Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete

Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 25- 2021. 08. 13

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre építésügyi hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Étv, a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)sz. Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) alapján kell eljárni, és az illeszkedési szabályokat kell alkalmazni.”

2. § A R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Melléképítmények az OTÉK 1. mellékletének melléképítményekre vonatkozó pontjában felsoroltak közül az alábbiak építhetők:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) önálló épülettől külön kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) folyadék és gáztároló,

g) szabadon álló, legfeljebb 5 méter magas zászlótartó oszlop.

3. § (1) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabályozási terven a terület jele: „Vt”. A szabályozási terven Vt1-Vt8 jelű övezetek jelöltek. A beépítési mód meghatározását, a legnagyobb építmény magasságot, a beépítettség mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Építmény
magasság
max. m

Beépítettség
max
%

Legkisebb
telekméret
m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Vt1

SZK

6,0

40

600

K

K

Vt2

SZK

6,0

40

500

K

K

Vt3

SZK

7,5 K

30

3000

K

K

Vt4

SZK

5,0

30

700

K

K

Vt5

ZK

7,5

50

400

K

K

Vt6

ZK

4,5

50

180

K

K

Vt7

Z

5,0

40

350

15

20

Vt8

SZ

12,5

45

3000

30

80

(2) A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 10 %-a, kivétel ez alól a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv határa és a Balaton jogi partvonala közötti zöldterületek, ahol a legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 30%-a.

(3) A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településközpont vegyes területen (Vt) több különálló épület is elhelyezhető. Lakóépületen kívül a területen még elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, kivételesen elhelyezhető a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti építmény az OTÉK kivételesen elhelyezhető építményekre vonatkozó általános előírásának a figyelembe vételével. A területen elhelyezhető 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek garázsa és önálló parkoló területe.”

(4) A R. 9. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Vt8 építési övezetben a szintterületi mutató értéke 1,4 amely érték 0,25-al növelhető terepszint alatti gépjárműparkolóval kialakított épületek létesítése esetén.

4. § A R. az alábbi 29/A. §-al egészül ki:

„29/A. §

  • 1. Szintterületi mutató: A telken elhelyezhető épületek összes szintterületének és a telek területének hányadosa.”

5. § A R. 4. mellékletét képező SZT1 és SZT2 jelű szabályozási tervlap Dohány utcával, a Balaton jogi partvonalával, a Viola utcával, a Rákóczi Ferenc utcával és az Ady Endre utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.

6. § E rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlését követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.