Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2018. 07. 01 - 2018. 08. 31

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás - Dég Község Önkormányzata, Enying Város Önkormányzata, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Szabadhídvég Község Önkormányzata - (a továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Társulás területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatai az irányadóak.

(4) E rendeletet az Szt. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

2. § (1) A Társulás fenntartásában működő Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni:

a) idősek tartós bentlakásos ellátása,

b) idősek nappali ellátása,

c) étkeztetés,

d) házi segítségnyújtás.

(2) Az Szt. értelmében a Társulás térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és családsegítést.

3. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként:

a) 8130 Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben bruttó 2 900 forint ellátási naponként, azaz bruttó 87 000 forint havonta,

b) 8130 Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben bruttó 3 300 forint ellátási naponként, azaz bruttó 99 000 forint havonta.

4. § (1) Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 200 forint.

(2) Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás és étkezés igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 780 forint.

(3) A személyi térítési díjat az 1. melléklet alapján az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) állapítja meg.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

5. § (1) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként helyszínen történő fogyasztással:

a) Enyingen 580 forint,

b) Dégen 550 forint,

c) Lajoskomáromban 690 forint,

d) Lepsényben 365 forint,

e) Mezőkomáromban 550 forint,

f) Mezőszentgyörgyön 550 forint,

g) Szabadhídvégen 450 forint.

(2) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként az igénybevétel helyére történő szállítással:

  1. Enyingen 660 forint,
  2. Dégen 630 forint,
  3. Lajoskomáromban 770 forint,
  4. Lepsényben 365 forint,
  5. Mezőkomáromban 630 forint,
  6. Mezőszentgyörgyön 630 forint.
  7. Szabadhídvégen 530 forint.

(3) A személyi térítési díjat az 2. melléklet alapján az intézményvezető állapítja meg.

(4) Ha az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személy után lehet megállapítani.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

6. § (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás bruttó intézményi térítési díja 200 forint gondozási óránként.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható szociális segítés bruttó intézményi térítési díja 200 forint gondozási óránként.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

7. § (1) A térítési díjakat a kötelezettnek tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni, figyelembe véve a kerekítés szabályait.

(2) A térítési díj fizetésre kötelezett átmeneti fizetési nehézség esetén az elmaradt térítési díj részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kérelem elbírálása során az intézményvezető vizsgálni köteles a kérelmező jövedelmei, vagyoni helyzetét.

8. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete.

                  Viplak Tibor s. k.                                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 

                   polgármester                                                                                   jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. június 21. – 26. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.


Enying, 2018. június 29.


Kihirdetve: 2018. június 29.Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.

jegyző