Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2021. 08. 13

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabályozási terven a terület jele: „Vt”. A szabályozási terven Vt1-Vt9 jelű övezetek jelöltek. A beépítési mód meghatározását, a legnagyobb építmény magasságot, a beépítettség mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Építmény
magasság
max. m

Beépítettség
max
%

Legkisebb
telekméret
m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Vt1

SZK

6,0

40

600

K

K

Vt2

SZK

6,0

40

500

K

K

Vt3

SZK

7,5 K

30

3000

K

K

Vt4

SZK

5,0

30

700

K

K

Vt5

ZK

7,5

50

400

K

K

Vt6

ZK

4,5

50

180

K

K

Vt7

Z

5,0

40

350

15

20

Vt8

SZ

12,5

45

3000

30

80

Vt9

SZ

4,5

25

550

K

K

2. § A R 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:

  • „1. melléklet az 5/2012.(III.21.) önkormányzati rendelethez
  • 1. Üdülőszálló Rákóczi u. HRSZ : 209/10
  • 2. Nyaraló Keszeg u. 18 HRSZ : 427

3.Nyaraló Rákóczi u. HRSZ : 411

4.Nyaraló Rákóczi u. 18 HRSZ : 295

  • 5. - - -
  • 6. Lakóház Vilma u 98 HRSZ : 157/2
  • 7. Nyaraló Rákóczi u. 90 HRSZ : 571/1
  • 8. Nyaraló Rákóczi u. 110 HRSZ : 610
  • 9. Nyaraló Rákóczi u. 114 HRSZ : 624
  • 10. Nyaraló Rákóczi u. HRSZ : 413
  • 11. Kereszt Akácfa u. 90. HRSZ : 1504/9

12.Közkút Rákóczi u. 127 HRSZ: 719”

3. § (1) A R. 4. mellékletét képező SZT2 jelű szabályozási tervlap 380 hrsz-ú úttal, a Rákóczi Ferenc utcával, a 373 hrsz-ú úttal és a vasút területével határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.

(2) A R. 4. mellékletét képező SZT1 és SZT2 jelű szabályozási tervlap Dohány utcával, a Balaton jogi partvonalával, a Viola utcával, a Rákóczi Ferenc utcával és az Ady Endre utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.

4. § E rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlését követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

SZT 2/M13 jelű módosított belterületi szabályozási terv kivonata

SZT 2-M13 jelű módosított belterületi szabályozási terv kivonata.pdf

2. melléklet

SZT 1-2/M13 jelű módosított belterületi szabályozási terv kivonata

SZT1-2-M13 jelű módosított belterületi szabályozási terv kivonata.pdf


[1] Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 14. napjával.