Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrád Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Salgótarjáni Járási Hivatala véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(3) E rendelet alkalmazásában:

a) Citylight formátumú eszköz: olyan reklám közzétételére alkalmas egy- vagy többoldalas, önállóan álló vagy építményre szerelt berendezés, amely nem ragasztott kivitelű, papír vagy fólia alapú, megvilágítás nélküli vagy megvilágított, oldalanként legfeljebb 11 m2 látható felületű reklámot tartalmaz;

b) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklám közzétételére, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;

c) időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla: közterületen az altalajra helyezett mobil berendezés, valamint a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon bonthatóan elhelyezendő tábla formájú eszköz, amely az ismertetni kívánt rendezvény programját, helyszínét tartalmazza, és az elhelyezés időtartalma legfeljebb 30 nap;

d) információs vagy más célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a megállító tábla, a közérdekű molinó, időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla, valamint a CityLight formátumú eszköz;

e) információs vitrin: lakossági apróhirdetések közzétételére biztosított tábla és üvegezett vitrin;

f) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

g) megállító tábla: az üzlet közterületi homlokzata előtti szélességben a közterületen elhelyezhető, az üzlet nyitvatartási idején kihelyezett mobil tábla, amely az árusított termékek nevét és az árakat tartalmazza;

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás”

„(2a) A kérelmező saját kérésére településképi véleményezési eljárást lehet lefolytatni a 10. § (2) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is.”

3. § A Tkr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni

a) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken az Építési Kódex 1. melléklet 1.-2. és 4.-5. pontjaiban felsorolt külső homlokzati megjelenést érintő építési munkák,

b) reklámok elhelyezése,

c) önálló reklámhordozót tartó építmény építése,

d) utcabútor létesítése

esetén.

(2) A kérelmező saját kérésére településképi bejelentési eljárást lehet lefolytatni a 12. § (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is.”

4. § A Tkr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg az 50 000 forintot."

5. § A Tkr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A Tkr.

a) 14. § b) pont bc) alpontjában a "8 napos" szövegrész helyébe a "15 napos" szöveg,

b) 15. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról" szöveg,

c) 1. melléklete 1.2. pontjában foglalt táblázat C:11 mezőjében a "Salgó" szövegrész helyébe az "Acélgyári" szöveg,

d) 1. melléklete 1.2. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a "3153" szövegrész helyébe a "3513" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 15. § (3) bekezdésében a "településrendezési kötelezettségről szóló" szövegrész.

8. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.