Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30 - 2018. 11. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól a következőket rendeli el.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló

21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 21/2013. (V.31.) önk. rendelet) 11. § - Utcai kéregetés és prostitúció megjelölésű szakasza - helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Prostitúció

11. § Keszthely város védett és korlátozás alatt álló közterületein tilos prostitúciós tevékenyéget folytatni.”


 1. § A 21/2013. (V.31.) önk. rendelet 15. § (1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


15. § (1) Keszthely város közigazgatási területén tilos


b.) a kihelyezett névtáblákat a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítani.”


 1. § A 21/2013. (V.31.) önk. rendelet 17. § (2) e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Tilos

e.) állatot élelmiszer raktárba, köznevelési-, egészségügyi-, kulturális intézmény, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény területére, bölcsődébe bevinni, beengedni, illetve ott tartani.”


 1. § A 21/2013. (V.31.) önk. rendelet 18. § (1) j.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„18.§ (1) Tilos


j.) a temető területén az üzemeltetőn kívül – a sír felületét kivéve – fát, cserjét vagy egyéb növényt ültetni,”


 1. § A 21/2013. (V.31.) önk. rendelet 21. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„21. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó személlyel szemben – a 3.§ (1)-(2) bekezdései, a 10.§ és a 11.§ (2) bekezdése, a 17.§ rendelkezései kivételével – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti mértékig és módon közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személlyel szemben – a 3.§ (1)-(2) bekezdései, a 10.§ és a 11.§ (2) bekezdése, a 17.§ rendelkezései kivételével – magasabb rendű jogszabály által nem szabályozott esetekben a közterület-felügyelő a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti mértékig és módon helyszíni bírságot szabhat ki.”


 1. § Hatályát veszti a 21/2013. (V.31.) önk. rendelet
 1. 4. § a.)-b.) pontja,
 2. 5. § a.) pontja,
 3. 8. § a.) pontja,
 4. 9. § (1) bekezdés b.) pontja,
 5. 9. § (2) bekezdése,
 6. 9. § (3) bekezdése,
 7. 13. § (1) bekezdése,
 8. 14. § -a
 9. 15. § (1) bekezdés b.) pontja,
 10. 16. § (1) bekezdés b.) pontja,
 11. 16. § (2) bekezdésében a „köteles gondoskodni továbbá a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint a gyűjtőedények környezetének tisztán tartásáról” szövegrész.
 12. 17. § (1) bekezdés a.) pontja
 13. 17. § (1) bekezdés c.)-d.) pontja
 14. 18. § (1) bekezdés l.) pontjában a „vagy rongálni” szövegrész. 1. A köztisztaságról szóló 46/2004. (XII.20.)

önkormányzati rendelet módosítása


 1. § Hatályát veszti a köztisztaságról szóló 46/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 46/2004. (XII.20.) önk. rendelet)
 1. 7. § (2) b.) – c.) pontja,
 2. 7. § (3) – (4) bekezdése,
 3. 7. § (6) bekezdése,
 4. 9. § (2) bekezdése,
 5. 11. §.


 1. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának

rendjéről szóló 41/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezése


 1. § Hatályát veszti a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló

41/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet.


 1. A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel

összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló

37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. § (1) Hatályát veszti a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

a.) 1. § (5) bekezdése,

b.) 4.§ (1) bekezdés c.) pontja.

 1. A közterület használatának szabályozásáról szóló

47/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. § (1) A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 47/2013. (XII.13.) önk. rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Közterület-használati díjfizetési kötelezettség elmulasztásával történő közterület-használat vagy túltelepülés, illetve a megengedettnél több állvány kihelyezése esetén a közterület-használó a ténylegesen elfoglalt közterület mértékének figyelembe vételével pótdíjat köteles fizetni.

A pótdíj mértéke: 1. alkalom                  1 havi alapbérleti díjnak megfelelő pótdíj,

                               2. alkalom                  2 havi alapbérleti díjnak megfelelő pótdíj,

                               3. alkalomtól              4 havi alapbérleti díjnak megfelelő pótdíj,

továbbá a 3. alkalmat követően az önkormányzat jogosult a közterület-használati szerződés felmondására. Ebben az esetben a felmondástól számított 6 hónapon belül nem köthető újabb közterület-használati szerződés.

Az előfordulások gyakoriságát egy éven belül kell vizsgálni.”


 1. Hatályát veszti a 47/2013. (XII.13.) önk. rendelet
 1. 12. §  (3) bekezdés d.) pontja,
 2. 12. § (3) bekezdés f.) pontjában „Az erre vonatkozó jóváhagyási eljárás során jelen § (3) bekezdés d) pontjában hivatkozott helyi önkormányzati rendeletek előírásait kell alkalmazni.”szövegrész,
 3. 12. § (4) bekezdés b.) pontjában a „Cég- és címtábla, cégér, címfelirat és reklám a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 10/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Reklámrendelet) előírásainak figyelembevételével helyezhető el.” szövegrész,
 4. 12. § (4) c.) pontjában „A Reklámrendelet 5.§ (4) bekezdésének figyelembevételével vállalkozásonként legfeljebb két megállító tábla helyezhető el.” szövegrész. 1. Záró rendelkezések


 1.  § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                   Ruzsics Ferenc                                              Dr. Skoda Lilla

                                    polgármester                                                       aljegyző


Mellékletek