Cegléd Város Önkormányzata 17/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2018. 09. 01 - 2018. 09. 30

Cegléd Város Önkormányzata

 17/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról


Cegléd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (8) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Önkormányzati fenntartású óvodában és állami fenntartású köznevelési intézményben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai a következők:


a) 4-6 éves korosztály esetében:

   aa) reggeli 132,00- Ft/fő/nap

   ab) tízórai 78,00- Ft/fő/nap

   ac) ebéd 212,00- Ft/fő/nap

   ad) uzsonna 78,00- Ft/fő/nap

   ae) vacsora 216,00 Ft /fő nap


b) 7-14 éves korosztály esetében:

   ba) reggeli 180,00- Ft/fő/nap

   bb) tízórai 110,00- Ft/fő/nap

   bc) ebéd 335,00- Ft/fő/nap

   bd) uzsonna 110,00- Ft/fő/nap

   be) vacsora 264,00 Ft /fő nap


c) 15-18 éves korosztály

ca) reggeli 228,00- Ft/fő/nap

cb) tízórai 132,00- Ft/fő/nap

cc) ebéd 366,00- Ft/fő/nap

cd) uzsonna 132,00- Ft/fő/nap

ce) vacsora 312,00 Ft /fő nap


2. § Az 1. §-ban megállapított térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.


3. § Az e rendelet alapján megállapított személyi térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.


4.§ (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

     (2) Hatályát veszti az Önkormányzat által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési – oktatási intézményben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.

   (3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján hét napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                                Takáts László sk.

   címzetes főjegyző                                                                                                       polgármester