Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Információs vagy más célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a megállító tábla, a közérdekű molinó, időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla, valamint a CityLight formátumú eszköz.”
„7. Időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla: közterületen az altalajra helyezett mobil berendezés, valamint a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon bonthatóan elhelyezendő tábla formájú eszköz, amely az ismertetni kívánt rendezvény programját, helyszínét tartalmazza, és az elhelyezés időtartalma legfeljebb 30 nap.”
„15. Citylight formátumú eszköz: olyan reklám közzétételére alkalmas egy- vagy többoldalas, önállóan álló vagy építményre szerelt berendezés, amely nem ragasztott kivitelű, papír vagy fólia alapú, megvilágítás nélküli vagy megvilágított, oldalanként legfeljebb 11 m2 látható felületű reklámot tartalmaz.
16. Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
17. Megállító tábla: az üzlet közterületi homlokzata előtti szélességben a közterületen elhelyezhető, az üzlet nyitvatartási idején kihelyezett mobil tábla, amely az árusított termékek nevét és az árakat tartalmazza.
18. Információs vitrin: lakossági apróhirdetések közzétételére biztosított tábla és üvegezett vitrin.”

2. § A Rendelet 5. § (3) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„r) információs vagy más célú berendezés.”

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.