Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete

A Népegészségügyi Díjról

Hatályos: 2018. 02. 14 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotási hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A Díj alapítása

1. §

(1) A népegészségügy területén nyújtott kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapítja a Népegészségügyi Díjat.

2. A Díj adományozásának szabályai

2. § 

(1) Népegészségügyi Díj elsimerés adományozható azoknak a természtetes személyeknek, vagy szervezeteknek akik vagy amelyek jelentősen hozzájárultak a város népegészségügyi helyzetének javításához, illetve akik vagy amelyek munkájukkal hozzájárultak a népegészségügyi program kialakításához, működtetéséhez, valamint a program céljainak megvalósításához.

(2) A Népegészségügyi Díj elsimerés adományozására évente kerülhet sor. Az elismerést  legfeljebb egy  természetes személy, vagy szervezet kaphatja.

3. §

(1) A díj leírása: A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott oklevelet és plakettet adományoz.

4. §

(1) A Díj adományozására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult.

(2) A díj adományozására minden év február 15-ig lehet javaslatot tenni, melyet írásban kell eljuttatni a polgármester részére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén a beérkezett javaslatokat előzetesen véleményezi. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója, valamint az Egészséges Vásárhely Program igazgatója.  A beérkezett javaslatokat - döntés céljából - minden évben a márciusi, annak elmaradása esetén a soron következő rendes Közgyűlés elé terjeszti.

(3) A díj adományozására bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) A javasolt személy főbb adatait

b) Az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismertetését.

(4) Az adományozást igazoló oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A díj visszavonására - a kitüntetések visszavonására érvényes jogszabályok szerint – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult.

(6) A díj visszavonására mindazok javaslatot tehetnek, akiknek az adományozásra kezdeményezési joguk van.

III. Záró Rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                           Hegedűs Zoltán s.k.                                       Dr. Korsós Ágnes s.k.

                              alpolgármester                                               címzetes főjegyző

                       polgármesteri jogkörben