Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 24 - 2018. 03. 25

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.03.24.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi összes bevételét 5.007.272 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.241.217
1. Önkormányzatok működési támogatásai 639.452
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 601.765
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 571.847
1. Felhalmozási célú önk. támogatások 18
3. Egyéb felh. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 571.829
IV. Működési bevételek 438.237
1. Intézményi működési bevételek 305.295
3. Egyéb tulajdonosi bevételek 120.942
V. Felhalmozási bevételek 244.812
2. Részesedések értékesítése 173.235 „

2. § (1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi összes kiadását 5.007.272 eFt-ban állapítja meg."
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 2.937.141
1.1. Személyi juttatások 983.457
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 193.643
1.3. Dologi kiadások 989.142
1.5. Egyéb működési célú kiadások 742.163
2. Felhalmozási kiadások 2.035.830
2.1. Fejlesztési célú tartalék 616.342
2.2. Beruházások 699.306
2.3. Felújítások 717.164
2.4. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.018 „

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

9. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 25. napjával.