Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2018. (III.14.) önkormányzati Rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 03. 15- 2018. 03. 15

Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2018. (III.14.) önkormányzati Rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2018.03.15.

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja

Környezeti adottságok

1. § Mártély község közművelődési feltételeit jelentős mértékben befolyásolja természeti, környezeti, gazdasági adottsága, üdülési, turisztikai lehetősége azáltal, hogy a Tisza holtága közigazgatásilag ugyan nem tartozik Mártély községhez, de azzal egybefüggő egységet alkot. A község falusias jellegű, többnyire előkertes, családi házzal beépített, kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, a falusi-tanyasi turizmus a fejlődés lehetőségét kínálja. A lakosság megélhetését többnyire a mezőgazdasági tevékenység biztosítja.

A rendelet célja, alapelvei

2. § (1) A rendelet célja, hogy Mártély község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Mártély község minden polgárának joga van a község kulturális örökségének megismeréséhez, elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

(3) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat, segítséget kapjon közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében, ehhez színteret kapjon.

(4) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat.

Közművelődési feladatok

3. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatának tekinti:

a) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közösségi színteret nyújtó művelődési otthon – mint Faluház –

b) közművelődési könyvtár működtetését.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek és intézményein keresztül támogatja:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, így:

- mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése,
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi, informatikai tanfolyamok szervezése,
- üdültetés lehetőségét kihasználó táborok szervezése,
b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében:
- településismertető kiállítások szervezése,
- műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
- helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése, helyi értéktár létrehozása
- turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása, az életre hívott Erdei Iskola vendégfogadásának fejlesztése, szélesítése,
c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, így
- községi olvasókör, népdalkör, iskolai színjátszók, fafaragó szakkör, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése,
- önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
d) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
- közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása,
- sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése,
- lakossági fénymásolás, digitalizálás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata, számítógép, internet, telefax használati lehetőségének biztosítása a DJP Ponton keresztül.

A közművelődési feladatok ellátásnak szervezeti keretei, együttműködés

4. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési intézményt működtet, így a Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményegységét: Mártélyi ÁMK - Faluház-könyvtár (6636 Mártély, Fő u. 49.)

(2) Közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezeteket támogat eseti testületi döntések alapján.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt intézményei színterét rendelkezésre bocsátja.

(4) Szükség szerint, esetenként közművelődési megállapodás, társulási szerződés keretében látja el a közművelődési feladatokat.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásban együtt kíván működni:

a) általa fenntartott oktatási intézményekkel

b) községi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezettel,

c) egyházakkal,

d) hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

(6) Az (5) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által el nem látott községi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az önkormányzat közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt.

(8) A közművelődési megállapodás törvényben szabályozott kötelező tartalmi elemein kívül a megállapodás megkötésének helyi feltételeit az 1. számú függelék tartalmazza.

Közművelődési feladatok finanszírozása, térítési díjak

5. § A közművelődési intézmények által biztosított színtér, szolgáltatás, ellátás, szállás, eszközhasználat igénybevételéért fizetendő térítési díjakat az önkormányzat éves költségvetésének mellékletében határozza meg a képviselő-testület, melyre a javaslatot – a felmerülő ráfordítások figyelembe vételéve- a közművelődési intézmény vezetője tesz.

Záró Rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének Közművelődésről szóló 16/2011. (V. 26.) sz. önkormányzati rendelete.