés megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben, a településkép védelméről szóló törvényben, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt követelményeknek,

b) a tervezett tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek.

(2) A polgármester megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését – a tiltás indokainak ismertetése mellett – és figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A 20. § szerinti tevékenység megkezdésére nyitva álló határidő a bejelentés tudomásul vételétől számított3 év.

11. Településképi kötelezési eljárás

22. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

a) településképi szempontok érvényesítése érdekében, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az építési tevékenységek esetében a rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette,

b) amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység esetében településképi bejelentési eljárás lefolytatását elmulasztotta,

c) amennyiben a bejelentő a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltakat megszegte.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontok elkövetője első alkalommal történő elkövetés esetén, figyelmeztetésben részesíthető, a jogsértő állapot megszüntetésére és az az érintett építmény, építményrész felújítására, átalakítására, elbontására való kötelezés mellett, határidő megjelölésével.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott kötelezésben foglalt határidő eredménytelenül telt el, a kötelezettel szemben 10.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki, a jogsértő állapot megszüntetésére és az az érintett építmény, építményrész felújítására, átalakítására, elbontására való egyidejű kötelezés mellett, új határidő megjelölésével.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Hatálybalépés

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 16/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

- Régi temetőben lévő kőkereszt 396. hrsz.
- Új temetőben lévő kőkereszt 689. hrsz.
- Öreghegyen lévő kőkereszt 1641 hrsz.
- Hercseg hegyen lévő kőkereszt 1141. hrsz.
- Kálvária dombon lévő kőkereszt 0232 hrsz.
- Kossuth Lajos utcában lévő kőkereszt 171 hrsz.
- Petőfi Sándor utcai (Szent János domb) Nepomuki Szent János szobor 25 hrsz.
- Temető előtti emlékpark és építményei 399 hrsz.
- Régi temető sírkövei 396. hrsz.
- Fakereszt kőkupolás épületben 1147 hrsz
- Kalaposkút 0204 hrsz
-Sitke. Petőfl u. 29. 33 hrsz alatti épület utcafronti homlokzat és utcafronti épületrész tetőszerkezet
1

Az 1/A. alcímet (1/A. §) a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.